Znalecké posudky a odhady majetků - Chomutov

Pokud budete potřebovat pro jakýkoliv úřad doložit odhad ceny movitého či nemovitého majetku, musíte si nechat vypracovat kvalifikovaný znalecký posudek nebo ocenění Vašeho majetku. Znalecké posudky a odhady majetků vypracuje znalec.

Pojem znalecký posudek má zřejmě v podvědomí každý z nás a v běžném životě se s tímto termínem setkáváme poměrně často. Znalecký posudek můžete běžně potřebovat v řadě situací. Znalecký posudek nebo odhad majetku můžeme potřebovat při změně vlastnictví, jako například při rozvodovém řízení, při vyřizování dědictví nebo při běžném převodu majetku. A protože se tato problematika týká každého z nás, přiblížíme si práci znalců Chomutov a jejich nabízených služeb podrobněji.

Znalecké posudky v oblasti nemovitostí Chomutov

Znalecký posudek je výsledek práce odborného znalce v dané oblasti. Znalců a odhadců působí na trhu poměrně mnoho a také činnost každého znalce má své odborné zaměření. Znalec tedy může dle svého zaměření vypracovat znalecký posudek v oblasti nemovitostí nebo** movitého majetku**. Pokud vlastníte nějakou nemovitost a potřebujete vypracovat odhad ceny, kontaktujte znalce, který hodnotu stanoví. Znalec navštíví danou nemovitost, kde zhodnotí stav daného majetku. Přihlíží k tomu, do jaké míry je nemovitost udržovaná a v jakém stavu je interiér. Prohlédne si také venkovní prostory, jako je zahrada či pozemky apod. Podle daných kritérií, tabulek a koeficientů pak stanoví cenu majetku. Podobně znalec postupuje také u movitého majetku. Znalecký posudek neřeší a nezkoumá, zda za poslední období ceny nemovitostí klesají či stoupají, a jak by se mohli ceny vyvíjet, kdyby… Znalecký posudek obsahuje pouze** fakta.**

Kdy je třeba nechat vypracovat znalecký posudek?

Znalecký posudek je úřední dokument, který můžete potřebovat v řadě situací, jako například koupě a prodej majetku nebo změny ve vlastnictví majetku - převod majetku, dědictví, rozvod manželů, darování majetku apod. Znalecký posudek se samozřejmě využívá také ve sféře podnikatelské, kdy se může jednat o vypořádání podílu společníků při likvidaci či dělení firmy, oceňování pro leasingové společnosti (také zpětný leasing), nepeněžité vklady do obchodních společností nebo oceňování pro dražby. Znalecký posudek je třeba vypracovat také v poněkud nepříjemných situacích jako je oceňování při exekuci, oceňování pro správce konkurzní podstaty nebo při zástavě movitého majetku. Odborné znalecké posudky využívají pro své potřeby také bankovní domy.

Pro koho je znalecký posudek určen?

Znalecké posudky jsou určeny pro potřeby fyzických nebo právnických osob. Žadateli vypracování znaleckého posudku mohou být například soudy (všech stupňů), finanční úřady, obecní úřady a další. Znalecké posudky vyžadují také advokáti a notáři, správci konkursních podstat, likvidátoři, exekutoři nebo dražebníci. Mnohdy je potřebovat vypracovat znalecké posudky také pro obchodníky s cennými papíry.

Odhadce majetku, soudní znalec Chomutov

Přestože může odhadce mít stejný výsledek jako znalec, je mezi nimi jistý rozdíl: odhadce majetku je fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat tržní ocenění. Tento dokument je možné vyhotovit jen na základě živnostenského zákona a nemá nic společného se znaleckým posudkem, byť výsledek může být shodný. Aby situace nebyla tak úplně jednoduchá, znalec může být současně odhadcem, ale opačně tato úměra neplatí. Odhadce také nutně nemusí být soudním znalcem.

Odhad nemovitostí v Chomutově

Odhad ceny nemovitostí se provádí zejména pro stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti, pro potřeby obchodního zákoníku, pro daňové potřeby, komplexní ocenění obchodní společnosti apod. Při oceňování nemovitosti znalec vychází ze zákona o oceňování majetku a podle mezinárodních standardů. Oceňování nemovitostí je možné vyhotovit pomoci tří metod: nákladovou, porovnávací nebo výnosovou.

Pro jaké stavby se odhad nemovitostí vytváří?

Odhad nemovitostí je určen ke stanovení obvyklé ceny nemovitosti a může být vyhotoven pro obytné stavby jako rodinné domy, bytové domy, rekreační domky apod., a pro byty nebo pro nebytové prostory. Odhad ceny se zhotovuje také pro průmyslové stavby jako jsou budovy a haly pro průmysl a energetiku, zemědělské stavby nebo inženýrské stavby. Odhad nemusí být vyhotoven nutně pouze pro stavby, ale může se jednat také o oceňování pozemků včetně zemědělských a lesních nebo odhad ceny vodní plochy, jako jsou různé vodní nádrže či rybníky.

Oceňování a znalecké posudky movitých věcí Chomutov

Znalecký posudek a odhad ceny se nemusí týkat pouze nemovitostí a pozemků. V řadě případů se jedná o posudky movitých věcí, ať už z oblastí průmyslu, automobilismu nebo vybavení domácností. Zadavatel si může vyžádat znalecký posudek na movité věci, jako jsou výrobní stroje, průmyslové zařízení a technologie nebo se může jednat o ocenění vybavení kanceláří či domácností.

Jaké movité předměty lze ocenit?

Pro zjištění hodnoty movitého majetku lze oceňovat zařízení a majetek firem jako stroje a výrobní zařízení, a také výpočetní a kancelářskou techniku a oceňování vybavení restauračních zařízení. Oceňují se také movité předměty v oblasti dopravy, kdy se jedná  o oceňování motorových vozidel včetně zemědělské a manipulační techniky. Movitý majetek představuje také vybavení domácností a kancelářské techniky, kdy se jedná o oceňování spotřebního zboží a domácí elektroniky.

Znalecké posudky ve strojírenství Chomutov

Znalecké posudky ve strojírenství slouží ke stanovení ceny nebo odhadu strojů nebo nářadí. Přihlíží se k technického stavu strojů, zjišťuje se také případné poškození stroje. V takovém případě znalec určí přiměřený rozsah opravy stroje. Znalecké posudky ve strojírenství se využívají pro účely reklamací, výměny, oprav, případně odstoupení od kupní smlouvy a vrácení stroje.

Chomutov znalecké posudky a ocenění podniků

Znalecké posudky, odhady a ocenění podniků provádí profesionální znalec, protože ocenění podniku není jednoduchou záležitostí. Zkušený znalec může vypracovat znalecký posudek či odhady celého podniku nebo jeho části, kdy se jedná o ocenění specifikovaného podnikového majetku, přičemž se posuzuje úvěrová způsobilost podniku subjektů. Nejde pouze o ocenění hmotného majetku podniku, ale také o ocenění finančního majetku, akcií a podílů, cenných papírů a jejich derivátů. Do nehmotného majetku patří také ocenění know-how, goodwill a majetkových práv. Hodnotu podniku ovlivňují také pasiva a aktiva, proto se také oceňují pohledávky a závazky, nepeněžité vklady a zjišťují se pojistné hodnoty subjektů. Jako poslední bod si můžeme uvést přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami, které mohou celkovou hodnotu podniku zásadním způsobem zvrátit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13468 (magazinpodnikani.cz#1813)


Přidat komentář