Studium na víceletém gymnáziu

Snad každý rodič chce, aby se jeho dítě mělo v životě dobře. Nejlepší investicí do budoucna je poskytnout dítěti kvalitní vzdělání. Pokud máte doma nadané dítě, možná právě zvažujete jeho přesun na víceleté gymnázium.

Gymnázium je jedním z druhů střední školy. Úkolem českých gymnázií je** připravit studenty k dalšímu studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách**. V průměru 90% absolventů gymnázií pokračuje ve studiu na vyšším typu školy.

Členění českých gymnázií

Česká gymnázia se člení na:

Čtyřletá gymnázia

– nejkratší forma studia na gymnáziu. Jedná se o klasické středoškolské vzdělání. Na čtyřleté gymnázium žák nastupuje ze základní školy po ukončení povinné školní docházky.

Třídy čtyřletého gymnázia:

 • prima (1. ročník )
 • sekunda (2.ročník)
 • tercie (3.ročník)
 • kvarta (4.ročník)

Víceleté gymnázium

Kromě klasických čtyř let lze na gymnáziu studovat šest nebo osm let. Hovoříme o víceletých gymnáziích.

Šestileté gymnázium

– do šestiletého gymnázia se žáci hlásí v sedmé třídě. Tento typ studia není v České republice příliš rozšířený.

Třídy šestiletého gymnázia:

 • prima - 8. třída základní školy
 • sekunda - 9. třída základní školy
 • tercie - 1. ročník střední školy
 • kvarta - 2. ročník střední školy
 • kvinta - 3. ročník střední školy
 • sexta - 4. ročník střední školy

Osmiletá gymnázia

– zejména v posledních letech roste obliba osmiletých gymnázií. Do osmiletého gymnázia žáci nastupují po ukončení páté třídy základní školy.

Třídy osmiletého gymnázia:

 • prima - 6. třída základní školy
 • sekunda - 7. třída základní školy
 • tercie - 8. třída základní školy
 • kvarta - 9. třída základní školy
 • kvinta - 1. ročník střední školy
 • sexta - 2. ročník střední školy
 • septima - 3. ročník střední školy
 • oktáva - 4. ročník střední školy

Vzdělávací systém na osmiletých gymnáziích

Víceletá gymnázia nabízí svým studentům všeobecné studijní zaměření. Systém vzdělávání na víceletých gymnáziích je rozdělen na nižší a vyšší stupeň. Na nižším stupni studují žáci v prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia. První čtyři roky představují dokončení povinné školní docházky. Vyšší stupeň je posledními čtyřmi ročníky gymnázia a rovná se studiu na střední škole. Studium je ukončeno státní maturitní zkouškou.

Pokud dítě nezvládá víceleté gymnázium, může se vrátit na základní školu, eventualně přejít na jinou střední školu.

Absolvent víceletého gymnázia je připraven k dalšímu studiu na vysoké škole. Umí se orientovat v moderním světě, umí vyhledávat a zpracovávat informace. Zpravidla zvládá komunikaci minimálně ve dvou světových jazycích. Absolvent víceletého gymnázia má všeobecný přehled a dostatečnou orientaci ve společenskovědních disciplínách.

Výhody studia na víceletém gymnáziu

Efektivnější výuka - při studiu na víceletém gymnáziu dítě lépe rozvíjí své dovednosti, ambice a znalosti. Dítě rozvíjí své studijní předpoklady a posílí dovednosti, ambice a znalosti. Systém studia lépe rozvíjí potenciál dítěte.

Menší rozdíly mezi žáky – ve třídách na víceletých gymnáziích bývají menší rozdíly ve znalostech žáků. Nadané děti se na základních školách mohou nudit. Základní školy nemají prostředky k tomu, aby rozvíjely intelekt nadaných dětí.

Motivace studentů – studenti pracují ve studijních skupinách. Díky menším rozdílům ve vzdělání jsou studenti více motiváni, nechtějí zůstat za ostaními, více se snaží uplatnit.

Lepší příprava na budoucí uplatnění – víceletá gymnázia jsou vhodná zejména, pro ty žáky, kteří plánují studium na vysokých školách. Absolventi víceletých gymnázií mají lepší znalosti a jsou lépe připraveni k dalšímu vzdělávání. Studenti víceletých gymnázií lépe zvládají přijímací zkoušky na náročné vysoké školy.

Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium

O přijímacím řízení si zjistěte v dostatečném předstihu dostatek informací. Zpravidla na podzim se na gymnáziích konají dny otevřených dveří. Jděte se do školy i s dítětem podívat. Seznámíte se s prostředím, systémem výuky a podmínkami přijímacího řízení.

Zpravidla do poloviny března je třeba vyplnit přihlášku. Tu je nutné odevzdat výchovnému poradci nebo třídnímu učiteli na základní škole. Při přijímací zkoušce na osmileté gymnázium hraje roli také prospěch dítěte na konci čtvrtého a v polovině pátého ročníku základní školy.

Přijímací zkouška se zpravidla skládá z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Některé školy využívají národních srovnávacích zkoušek. Přijímací zkoušky na víceleté gymnázium se zpravidla konají koncem dubna.

Zjistěte si, z jakých předmětů se přijímací zkoušky konají. Jakou formu testů škola využívá. Některé školy používají testy s jednou správnou odpovědí. Na jiných školách může být správných odpovědí více. Ptejte se na způsob testování. Některé školy strhávají za špatné odpovědi body dolů. Zajímejte se také o použití kalkulaček a jiných pomůcek během přijímacích zkoušek.

Jaké děti mohou na víceletá gymnázia?

Víceletá gymnázia jsou dobrou volbou pro nadané děti. Studenti jsou v kolektivu, kde vládne větší konkurence, která je motivuje k vyšším výkonům. Oproti základní škole získají na víceletém gymnáziu větší znalosti. Není třeba brát ohledy na slabší žáky a podprůměrné žáky, proto je výuka efektivnější a rychlejší.

Přihlášení dítěte na víceleté gymnázium si dobře rozmyslete. Z premianta třídy na základní škole se může na víceletém gymnáziu stát podprůměrný student. Zvažte nejen studijní předpoklady, ale také citovou a sociální vyzrálost vašeho dítěte. Ne vždy musí být víceleté gymnázium pro vaše dítě tou správnou volbou. Klidně si vezměte do ruky tužku a papír a napište si všechny pro a proti. Zkuste si odpovědět na následující otázky.

Školní prospěch a úspěchy vašeho dítěte

Jak se vaše dítě projevuje ve škole? Je dostatečně ambiciózní a má dostatečnou motivaci ke studiu? Jaký je jeho prospěch? Na které věci má nadání? Je mé dítě studijní typ nebo spíše tíhne k praktickým věcem? Jaké má koníčky a jak tráví volný čas?  Líbí se mu na základní škole? Vyniká v nějakém předmětu nad ostatními nebo mu výuka činí potíže? Kolik času tráví dítě přípravou do školy? Pokud školní příprava zabírá vašemu dítěti spoustu času, je pravděpodobné, že na víceletém gymnáziu bude mít problém. Studium na víceletém gymnáziu je pro dítě časově náročnější. Žáci musí oproti základním školám věnovat více času přípravě do školy.

Samostatnost a sociální vyspělost dítěte

Ne pro každé dítě je přechod na víceleté gymnázium snadný. Proto také zvažte, jak se vaše dítě vyrovnává se změnami prostředí. Nebude mu dělat změna kolektivu a nová škola problémy? Ustojí vyšší požadavky pedagogů a případné zhoršení prospěchu? Dokáže se vaše nadané dítě mezi sobě rovnými prosadit?

Dojezd do školy – Je možné, že vaše dítě bude muset do gymnázia dojíždět dále, než bylo doposud zvyklé. Zvládne každodenní dřívější vstávání a delší cestu do školy?

Rozhodnutí o víceletém gymnáziu udělejte společně

Své úmysly přihlásit dítě na víceleté gymnázium řešte s celou rodinou. S dítětem si sedněte a v klidu proberte jeho případný přesun na víceleté gymnázium. Dejte mu prostor a čas, v klidu si vše rozmyslet. Do ničeho ho nenuťte. Je to především jeho život a jeho budoucnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12724 (magazinpodnikani.cz#214)


Přidat komentář