Které obory jsou perspektivní do budoucna

Jaké je uplatnění absolventa například biochemie nebo kde může své znalosti uplatnit student filozofické fakulty? Jaká studia musí mít za sebou soudní znalec nebo pracovník inspektorátu české inspekce životního prostředí?

Které obory jsou perspektivní do budoucna?

Rodiče a jejich děti mají před sebou ke konci základní školní docházky nelehký úkol, výběr vhodné školy pro studium budoucího povolání. Patříte-li mezi ty, kteří ještě nemají jasno, přinášíme Vám několik tipů škol a jejich zaměření.

Jednak to může být vodítko pro výběr školy, ale i budoucí práce. Nebudeme konkretizovat, zda se daná škola hodí více pro dívku nebo pro chlapce, protože dnes najdeme i na školách v minulosti typicky navštěvovanými muži, také studentky a naopak. Který obor je do budoucna nejperspektivnější lze sice odhadnout, ale s postupem času se může situace opět změnit. Vybírat by měl člověk hlavně to, oč se zajímá, co jej baví.

Je možnost zapsat se po škole na gymnázium a utřídit si zájmy a možnosti, kam nasměrovat své kroky do budoucna, pro inspiraci přinášíme možnosti studia a uplatnění absolventů.

Studijní obor energetika a elektrotechnika

V poslední době se zvedá u studentů vlna zájmu o tento obor, který je založen na špičkových moderních technologiích, využívá nejnovější vědecké poznatky, navíc dbá na životní prostředí a nepřispívá ke globálním klimatickým změnám. Absolventi oboru získají jednak solidní základ pro navazující magisterské studium především v oblasti elektrotechniky, ale najdou i uplatnění v praxi jako provozní nebo servisní vysokoškolsky vzdělaní odborníci a konstruktéři v různých provozech elektrotechnických výrobních , distribučních a obchodních firem a společností.

Studijní obor kybernetika a robotika

Vychovávat absolventy v oblastech, kde se informatika propojuje s reálným světem - kybernetika, robotika, automatické řízení, měřící technika a letecké a kosmické systémy. V těchto oblastech je využívána spolupráce s průmyslem i ve výuce. Absolventi se uplatní prakticky ve všech oborech, zejména technických. Dokonce i dříve výhradně netechnické obory, jako ekonomika nebo medicína, se dnes neobejdou bez odborníků, kteří dokáží pomocí výpočetní techniky řešit jejich specifické problémy.

Studijní obor informatika a počítačové vědy

Absolvent bude schopen matematicky formulovat reálné informatické problémy a navrhovat a implementovat algoritmy pro jejich řešení a to i v úlohách vyžadujících základní prvky umělé inteligence - automatické rozpoznávání a symbolické uvažování. Vedle potřebného matematického aparátu bude k tomuto účelu absolvent vybaven také znalostmi o architektuře informačních systémů - počítače, sítě, databáze ...

Studijní obor sociologie

Sociologie - zaměřuje se na podporu analytických kompetencí, jež mohou být zužitkovány v nejrůznějších oborech: učitelství, žurnalistika, marketing a public relations, řízení institucí, sociální práce, imigrační politika, státní správa, řešení konfliktů, rodinné poradenství, urbanismus, atd.

Sociální antropologie je obor jehož absolvent s bakalářským titulem bude disponovat teoretickými vědomostmi, praktickými výzkumnými a interpretačními schopnosti, které umožňují identifikaci hloubkových struktur lokálních kultur a společností nezbytných pro porozumění současným sociálním jevům jako jsou například migrace, integrace přistěhovalců, etnické vztahy a konflikty či formování a symbolická reprodukce komunit a hnutích. Další uplatnění studentů sociologie je možné v oborech jako masmédia, masová komunikace, žurnalistika, sociologie kultury, marketing.

Studijní obor psychologie

Absolvent ovládá metodologii a výzkumné postupy potřebné ke komplexní analýze psychologických problémů jednotlivců i sociálních a pracovních skupin a problémových situací. Je schopen tvořit koncepce, programy uchazeč si do něj podává přihlášku, studijní program může být jednooborový nebo dvouoborový, projekty a provádět analýzy v těchto oblastech. Má zkušeností koordinovat výzkumnou, koncepční a analytickou práci odborníků z různých oborů je tvořen skladbou předmětů, která je stanovena akreditací studijního programu nebo oboru. Uplatní se ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé, apod.

Studijní obor filozofie

Absolvent se umí zaměřovat v dílčích filozofických disciplínách na speciální problémy a prakticky je aplikovat. Je schopen filozofickými metodami teoreticky analyzovat problémy, které přináší profesní praxe v určitých oblastech společenského života, zejména v kultuře, politice, společenských vědách, umění, ale i v přírodních vědách či medicíně. Je schopen filozoficky zobecňovat, uvažovat systematicky a koncepčně o konkrétních problémech, formulovat otázky, pojmenovávat problémy a vytvářet tak návrhy koncepčních a strategických řešení složitých problémů.

Studijní obor náboženství

Zde lze získat vědomosti z oborů jako - Náboženská výchova, Pastorační asistence, Náboženská etika, Teologie, Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika nebo obor Spirituální a křesťanská formace dospělých a další

Studijní obor politologie

Absolventi z tohoto oboru se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, především v politicko-analytické činnosti zprostředkovávané státním i soukromým subjektům včetně podnikatelských, v politologických servisních a poradenských aktivitách, v politickém managementu, ve státní správě, v aparátu jednotlivých politických stran, v diplomatické službě, ve vědecko - pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách.

Právo - tento obor má také mnoho specifických směrů

  • Právní specializace veřejná správa - studiem oboru získá absolvent znalosti o veřejné správě, její organizaci a činnosti, o veřejných rozpočtech, včetně základního právního, politologického a ekonomického pojmového aparátu. Získání znalostí z oboru sociologie a psychologie, potřebné pro pochopení a praktické zvládnutí vztahů mezi subjekty veřejné správy a jejími adresáty.
  • Zvládnutí teorie a praxe správního procesu, včetně schopnosti prakticky rozhodovat ve veřejné správě, a to zejména na základě znalosti hmotně právní úpravy důležitých oblastí veřejné správy, správního práva a v potřebné míře i oborů soukromého práva.
  • Dále jsou zde specifikace jako Rodinného právo, Obchodní právo, Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání atd. Toužíte-li být soudcem, koncipientem, advokátem, státním zástupcem, exekutorem nebo notářem, je tento obor pro Vás vhodný.

Studijní obor geologie, geografie nebo demografie

Činnosti a funkce, kde se uplatní absolventi těchto oborů - ministr životního prostředí, geodetické firmy, vědecké ústavy, ekologické firmy, výzkum ložisek minerálů, zlata, výzkum zemětřesení, hydrogeologický prospektor a projektant, referent odboru životního prostředí OÚ či MěÚ, správce sbírek muzea profesor, asistent, docent, profesor ve školství, soudní znalec v oboru, obchodník s drahými kameny, odhadce, projektant kancelářského vybavení atd. Student demografie se v praxi uplatní ve státní správě, statistické službě i u velkých podniků nebo privátních agentur.

Studijní obor ekologie a ochrana prostředí

V oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Ekologové ve státní správě a samosprávě na referátech životního prostředí, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v laboratořích, které monitorují a kontrolují složky životního prostředí, v průmyslových podnicích orientovaných na odpadové a vodní hospodářství, ve firmách zabývajících se hydrogeologickým průzkumem, ochranou ovzduší, rekultivacemi, ve vodohospodářských, lesnických a zemědělských provozech
i v oblasti ekologického poradenství.

Studijní obor obchod a služby

Absolvent se uplatní jako obchodník, obchodní cestující - dealer, obchodní referent, obchodník s realitami, odbytář, zásobovač zbožíznalec, pracovník marketingu, pracovník reklamy, pracovník průzkumu reklamy, pracovník reklamy - koordinátor, nákup médií, plánování médií, péče o klienty, pracovník zákaznického servisu, servisní technik.

Studijní obor zdravotnictví a sociální péče

Každý zná neutěšenou situaci ve zdravotnictví a tak právě tento obor je jedním z mnoha oborů, kde najde uplatnění mnoho mladých lidí. Obor ošetřovatelství – všeobecná zdravotní sestra nebo sestra s nějakou specializací.

Dále obor** Lázeňství a turismus** – profil absolventa vychází z požadavků obecně kladených na vedoucí pracovníky, tak i ze specifických požadavků kladených na pracovníky v sektoru služeb. V rámci tohoto oboru Lázeňství a turismus jsou studenti připravováni na výkon samostatné práce a funkce středního managementu v institucích jako lázně, léčebny, agentury cestovní, obchodní, reklamní, orgány státní zprávy v regionech, ve školství jako učitel odborných předmětů

Sociální péči vykonávají v organizacích. Sociální péče je pojem legislativní tzn. zákonodárný. Pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby a to hmotné, psychické a sociální. Zajišťuje odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí a také prevenci v této oblasti. Dětské domovy, péče o seniory, přistěhovalce, lidi bez domova, péče o nemocné občany, péče o znevýhodněné občany, pomoc při závislosti...

Studijní obor zemědělství

Zahrnuje obory jako jsou Vinařství a vinohradnictví, Zemědělství, Ekologie, Rozvoj venkova, Chovatelství, Zemědělství tropů a subtropů, Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Dendrologie a šlechtění lesních dřevin, Ekonomika a řízení lesního hospodářství, Ochrana lesa a myslivosti, Zpracování dřeva a těžba..

Studijní obory biologie, chemie, umění, vojsko

Biologie - řešení výzkumných projektů, jak českých tak mezinárodních.

Veterinární lékařství – absolvent může mít vlastní praxi, nebo být zaměstnanec na klinice, v ordinaci, v zemědělském podniku nebo v nějakém výzkumném ústavu.

Chemie, biochemie, klinická a toxikologická analýza - široké uplatnění v celé řadě výzkumných laboratořích nejrůznějších vědeckých ústavů a vysokých škol jak v České republice tak i v zahraničí. Pracovníci institucí biochemických, lékařských, farmaceutických, veterinárních, zemědělských i environmentálních.

Stavebnictví – velmi široké je uplatnění z oborů stavebnictví příklady - Architektura a stavitelství – například jako koordinátoři a ing. projektů
Budovy a prostředí – uplatnění jako konzultační inženýr, ve výzkumu a ve státní správě, Informační systémy ve stavebnictví – zabývají se jejich projektováním, realizací a provozem, Inženýrství životního prostředí, Konstrukce a dopravní stavby, Konstrukce pozemních staveb, Management a ekonomika ve stavebnictví, Požární bezpečnost staveb, Příprava, realizace a provoz staveb, Rizika ve výstavbě, Vodní hospodářství a vodní stavby.

Vzdělání a výchova – pedagogické fakulty a další uplatnění jako učitelé, profesoři a vychovatelé na úrovni od MŠ, ZŠ, SŠ až po VŠ jak na státních tak soukromých školách.

Policie a vojsko – ochrana osob a majetku, fakulta bezpečnostně právní, armáda. ** **

Umění – školy zaměřené na tanec, zpěv, malbu, sochařství, film a divadlo ať už jako herectví nebo scénografii, kamera, střih.**
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12686 (magazinpodnikani.cz#162)


Přidat komentář