Vstupní školení BOZP

Při nástupu na nové pracovní místo musí být zaměstnanec seznámen s právními a vnitropodnikovými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s možnými riziky své práce a zároveň s preventivními opatřeními stanovenými zaměstnavatelem.

Bez absolvování vstupního školení zaměstnanci nesmějí být pověřeni výkonem práce. Předpisy, ustanovení, směrnice a postupy práce sloužící k zajištění Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), se kterými je zaměstnanec při vstupním školení seznámen, je povinen při své práci řádně dodržovat.

BOZP

Obsah obecného vstupního školení BOZP

Při obecném vstupním školení je zaměstnanec seznámen především s následujícími povinnostmi, zásadami a ustanoveními:

 • povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru, základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí, účast zaměstnance na řešení otázek BOZP,
 • zařazení pracovních činností do kategorií – kategorizace práce,
 • lékařské preventivní prohlídky související s typem zaměstnancem vykonávaných pracovních činností,
 • možná rizika a ohrožení týkající se zaměstnancem vykonávaných pracovních činností a opatření zvolená na ochranu před působením těchto rizik a ohrožení,
 • zásady bezpečnosti práce, jako například zásady bezpečného chování na pracovišti, zásady prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání, pracovní podmínky pro vyhrazené skupiny zaměstnanců (ženy, mladiství), zásady bezpečné manipulace s břemeny,
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP),
 • zajištění první pomoci v případě pracovního úrazu,
 • zákaz vykonávaní pracovních činností, ke kterým nemá zaměstnanec příslušná osvědčení (např. svařování, obsluha strojů, opravy elektrických zařízení) apod.

Obsah vstupního školení BOZP na pracovišti

na pracovišti absolvují zaměstnanci hned po obecném vstupním školení. Obsahem vstupního školení na pracovišti je především:

 • poučení o pracovním postupu, bezpečnostních předpisech a pokynech, které je zaměstnanec povinen na pracovišti dodržovat,
 • seznámení s prostředím, ve kterém bude zaměstnanec pracovat, s  pracovními stroji, zařízeními, nástroji a pomůckami, s  používanými surovinami, materiály, látkami aj.,
 • seznámení s možnými riziky a ohroženími vznikajícími při pracovních činnostech a s preventivními opatřeními na ochranu před jejich působením,
 • seznámení s nejtypičtějšími úrazy, které se na pracovišti odehrály v  důsledku porušení pracovních postupů, předpisů a pokynů bezpečnosti práce (BOZP),
 • seznámení s pracemi a úkony, při kterých je nutno používat  osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) a také seznámení s funkcemi a způsobem používání OOPP, jejich čištěním a údržbou,
 • poučení o zákazu odstraňování a vyřazování z činnosti bezpečnostních zařízení strojů a o způsobu zajištění stroje proti náhodnému spuštění, anebo spuštění jinou osobou,
 • poučení o tom, že obsluhovat stroje nebo jiná zařízení může jen osoba, která je svým zaměstnavatelem nebo přímým nadřízeným pověřena k obsluze těchto zařízení atp.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14283 (magazinpodnikani.cz#3260)


Přidat komentář