Vzdělávání seniorů

Kdy můžeme začít hovořit o stáří, když se průměrný věk neustále zvyšuje? Ať už patříme mezi mladé, staré, nebo velmi staré seniory, společnost na nás klade a bude klást zvyšující se nároky. Jak neztratit krok s dobou, kerá jde tak rychle kupředu?

Způsobem vzdělávání seniorů se zabývá speciální část androdidaktiky – gerontodidaktika. Vzdělávání dospělých má svá určitá specifika, která jsou nesrovnatelná se vzděláváním dětí i mládeže. U vzdělávání seniorů se tato specifika krystalizují. Studující chápou veškeré nové informace z pozice svých  životních zkušeností a mohou si je začleňovat do již vytvořeného poznatkového systému.

Vzdělávání seniorů patří mezi prestižní úkoly moderních univerzit a vyspělé státy i univerzity si to uvědomují.

Členění stáří z geriatrického hlediska

 • Mladí senioři – od 60 do 74 let – jedná se o počínající stáří.
 • Staří senioři – od 75 do 89 let – jedná se o vlastní stáří.
 • Velmi staří senioři – od 90 let a více – jedná se o dlouhověkost.

Jaké faktory určují stáří

 • Biologický věk - neprobíhá u všech stejným tempem, každý organismus má svůj biologický věk.
 • Kalendářní věk – je určený datem narození.
 • Sociální věk – za hranici se považuje doba nároku na odchod do důchodu.
 • Psychologický věk – jedná se o subjektivní vnímání vlastního věku, které poukazuje na psychický stav jedince.

Možnosti vzdělávání pro seniory

 • Preseniorské vzdělávání – zde je úkolem připravit seniory na bio-psycho-sociální změny, připravit je na stáří.
 • Samotné vzdělávání seniorů – zahrnujeme sem univerzity třetího věku, akademie třetího věku, kluby důchodců, seniorská centra.
 • Preseniorské transgenerační vzdělávání – jedná se o společensko-mobilizační aktivity, snahu o mezigenerační porozumění.

Co zohlednit při vzdělávání seniorů

Při koncipování vzdělávacích projektů pro seniory je nutné, abychom respektovali specifika:

 • dané věkem a odlišností jejich motivace,
 • vyplývající z jejich sociálního i společenského postavení.

Velký význam má i osobnost lektora a jeho schopnosti, kdy by měl vnímat a reagovat na individuální rozdíly ve vnímání a soustředění (čím starší je skupina lidí, tím větší jsou individuální rozdíly ve vnímání a schopnosti soustředění, dané fyziologicky, ale i různou mírou životních zkušeností).

Jaké funkce plní vzdělávání seniorů

 • všeobecně vzdělávací
 • kulturně-umělecké,
 • poradenské,
 • zdravotní, právní aj.

Podmínky a zásady vztahující se ke vzdělávání seniorů

 • logické uspořádání obsahu výuky
 • časté opakování a shrnování zákl. myšlenek a nových poznatků, zdůrazňování podstatného,
 • co nejčastější zapojování účastníků do vzdělávacího
 • nutnost a stálost zpětné vazby, a to formou diskuse, dotazování, skupinové práce,
 • motivace, aktivizace a pomoc při překonávání nedůvěry ve vlastní schopnosti a schopnost učit se.

Motivace seniorů pro vzdělávání

Jaký důvod mají senioři, aby se vzdělávali? Jedná se především o potřebu jejich seberealizace, potřebu sociální, respektive kontaktu s jinými jedinci a vzdělávací potřebu.

Potřeby sociálního kontaktu i potřeby seberealizace vyplývají především ze základního pocitu stáří, tj. pocitu zbytečnosti. Vzdělávání dává seniorům smysl života, tzv. zaměstnanost a především možnost styku s lidmi stejného hodnotového zaměření.

Kde se realizuje vzdělávání seniorů

Vzdělávání občanů v důchodovém věku je ve světě realizováno v různých formách, buď jako samostatná instituce nebo jako začleňování seniorů do normálního vzdělávacího systému.

V České republice se ustálilo jako Univerzita třetího věku , zkratkou označováno U3V, jako Akademie třetího věku a jako Kluby třetího věku. Nejčastější poptávka je na následující oblasti - tělesné zdraví, duševní zdraví, právo, ekologie, filozofie, náboženství, mezilidské vztahy.

K většímu rozmachu seniorského vzdělávání došlo v devadesátých létech, kdy různé vysoké školy mohly uplatnit ve studijních programech svá specifika.

Seniorská centra

 • setkávání,
 • aktivní činnosti,
 • poskytování zvýhodněného společného stravování

Kluby důchodců

 • návštěvy kulturních akcí,
 • besedy,
 • výstavy,
 • exkurze,
 • sportovní a rekreační aktivity

Kluby třetího věku

Klub třetího věku je určen lidem nejstarší generace, tj. generaci třetího věku. Klub třetího věku není klubem důchodců, ani seniorů, ani starých lidí, kteří mají už svůj život za sebou. Kluby mohou mít různé odborné zaměření, jejich častou aktivitou jsou i jednorázové vzdělávací akce dle momentálně nepřevažujícího zájmu. Jedná se o dobrovolná seskupení starších občanů s cílem společného trávení volného času.

Akademie třetího věku

 • přednáškové cykly zaměřené na medicínskou problematiku, občansko-sociální vzdělávání, kulturu, umění, přípravu na stáří, cvičení,
 • exkurze,
 • kroužky.

Akademie třetího věku představuje zájmové semestrální studium určené seniorům, jenž chtějí věnovat svůj volný čas vzdělávání. Akademie třetího věku je přístupná všem, kteří se chtějí něčemu novému naučit, setkávat se s podobně zaměřenými jedinci. Jde většinou o jednorázové nebo krátkodobé akce na aktuální témata nebo akce dle zájmu. Jejich častým organizátorem je Červený kříž.

Univerzita třetího věku

Vzdělávání na vyšší úrovni, které je někdy náhradou za vzdělání, které senioři nemohli získat během předchozího života. Obsahová náplň tohoto vzdělávání je velmi různorodá.

Posláním univerzit třetího věku je rozšířit možnosti uspokojování vzdělávacích potřeb starších lidí, zpřístupnit jim vhodnou formou nové informace, poznatky dovednosti.

Univerzity třetího věku jsou rozdílné a jejich organizační, ale také obsahové zaměření může být zcela rozdílné. Jedná se především o:

 • cyklus přednášek, jenž univerzita pořádá pro seniory. Tyto přednášky mohou být na jednotlivá témata nebo zařazená v ucelených semestrálních až ročních i víceletých cyklech,
 • kromě přednášek  mají studující možnost využívat nejrůznější školní zařízení, jakými jsou knihovna, laboratoř apod.

Navíc seniorům, kteří vyhovují akademickým požadavkům je umožněna účast na normálních  studijních programech školy, a to v řádném vysokoškolském nebo v osobním studijním plánu či distančních formách.

Univerzity třetího věku neposkytují ucelené vysokoškolské ani jiné vzdělání. Jsou jedno či více semestrové s různým odborným zaměřením. Základním a společným předpokladem univerzit třetího věku je vysokoškolská úroveň předávaných informací.

Počátky univerzity třetího věku

První univerzita třetího věku byla založena v roce 1972, a to ve Francii v Toulouse na Univerzitě společenských věd. Pierre Vellas, stál za zrodem univerzity třetího věku, coby zakladatel a současně tvůrce nových vzdělávacích metod. Postupně se tento program pro seniory rozšířil po celém světě. Do koncepce tzv. celoživotního učení se zapojily UNESCO i Evropská unie.

Na českých univerzitách je vznik univerzit třetího věku spojen především s aktivitami Českého červeného kříže, roku 1986. Dále Československé gerontologické společnosti v Olomouci, Univerzity Palackého v Olomouci a fakultní nemocnicí v Olomouci. V současné době je možné v České republice absolvovat univerzitu třetího věku na více než dvaceti vysokých školách, kdy ceny kurzů se pohybují v rozmezí stokorun za jeden semestr (půl rok studia).

Limitující podmínky pro studium na univerzitě třetího věku

Přijetí ke studiu je omezeno pouze dokončeným středoškolským vzděláním s maturitou a dosažením určité věkové hranice - 50 či 60 let, hranice pro přiznání starobního důchodu – liší se dle příslušné školy.

Asociace univerzit třetího věku

Tato asociace, ve zkratce AU3V je občanské sdružení všech institucí, jenž nabízejí a současně provozují vzdělávací činnosti na úrovni vysokoškolského vzdělávání, které je určené jedincům České republiky v důchodovém věku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12586 (magazinpodnikani.cz#21)


Diskuze a zkušenosti

Hanka Kaplanová | 11.02.2015 10:25
Re: Vzdělávání seniorů Dobrý den, mám zájem o studium na universitě třetího věku. Moc Vám děkuji za zprávu. Kaplanová


Přidat komentář