Účetnictví, daně - Uherské Hradiště

Podnikáte a administrativa s tím spojená Vám zabírá čas a ubírá energii? Nevíte si rady s účty, daněmi a mzdami? Neriskujte chybné vedení účetnictví a využijte služeb účetní firmy, pro kterou je zpracování účetnictví hračka.

Vede-li účetnictví laik, pak se snadno může stát, že daňovou evidenci nebo svoje účetnictví nepovede správně, za což mu může být příslušným úřadem udělena pokuta i v tom případě, že nešlo o úmysl -** neznalost zákona neomlouvá**. Jste-li podnikatelem a potřebujete v účetní oblasti pomoci, pak pro Vás existuje výhodné řešení v podobě oslovení externí účetní firmy Uherské Hradiště, pro kterou je vedení účetnictví, daňová evidence a mnohdy i vedení mzdové a personální agendy denním chlebem. U takové firmy si můžete být jisti kvalitou odvedené práce na vysoké profesionální úrovni.

Služby účetního poradce Uherské Hradiště

Účetní poradce poskytuje různé služby účetního charakteru na základě živnostenského listu. Setkat se můžete s účetními poradci, kteří pracují samostatně a nabízí omezené množství služeb, nebo můžete narazit na velké účetní firmy, které tyto poradce sdružuje s jinými odborníky obdobně zaměřenými a které mohou poskytovat kompletní finančně ekonomické služby- např. vedení mzdové a personální agendy, zpracování vnitropodnikových směrnic, rekonstrukce účetnictví, provedení finanční analýzy, inventury, vedení skladové evidence, evidence DPH...atd.

Vedení účetnictví, daňová evidence Uherské Hradiště

Jak účetnictví, tak i daňová evidence mají svá pravidla a specifika. Činností, které daňová evidence a vedení účetnictví zahrnuje, je mnoho. Pojďme se tedy zaměřit alespoň na ty stěžejní, které rozhodně od Vámi vybrané účetní firmy můžete očekávat.

Ať už firma či účetní specialista, kterého oslovíte stran vedení účetnictví či daňové evidence, se Vám postará o jejich kompletní zpracování. Dílčími činnostmi jsou pak například evidence dlouhodobého majetku, drobného majetku, vypracování účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce), vypracování firemních vnitřních směrnic, zajištění účetního a daňového auditu, účetní poradenství aj.

Uherské Hradiště vedení mzdové agendy

Často využívanou službou je i vedení** mzdové agendy**, kterou mnohdy účetní malých podniků nezvládají a je potřeba si na ni najmout externího pracovníka. Ten bude vědět, na co je třeba pamatovat a co je třeba splnit, aby vše bylo v souladu se zákonem a podnikatel se tak nevystavoval pokutám, postihům či dokonce soudnímu řízení. Odborná firma připraví veškeré dokumenty pro příslušné úřady, navrhne smlouvy o hmotné odpovědnosti, pracovní smlouvy a další záležitosti spojené s agendou zaměstnanců dle podnikatelových požadavků. Firmy nabízejí také zastoupení na úřadech opět v součinnosti s podnikatelem a po dohodě s ním.mzdová agenda

Činnosti prováděné v rámci mzdové agendy tedy jsou:

  • vyčíslení a zajištění odvodu zdravotního a sociálního pojištění všech zaměstnanců
  • vyčíslení zálohy na daň z příjmu
  • výpočet hrubých mezd
  • zajištění výplaty mezd jednotlivým pracovníkům
  • roční zúčtování daně z příjmu
  • vyhotovení mzdových listů a výplatních pásek jednotlivým zaměstnancům
  • vyhotovení evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • a jiné

Externí vedení účetnictví v Uherském Hradišti

Můžeme říct, že externí účetní firma dokáže kmenové zaměstnance firmy nahradit. Její služby můžeme označit jako komplexní, ale přitom levnější, než vlastní účetní oddělení. Zamyslete se nad tím, že zaměstnané účetní zaplatíte hrubou mzdu ve stejné výši jako externí firmě, ale cena za externí firmu je levnější o 35% za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace. Externí účetní zajistí požadované výstupy ve smluveném termínu, ale zaměstnanec může onemocnět nebo zanechá práci rozdělanou. Externí firma totiž** počítá se zastupitelností svých zaměstnanců**. Účetní oddělení firmy se nemůže pojisti proti škodám, které způsobí ve vlastním účetnictví, naopak externí účetní firma je proti případným škodám, vzniklým chybou v účetnictví pojištěna a svou práci Vám garantuje.

Uherské Hradiště účetní poradenství

Externí účetní společnost Vám může nabídnout svoje služby také v oblasti** účetního poradenství**, kdy nejde ani tak o zpracování účetních dokladů, ale především o poskytnutí důležitých informací, týkajících se posouzení Vašeho podnikání, pomůže upozornit na problém a pomůže Vám s jeho odstraněním. Upozorní Vás na legislativní změny v zákonech, nabídne dohled nad dodržováním termínů apod.

Jednoduše řečeno služby účetního poradenství nabízí neustálou kontrolu vašeho účetnictví a zajistí správné vedení dokumentů v souladu se zákonem.

Účetní poradenství - daně

Účetní poradenství - daněDaně jsou základem účetnictví, jde o platební povinnost danou zákonem. Daně lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé jsou daně z příjmů, majetku, nemovitosti, dědictví, příjmů fyzických a právnických osob, ale i silniční daň. Nepřímá je potom daň z přidané hodnoty, ekologická a spotřební daň. Jelikož je potřeba získávat prostředky na hospodaření státu, důchody, sociální systém apod., pak je účel daní nasnadě, a to přispívat do státního rozpočtu. Ať už něco vyděláte či kupujete, tak se odvede určitá částka, která jde stranou státu. Daň je totiž určitý podíl, který je vypočítán pevnou částkou anebo se odvádí systém procent. Daně z příjmů mohou být lineární, což znamená stejnou procentuální částku pro všechny, nebo progresivní, což znamená, že procento roste spolu s výškou daňového základu. Existuje i regresivní typ, který zase procentuálně klesá s rostoucím daňovým základem. A s tímto vším Vám může pomoci právě účetní poradce.

Odpovědnost za správně vedené účetnictví

Jste podnikatel a Vaše účetnictví a mzdovou agendu Vám spravují zaměstnanci v pracovním poměru? Pak jistě víte, že pokud se při kontrolách ze stran úřadů (místně příslušný finanční úřad, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) zjistí, že těmito zaměstnanci byla způsobena škoda, pak uloženou pokutu hradíte v plné výši Vy jako zaměstnavatel nebo celou škodu-případně část hradí daný zaměstnanec. Ať tak či tak, vzniklá situace Vás připraví nejen o čas.

V případě, že však využijete služeb externí účetní firmy, nemusíte nic takového řešit. Pravděpodobnost, že dojde k nějaké chybě nebo omylu, je velmi malá. A kdyby přeci jenom, tak je externí účetní firma v plné míře odpovědná za správnost vedení účetnictví a také odpovídá za případnou vzniklou škodu a s ní související penále či pokuty.

Takže kdyby náhodou došlo k tomu, že kontrolní úřad najde nějakou chybu, pak to nebudou Vaši zaměstnanci, ani vy, kdo chybu napraví a škodu uhradí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13447 (magazinpodnikani.cz#1755)


Přidat komentář