Záchranné služby

Jestli jste se někdy dostali do nezávidění hodné situace, jako dopravní nehody, požáru budovy nebo k akci při záchraně topícího se člověka, jistě se dokážete vcítit do nelehké práce všech záchranných složek. V čem nám tedy pomáhají?

Záchranné služby

Když se dostaneme do nějaké situace, kterou sami nezvládneme vyřešit, můžeme se obrátit na nějakého odborníka nebo pro pomoc. Hlavně pokud se jedná o lidské zdraví, neměli by jsme dlouho váhat a řešit vše v čas a s chladnou hlavou.

Lékařská služba první pomoci

Je to služba pro stavy odkladné péče, kdy není dosažitelný ošetřující (běžný, praktický) lékař občana.

Zdravotnická záchranná služba - ZZS

Má být na místě během 15 min. od volání na tísňovou linku. Prostřednictvím posádek na výjezdových stanovištích v každém kraji zajišťuje odbornou první pomoc přednemocniční při neodkladných stavech ohrožení života či zdraví.

Rychlá lékařská pomoc

Je to výjezdová posádka ZSS o těchto členech - lékař, zdravotník-záchranář, řidič-záchranář. Asistuje u nejzávažnějších a interních případů a v dalších potřebných případech.

Rychlá zdravotnická pomoc

Posádka ZZS o těchto členech - zdravotník-záchranář, řidič-záchranář. Asistuje např. u nehod, zhoršení zdravotního stavu, zajišťuje převozy pacientů..

Letecká záchranná služba

Je součástí ZSS. Je určena pro nejzávažnější případy, nepřístupný terén, pro případy kdy rozhoduje čas.

Dopravní zdravotní služba

Posádku tvoří řidič-záchranář. Zajišťuje transport pacientů, nejde o neodkladné stavy.

Vodní záchranná služba

Zabezpečuje preventivní a záchrannou činnost a poskytování první pomoci ve vodě a v její bezprostřední blízkosti.

Horská záchranná služba

Provádění záchranných a pátracích akcí v horském terénu, poskytování první pomoci a zajišťování transportu nemocných a raněných

Hasičský záchranný sbor zasahuje

 • při požárech
 • živelních pohromách
 • haváriích a nehodách – všude tam, kde je potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce, hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí
 • havarijní servis je určen každému občanu ČR, který zná cenu svého času. Díky dispečerkám odpadá zdlouhavé vyhledávání pomoci během řešení nepříjemné situace. Havarijní služba je zajišťována non stop, každý den včetně sobot, nedělí a svátků. Pojďme si říci, co zajišťují jednotlivé profesní sekce

Obecní policie 156 nebo Policie ČR 158

 • obecně ve všech naléhavých případech, kdy došlo k porušení zákona
 • narušení veřejného pořádku či občanského soužití
 • o delikty proti majetku či v oblasti dopravy
 • dochází-li k nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek, sprejování apod.
 • jednotlivé hovory jsou monitorovány, zneužití tísňové linky je postižitelné

Lékařská pohotovost je dostupná pro

 • dospělí
 • dětská
 • zubní
 • lékárny

Jaké jsou zásady první pomoci

Posuďte celkovou situaci, vytvořte podmínky pro poskytnutí první pomoci. Některé situace si napřed vyžádají přípravu. V jejím rámci je nutno:

 • zajistit bezpečnost postiženému a sobě a předejít dalšímu postižení,
 • přerušit působení vyvolávající příčiny,
 • vyprostit postiženého.
 1. Vyšetřete postiženého a zjistěte rozsah poranění nebo postižení
 2. Postiženému se věnujte bez velkých průtahů. Neztrácejte čas zbytečným vyptáváním - kdy a jak k této příhodě došlo.
 • postupujte rychle, systematicky a šetrně,
 • zaměřte se nejprve na základní životní funkce, posuďte stav dýchání oběhu a vědomí. Není-li nutné zahájit neodkladnou resuscitaci zjistěte stav dalšího postižení,
 • dotazujte se svědků na nejnutnější informace.

Poskytnutí první pomoci

 • první pomoc se řídí rozsahem a druhem postižení a je zaměřena především na podporu základních životních funkcí,
 • první pomoc musí být poskytnuta neprodleně,
 • po poskytnutí první pomoci je vždy nutná stálá kontrola postiženého do doby, kdy jej převezme zdravotnická pomoc,
 • zdravotnická pomoc musí být zajištěna vždy a co nejdříve.

Zaznamenejte potřebné informace

 • akutní příhodu a čas vzniku event. jak k ní došlo,
 • jak jste postupovali při vyšetření a ošetření postiženého,
 • údaje o dřívějších onemocněních pokud jste je zjistili, případně jména svědků a osob, které se podílely na vyproštění a ošetření.

Předejte nemocného zdravotnické pomoci, nebo zahajte improvizovaný převoz, pokud to dovolí stav postiženého.

Jaké mohou být příčiny zástavy dýchání?

 • vdechnutí cizího tělesa
 • poranění horní krční míchy
 • otevřené poranění hrudníku - pneumotorax
 • křečové stavy nebo epilepsie
 • zúžení dýchacích cest
 • tetanus

Jak rozpoznat zástavu dechu?

 • cyanóza, vosková bledost
 • necítíme proud vydechovaného vzduchu na přikloněné tváři
 • nepřítomnost dýchacích pohybů - kontrolujeme zrakem

První pomoc u dospělých osob - umělé dýchání z plic do plic

 • poloha na zádech - rovná, tvrdá podložka
 • čistá dutina ústní, vyndaná zubní protéza, odstraněny překážky z dýchacích cest
 • záklon hlavy, udržovaný dlaní přitisknutou na čelo, tatáž ruka, nebo prsty drží nos
 • zahájení 2 - 4 hlubokými vdechy, nečekáme na první výdech - zajistí maximální rozpětí plic, jejich okysličení, rozepnutí nevzdušných ložisek, eventuálně možnost reflexní obnovy dýchání
 • každý umělý vdech musí být dostatečně dlouhý a hluboký a frekvence 12 - 16 vdechů za minutu

Neziskové organizace také poskytující pomoc

Český červený kříž - Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Centra pomoci drogově závislým - Posláním kontaktního centra je snažit se u uživatelů drog minimalizovat zdravotní a sociální rizika. Následnou prací se snažit o to, aby uživatelé drog neohrožovali sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně a její udržení. Na naplňování svého poslání se K-centrum podílí poskytování služeb, v souladu se seznamem a definicemi výkonů drogových služeb. Také pomáhá a poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka. O radu ze sociální a právní oblasti může příjemce služby v průběhu rozhovoru v kontaktní místnosti či terénu požádat sám anebo potřeba daného poradenství z rozhovoru samovolně vyplyne. Informuje a radí rodičům....

Sociálně psychologická centra - Poskytování psychosociálních služeb, poskytování psychoterapeutického poradenství dětem i dospělým v obtížných životních situacích.

Bílý kruh bezpečí, o.s. - Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

SOS centrum - Nabízíme psychosociální pomoc v životních situacích, kdy si už nevíte rady. Můžete přijít nebo zavolat. Denní krizová služba SOS centra - služby jsou bezplatné. Linka důvěry Diakonie.

Občanské sdružení Res vitae - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, pečovatelská služba, linka důvěry a krizové centrum jsou čtyři projekty, které občanské sdružení provozuje v oblasti sociální pomoci a služeb.

Amelie, o.s. - Nabídka psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

Balance - Poskytování pomoci obětem domácího násilí a informací o možnostech řešení tíživé životní situace.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. - Poskytování sociálně-právní pomoci ženám a dětem v nepříznivé životní situaci. Provoz linky důvěry.

Diecezní charity - Nabídka oděvů pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, seniory, sociálně slabé rodiny, bezdomovce či uprchlíky. Nabídka poradenství pro uprchlíky a migranty, pro postižené povodněmi či lidem s velkými dluhy. Zajištění nouzového ubytování pro lidi v obtížné životní situaci.

Občanské sdružení Nebe - Pomáháme dětem z dětských domovů, zdravotně postiženým občanům či lidem v životní krizi.

...........a další a další

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12612 (magazinpodnikani.cz#57)


Přidat komentář