Počítačové kurzy - Praha

Uvažovali jste někdy o tom, co všechno musí umět například počítačový programátor? Můžete to jednoduše zjistit a zároveň se také jedním stát. Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se do kurzu pro začínajícího programátora.

Co všechno by měl programátor zvládat?

Na programátory jsou kladeny vysoké nároky, čemuž ovšem také odpovídá jejich platové ohodnocení. Základem práce programátora je například programování v programovacím jazyce na základě analytické dokumentace. Dále potom testování úloh, vytváření uživatelského rozhraní aplikací, vytváření datových struktur či vytváření analytické dokumentace. V neposlední řadě také navrhuje koncepce řešení počítačových aplikací či testuje komplexní programové celky a další.

Nabídka počítačových kurzů** ** Praha

Kurzy Excel a Word jsou rozděleny na dvě základní skupiny, a to na Kurzy pro nižší administrativní pozice a** Kurzy pro vyšší administrativní pozice a vedoucí pracovníky**.

Konkretní nabídka PC kurzů obsahuje:

  • MS Excel 2010 – I. stupeň – základní techniky
  • MS Excel 2010 – II. stupeň – do úrovně pokročilých technik
  • Rozšíření znalostí aplikace Excel I.
  • Rozšíření znalostí aplikace Excel II.
  • MS Word 2010 – I. stupeň – základní techniky
  • MS Word 2010 – II. stupeň – do úrovně pokročilých technik
  • MS PowerPoint 2010
  • MS Outlook 2010

XML a jeho praktické použití

XML neboli Extensible Markup Language je obecný značkovací jazyk, který je určen hlavně pro výměnu dat mezi aplikacemi či pro publikování dokumentů. V rámci kurzu se seznámíte například s problematikou výměny dat, se základem jazyka XML, s tvorbou XML schémat, s jazykem XPath či s vytvářením jednotlivých typů uzlů pomocí XmlWriter.

Programovací jazyk C# - základní

C# je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft a využívá se k tvorbě databázových programů, webových aplikací a služeb či ke tvorbě softwaru pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony a PDA. Tento kurz je zaměřen na základy jazyka C#. Seznámíte se například s visuální výstavbou programu, s vytvářením instancí (objektů), s odvozováním objektů, se základy práce se soubory či s laděním (debugging).

Programovací jazyk C# - objekty, procesy a databáze

Seznámíte se mimo jiné se základními principy přístupu k datům, naučíte se pracovat s daty v "přímém" režimu a v neposlední řadě také s principy paralelního přístupu k tvorbě programu.

Programovací jazyk C# - tvorba Web aplikací

Tento kurz je zaměřen například na základní objekty Web Forms a Web Forms Controls. Seznámíte se s průběhem zpracování stránky, s používáním předdefinovaných "šablon" a "formátů". Dále se naučíte pracovat s daty na Webu či používat objekty DataReader a DataSet.

Programovací jazyk C# - pokročilé metody

Seznámíte se s kocepcí security na platformě .NET, se základními principy remotingu či s vytvářením pomocí programů nebo konfiguračních souborů.

Visual Basic .NET – základní

Jde o** programovací jazyk a integrované vývojové prostředí od společnosti Microsoft**, který umožňuje například rychlý vývoj aplikací (RAD) s grafickým uživatelským rozhraním (GUI), či práci s objekty ActiveX. Tento kurz je potom zaměřen na základy visuálního, objektového a událostmi řízeného programování. Seznámíte se tak například s architekturou .NET Framework, s vývojovým prostředím Visual Studio .NET, s Jazykem Visual Basic .NET. Naučíte se také vytvářet windows aplikace pomocí Windows Forms.

Visual Basic .NET - objekty, procesy a databáze

Seznámíte se se základy práce s datovými zdroji, s transakčním zpracováním, s asynchronními operacemi, batch updates a dalšími. Naučíte se používat objekty connection, command či data reader pro práci s daty. Dále se například naučíte řešit kolize, používat wizardy a vizuální prvky pro tvorbu aplikací.

Visual Basic .NET - tvorba web aplikací

Tento kurz je zaměřen například na základní objekty Web Forms a Web Forms Controls. Naučíte se používat předdefinované "šablony" a "formáty". Získáte informace o Web.config, naučíte se pracovat s daty na Webu, používat objekty DataReader a DataSet.

Visual Basic .NET - pokročilé metody

Seznámíte se mimo jiné s koncepcí security na platformě .NET či se základními principy remotingu. Naučíte se také vytvářet programy nebo konfigurační soubory.

Programovací jazyk Java – základní

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě, především díky své univerzálnosti, kdy je používán pro programy pracující na různých systémech, jako jsou čipové karty a aplikace pro PC či mobilní telefony. Tento kurz je zaměřen na základy programovacího jazyka Java, seznámíte se s definicí proměnných, s řídícími příkazy či s funkcemi. Součástí kurzu jsou také základy práce v uživatelském rozhraní Swing a základy práce s databázemi.

PHP - skriptovací programovací jazyk

Jde o skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek či k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. PHP je jedním ze dvou nejrozšířenějších skriptovacích jazyků pro web. V rámci tohoto kurzu se seznámíte se základy jazyka PHP, s definicí proměnných, s konstantami či s řídícími příkazy. Naučíte se základy práce s databázemi a tvorbu PHP stránek pro Web servery.

Java Script - multiplatformní skriptovací jazyk

Jde o multiplatformní skriptovací jazyk, který se používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI nebo tvořeny animace a efekty obrázků. Kurz je zaměřen na základy jazyka Java Script, naučíte se základní použití JavaScriptu na Webu či vytvářet formuláře – HTML controls.

Python - skriptovací programovací jazyk

Jde o dynamický objektově orientovaný skriptovací programovací jazyk, který umožňuje tvorbu rozsáhlých plnohodnotných aplikací. V rámci tohoto kurzu se seznámíte se základy jazyka Python, s výrazy, řídícími příkazy či funkcemi. Kurz je také zaměřen na použití Python na různých platformách.

Visual Basic 6.0 – I

Jde o událostmi řízený programovací jazyk a integrované vývojové prostředí vyvinuté společností Microsoft, který umožňuje vývoj aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, přístup k databázím či tvorbu a správu objektů ActiveX. Tento kurz je potom zaměřen na na základy jazyka, formy, dále na práci s myší a klávesnicí, základy práce se soubory a v neposlední řadě také na tvorbu instalací.

Visual Basic 6.0 – II

Jde o pokračovací kurz, který je zaměřen na programování databází, DLL knihovny či tvorbu objektu.

Programování v MS Office

Sem spadají programovací kurzy jako Access programování (VBA), Excel programování (VBA) a Word programování (VBA).

Databáze, kurzy databázového systému Praha

Databázový systém je softwarové vybavení, které tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty. Můžete si vybrat z následujících kurzů: Databázový systém MySQL, Access - databázový systém, SQL Server - tvorba aplikací (implementace databáze), SQL Server administrace a Data Warehousing (OLAP).

Co je to programovací jazyk?

Programovací jazyk slouží k zápisu algoritmů a tento zápis algoritmů se nazývá program. Programovací jazyk potom slouží jako nástroj komunikace mezi programátorem a počítačem, který jeho příkazy vykonává. Existuje několi typů programovacích jazyků a také programy a nástroje, které nejsou přímo programovacími jazyky, ale mají s nimi hodně společného a jejich účelem je především zlepšit interakci uživatele s jeho PC.

Kurzy programování v Praze

Kurzy programování jsou určeny pro ty, kteří chtějí zvládnout alespoň základy některého z programovacích jazyků, ale také pro aspirující programatóry, kteří zatím nemají dostatek zkušeností. Pokud se rozhodnete některý z programátorských kurzů absolvovat, připravte se na jeho náročnost a to nejen časovou, ale také finanční. Proto je důležité kurzy dobře vybírat, pokud jej jej ovšem absolvujete** máte předpoklady pro to, stát se úspěšným programátorem.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13169 (magazinpodnikani.cz#1114)


Přidat komentář