PORG prestižní vzdělání v Ostravě

Který rodič by nechtěl pro své dítě nejlepší vzdělání, jež jej může přiblížit k vysněnému cíli v podobě studia na prestižní vysoké škole nebo získání lukrativního zaměstnání? Prestižní škola PORG vám toto může poskytnout.

PORG je označení osmiletého soukromého gymnázia, kdy tato zkratka vznikla z názvu První obnovené reálné gymnázium. Osmičelé soukromé gymnázium vzniklo v roce 1990 a od samého počátku se těšilo velkému zájmu veřejnosti, neboť se jednalo o první nestátní školu po roce 1948.

Historie prestižního vzdělání PORG

První studenti byli do gymnázia přijati v září roku 1990. Zakladatelem osmiletého soukromého gymnázia byl pan Ondřej Šteffl, který stál v čele školy až do roku 1995. Zezačátku po otevření gymnázia PORG se hodně experimentovalo, nacházely se a zkoušely se nové metody a formy využívání tak, aby bylo dosaženo v budoucnu co nejlepšího výsledku, což se velmi rychle podařilo. Od roku 1998 je ředitelem školy pan Václav Klaus ml.

Jak probíhá školní rok studentů na gymnáziu PORG?

Školní rok je v osmiletém soukromém gymnáziu PORG rozdělen na tři semestry, kdy první dva semestry se hodnotí samostatně a ve třetím semestru je hodnocený celý rok, jsou v něm tedy zohledněny všechny výsledky, kterých žák dosáhl v průběhu celého školního roku. V této škole se nehodnotí výkony žáků běžnými známkami v rozmezí 1 až 5, jak je naše populace zvyklá z klasické školy, ale výsledky žáků jsou hodnoceny bodovou stupnicí 1 až 10, kdy 1 představuje nejhorší hodnocení a desítka to nejlepší. V osmiletém gymnáziu PORG se hodnotí i přístup ke studiu pomocí písmen a to A-F, kdy F je nejhorší možné hodnocení.

PORG v Ostravě

Dne 1. září 2011 byla otevřena další škola, která nese název PORG. Je jí škola v Ostravě, kdy se jedná o první stupeň základní školy a o osmileté gymnázium. Každý rodič chce dopřát svému dítěti to nejlepší možné vzdělání. Každému rodiči by mělo záležet na tom, jak se dítě ve škole cítí, jak je motivováno pro dosahování lepších výsledků a jak snadno a hravě získává nové informace. PORG v Ostravě, stejně jako i v Praze, nabízí opravdu vysoce prestižní vzdělání, díky kterému se již hodně mladý člověk stává vzdělanou bytostí připravenou se v budoucnu uplatnit velmi úspěšně na trhu práce. PORG je prestižní škola, která je určena těm, kteří se chtějí vzdělávat, kteří chtějí mít znalosti a vědomosti na dosti vysoké úrovni, aby je mohli dostatečně v budoucnu zúročit ke svému prospěchu. Žáci, kteří studují na PORGu, patří mezi nadšené žáky, kteří si tohoto studia váží a dosahují velmi dobrých výsledků v porovnání se žáky jiných škol.

Kde najdete PORG v Ostravě?

Zaujala vás nabídka této prestižní školy a rádi byste se dozvěděli více informací o náboru žáků do školy, o průběhu výuky, o hodnocení, o vyučovaných předmětech nebo o jednotlivých učitelích? Poté navštivte vedení školy osobně na adrese:** Rostislavova 7, Ostrava-Vítkovice.** Tato škola zahájila svůj provoz dne 1. září 2011. Pokud máte opravdový zájem o to, aby se i vaše dítě stalo studentem této školy, nečekejte a zajímejte se o to, jaká je kapacita jednotlivých ročníků, neboť i zde, stejně jako v jiných školách, je kapacita omezena. Vzhledem k tomu, že se jedná o školu vysoce hodnocenou, prestižní a žádanou, roste i zájem o studium na PORGu. Pokud dáte svému dítěti možnost studovat na gymnáziu PORG, uděláte pro něj opravdu hodně. Můžete mu zajistit velmi kvalitní start do života, nejen co se dalšího vzdělání týče, ale také co se zaměstnání a osobního života týče. Máte obavu, že vzhledem ke svým nepříliš vysokým příjmům nezvládnete platit školné za studium vašeho dítěte? I pro vás je zde příležitost nechat své dítěte absolvovat gymnázium a to díky nadačnímu fondu „Lenky a Martina Romanových pro PORG“, který nabízí rozsáhlou škálu stipendií právě pro rodiny s průměrnými příjmy. Máte-li zájem o bližší informace týkající se studia na některé ze škol PORG, můžete navštívit osobně některou ze škol, nebo se podívat na internetové stránky školy: http://www.porg.cz/.

PORG – nabídka škol

Pokud nejste z Ostravy, ale rádi byste své dítě přihlásili do prestižní školy PORG, zde vám nabízíme několik informací o školách, které PORG, jakožto vzdělávací instituce založená v roce 1990, sdružuje. Své dítě můžete přihlásit na osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením v Praze – Libni, nebo na osmileté gymnázium s výukou řady předmětů v angličtině v Praze – Krči, na pětitřídní základní školu s výrazně rozšířenou výukou angličtiny v Praze – Krči. Co se týká již zmíněné Ostravy, zde je plně k dispozici osmileté gymnázium s výukou řady předmětů v angličtině nebo pětitřídní základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny.

Proč studovat na PORGu?

PORG je škola malá, útulná, která je tvořena pouze malým počtem tříd. Počet studentů v každé třídě odpovídá požadavkům pro to, aby byla každému studentovi věnována maximální pozornost. Tudíž se nesetkáte s tím, že by bylo ve třídě 30 a více studentů. Díky malému počtu studentů jsou jak mezi studenty, tak i mezi učiteli a studenty velmi dobré vztahy, které jsou osobní a komunikace, jakož i celková spolupráce při výukovém procesu, je tak dosti efektivní.** Školy PORG** jsou situovány tak, aby měli děti dostatek místa i na odpočinek, na protáhnutí se v okolí školy, a aby byly výuky klidné a nerušené různými pouličními vjemy. Profesorský sbor je přiměřeně mladý, což je velkou výhodou pro děti, neboť zde nepanují překážky v komunikaci z důvodu několikageneračního věkového rozdílu. Učitelé jsou studentům tak věkově blíž, což má vliv na vytvoření dobrého vztahu mezi sebou navzájem.

Jakých výsledků PORG dosahuje?

PORG je prestižní škola na svém místě. Studenti, kteří mají tu čest a studují na PORGu, pravidelně dosahují vynikajících výsledků ve srovnání se středními školami v České republice. Středními školami myslíme jak ty, které jsou zřízeny státními institucemi, tedy Ministerstvem školství, tak i institucemi nezávislými. Na prestižnost školy netřeba usuzovat pouze z dosahovaných výsledků v průběhu studia na PORGu, ale také v úspěšnosti při přijímání na vysoké školy. To nejsou pouze řeči, ale vy sami můžete ve škole nahlédnout do výroční zprávy, kde se můžete sami mimo jiné seznámit s informace, který student byl přijat na jakou vysokou školu. PORG navíc zajišťuje svým nejlepším maturantům zcela bezplatné studium na prestižích rakouských vysokých školách. Což je pro naprostou většinu studentů dost velká motivace pro dosahování výborných výsledků, která je dělá opět výraznějšími a lepšími studenty, než kdyby studovali na jiných běžných školách. Výhodou PORGu je, že dokáže pružně reagovat na současné trendy nejen ve vzdělání, ale i ve vědě. Zajišťuje tak dlouhodobé pobyty pro své studenty v zahraničních školách ve Francii, v USA, v Německu, nebo v Anglii a Skotsku a svým nejlepším studentům umožňuje práci na** špičkových vědeckých pracovištích.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13866 (magazinpodnikani.cz#2840)


Diskuze a zkušenosti

Alena | 15.06.2012 16:24
Re: PORG prestižní vzdělání v Ostravě Na gymnáziu PORG je výborné jak se věnují žákům. Jednoznačně jedna z nejlepších škol v ČR.


Přidat komentář