Příprava na státní maturitu

Někoho z Vás čeká státní maturita již v příštím roce. Maturita bude mít stejnou úroveň maturitní zkoušky pro veškeré střední školy. Pro Vaši jistotu a co nejlepší přípravu, je dobré se přihlásit na přípravné kurzy a pořídit si odborné knihy.

Přípravné kurzy na státní maturitu, na které se můžete přihlásit

 • Přípravna na komplexní zkoušku z českého jazyka
 • Přípravný na komplexní zkoušku z anglického nebo německého jazyka
 • Příprava na zkoušku z matematiky

Výše uvedené kurzy jsou nabízené pro zkoušky v základní i vyšší úrovni:

 • Kurz – státní maturita NJ základ
 • Kurz – státní maturita AJ základ
 • Kurz – státní maturita NJ vyšší
 • Kurz – státní maturita AJ vyšší
 • Kurz – státní maturita ČJ základ
 • Kurz – státní maturita ČJ vyšší
 • Kurz – státní maturita matematika základ
 • Kurz – státní maturita matematika vyšší

Přípravný kurz na státní maturitu z cizího jazyka

Na** přípravném kurzu** si zopakujete důležité kapitoly z vybraného cizího jazyka. Opakování se zaměří především na procvičení veškerých jazykových kompetencí, jako porozumění mluvenému slovu a psanému textu, mluvení, psaní. Zároveň si procvičíte obtížná témata gramatiky, zlepšíte si svoji slovní zásobu.

Přípravný kurz na státní maturitu z českého jazyka

Kurz je vhodný pro maturanty, kteří si pro státní maturitu z českého jazyka zvolí základní obtížnost.

Kurz se zabývá všemi třemi dílčími částmi základní úrovně obtížnosti: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška. Didaktický test zahrnuje: základní informace; rozbor testu; strategii řešení testu; typy testových úloh a jejich ukázkové řešení; didaktické testy nanečisto; oprava testů; rozbor úloh; praktický nácvik řešení úloh s vyhodnocením. Písemná práce zahrnuje: základní informace; slohové útvary, jenž se vyskytují u písemné zkoušky; seznámení s kritérií hodnocení písemné práce; vypracování písemné práce nanečisto, oprava testů, rozbor úloh; práce s ukázkami písemných testů. Ústní zkouška zahrnuje: základní informace; strukturu pracovního listu.

Přípravný kurz na státní maturitu z matematiky

Kurz je vhodný pro maturanty, kteří si pro státní maturitu z matematiky zvolí základní obtížnost. Kurz se zabývá: základními informacemi o testu, typy testových úloh; množiny čísel – teorie, příklady; výrazy (procvičování úloh); rovnice a nerovnice (metody řešení, příklady); základní funkce, graf, využití k řešení úloh; finanční matematiky, aritmetická a geometrická posloupnost, úlohy z finanční matematiky; objemy a povrchy těles, testové příklady; základy analytické geometrie; kombinatorika, pravděpodobnost a základy statistiky; didaktický test nanečisto, vyhodnocení a rozbor úloh.

Na co se zaměřit při výběru přípravného kurzu k maturitě

Výběr lektora – kurz by měl vést kvalifikovaný lektor.

Způsob vedení výuky – vždy je lepší, je-li výuka v takovémto případě vedena zábavnou formou, aby Vás cílená příprava na zkoušky pomohla zbavit se trémy.

Místo konání kurzu – určitě pro Vás bude lepší, najdete-li přípravný kurz, který bude v blízkosti Vašeho bydliště.

Možnosti přípravných kurzů na státní maturitu

Co určitě uvítáte je individuální učební poradenství, kdy Vám odborný poradce dá cenné tipy, rady, jak si efektivně osvojit, ale i oblíbit příslušný předmět, z něhož budete skládat státní maturitu.

Možnosti studentů u státní maturity

Možnosti jsou:

Výběr z dvouúrovňové maturity

Každému studentovi, který bude skládat státní maturitu, bude nabídnuta možnost výběru ze dvou stupňů obtížnosti: základní a vyšší. Možnost výběru se bude v roce 2011 týkat předmětů českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Od roku 2012 také předmětu z občanského a společenskovědního základu a informatiky. Student si bude moci zvolit úroveň obtížnosti v jednotlivých povinných zkouškách odlišně. V každém případě, školy nemohou nařídit studentovi, aby maturoval z určitého předmětu na vyšší, či nižší úrovni obtížnosti, volba je na samotném studentovi. Student si volí úroveň obtížnosti složení zkoušky pro celou komplexní zkoušku, tj. nemůže si rozdělit úroveň na jednotlivé části, jako je test; písemná práce; ústní zkouška.

U nepovinných předmětů, jako je chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, dějiny umění, bude zkouška pouze na vyšší úrovni.

Vyšší úroveň obtížnosti pro studium na VŠ

Bude předpoklad, že vysoké školy budou při rozhodování o přijetí studentů, využívat výsledků státní maturity. Z toho důvodu, je lepší pro studenty, kteří uvažují o pokračování studia na vysoké škole, složit zkoušky na vyšší úrovni obtížnosti.

Možnost volby cizího jazyka pro složení státní maturity

Student si může vybrat jakýkoliv cizí jazyk pro složení zkoušky u státní maturity. Jedinou podmínkou je, že daný jazyk se na příslušné škole vyučuje. V každém případě není podmínkou, ani není určující, zda student vybraný jazyk vůbec na škole studoval.

Informace o požadavcích na studenty k státní maturitě

Katalogy požadavků poskytnou studentům informace o požadavcích na ně kladených, budou obsahovat základní specifikace zkoušek a také příklady testovaných úloh a zadání. Dle zákona má CERMAT povinnost tento katalog zveřejnit 24 měsíců před konáním příslušné zkoušky.

Podmínky pro úspěšné složení státní maturity

 • Úspěšné složení veškerých povinných zkoušek – společné části maturity.
 • Úspěšné složení veškerých povinných zkoušek – profilové části maturity.
 • Předmět pro první povinnou zkoušku je český jazyk.
 • Předmět pro druhou povinnou zkoušku je cizí jazyk nebo matematika pro rok 2011. Pro rok 2012 již nebude možnost volby, druhým předmětem bude zkouška z cizího jazyka.

Jednotlivé části státní maturity

Společná část státní maturity – je státní, garantovaná státem, je jednotná, srovnatelná. Nepovinné zkoušky společné části státní maturity - Je na studentovi, zda vykoná některou nepovinnou zkoušku. Maximální počet je však stanoven na tři nepovinné předměty. V případě, že by student u nepovinné zkoušky neuspěl, neodrazí se mu toto na maturitním vysvědčení, a bude se mít za to, že ji prostě nekonal. Opravná zkouška u nepovinné zkoušky se nekonají. Tyto opravné zkoušky se týkají pouze povinných zkoušek.

Profilová část státní maturity – je školní, zajišťována konkrétní školou, slouží k její profilaci daného oboru vzdělání. Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor příslušný rámcový vzdělávací program. Povinné zkoušky společné části ve vyšší úrovni obtížnosti, budou dvě. V oborech s vysokým podílem odborné složky, budou povinné zkoušky společné části, tři.

Jednotlivé zkoušky u státní maturity

U státní maturity se vyskytnou čtyři typy jednotlivých zkoušek:

 • Jednotlivé závěrečné zkoušky, které jsou také v režii dané střední školy. Jednotlivé zkoušky absolutoria, které jsou v režii konkrétní konzervatoře, či vyšší odborné školy. Jednotlivé maturitní profilové zkoušky, které jsou v režii konkrétní střední školy. Jednotlivé maturitní zkoušky společné části maturitní zkoušky, které jsou v režii CERMATu.

V případě, že student neuspěje u jedné z dílčích zkoušek, například v českém jazyku u ústní zkoušky, bude se mít za to, že neuspěl u celé zkoušky. V tomto případě však bude muset opakovat zkoušku z příslušného předmětu celou, a to i v případě, že uspěl například u písemné části zkoušky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12628 (magazinpodnikani.cz#77)


Diskuze a zkušenosti

Bornová | 07.07.2012 19:48
Re: Příprava na státní maturitu z matematiky na jaro 2013 Dobrý den, chtěla bych se přihlásit na přípravný kurz ke státní maturitě z matematiky. Poblíž mého bydliště. Kladno a okolí. Děkuji předem za odpověď. Dejte mi vědět na emailovou adresu beruskaseznamu@email.cz


Přidat komentář