Účetnictví, daně - Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Vést účetnictví či daňovou evidenci není práce pro každého. Pokud si chcete od této nepříjemné povinnosti ulehčit, potom existuje možnost využít služeb nabízených účetními poradci.

Pro ty, kteří mají ze zákona povinnost vést účetnictví či daňovou evidenci je tato problematika často vysilující. Evidence, dokladování, vedení knih a celé agendy je mnohdy nad jejich síly. Proto se staly služby účetních poradců Praha 8 velmi často využívanými. Tito specialisté převezmou veškeré povinnosti spojené s vedením účetnictví či daňové evidence, vyřídí za nás jednání a chození po úřadech a navíc za svou práci ručí.

Účetnictví, daně - Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Jste-li z Prahy 8, či okolí, pak Vám můžeme dát tip na odbornou firmu, která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru.

U námi doporučené firmy si můžete nechat kompletně zpracovat:

 • Účetnictví pro právnické, fyzické osoby včetně státních i neziskových organizací pro Prahu a Středočeský kraj
 • Zajištění zpracování mezd a související pracovně právní agendy
 • Zajištění, zpracování daní
 • Zajištění daňového poradenství
 • Zajištění auditu
 • Zastupování při jednání s úřady – vyřizování agendy
 • Ekonomické poradenství, sledování a vyhodnocování jednotlivých projektů-zakázek, finanční analýzy.

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Účetnictví v Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Účetní problematikou se zabývá zejména Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Povinnost vést účetnictví mají:

 • právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky
 • zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
 • organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu
 • fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů Kč, a to od prvního dne kalendářního roku
 • ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí
 • ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu anebo ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Vedení účetní agendy Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Evidence a dokladování jsou jedny z hlavních povinností při vedení účetní agendy. Zjednodušeně je možné říci, že co není napsáno, to jako by vůbec nebylo. Je proto nezbytné doložit veškeré pohyby a změny majetku platnými účetními doklady, provádět účetní zápisy a vést účetní knihy. Za účetní doklady jsou považovány  pouze průkazné účetní záznamy, které obsahují zákonem stanovené náležitosti.

Co je účtová osnova a účtový rozvrh

Směrná účtová osnova stanovuje systém uspořádání a označení účtových tříd, účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále potom o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Toto uspořádání musí zajistit možnost sestavení účetní závěrky. Pro vybrané účetní jednotky může směrná účtová osnova určovat také uspořádání a označení analytických účtů a označení a uspořádání tzv. podrozvahových účtů. Na základě účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, ve kterém uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce.

Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období zvlášť. V průběhu účetního období je samozřejmě možné tento rozvrh doplňovat. Jestliže nedojde k prvnímu dni nového účetního období ke změně účtového rozvrhu, který byl platný v předcházejícím účetním období, potom účetní jednotka postupuje dále podle tohoto rozvrhu tomto novém účetním období.

Sestavení účetní uzávěrky a závěrky Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Ze zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost uzavřít k poslednímu dni účetního období účetní knihy a sestavit účetní závěrku. Účetní uzávěrka sestává z doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočtu a zaúčtování zisku a daně z příjmu a uzavření účetních knih. Vyvrcholením účetní uzávěrky je sestavení účetní závěrky.

Obsahem účetní závěrky podle § 18 zákona o účetnictví je rozvaha (bilance), výkaz zisků a ztrát a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu. Dobrovolnými součástmi účetní závěrky jsou přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Společnosti (kromě a.s.), které nemají povinnost auditované účetní závěrky, ji mohou sestavovat ve zjednodušeném rozsahu.

Zaznamenávání hospodaření firmy

V účetnictví jsou zaznamenávány ty hospodářské jevy, které způsobují změny stavu majetku, jako jsou například nákup materiálu, výroba a prodej výrobků apod. Všechny hospodářské jevy musí být podloženy účetním nebo daňovým dokladem a musí být vyjádřeny v peněžních jednotkách (Kč). Jestliže vedeme účetnictví v ČR, musíme vystavovat faktury vždy pouze v Českých korunách. Účetnictví musí být vedeno soustavně, přesně, úplně a pravdivě.

Vedení daňové evidence v Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou povinny vést účetnictví. Daňová evidence nahrazuje již neexistující jednoduché účetnictví. Upravuje ji zákon o dani z příjmu fyzických osob paragraf 7b. Daňová evidence sleduje příjmy a výdaje a také majetek a závazky. Přestože je daňovou evidenci možno považovat za „jednodušší formu“ účetnictví, tak i zde je nutno dokládat a archivovat veškeré doklady, které mají s vedením evidence souvislost. Pokud se osoba, která má vést daňovou evidenci rozhodne, že v daňovém přiznání nebude uplatňovat skutečně vynaložená náklady spojené s podnikáním nebo samostatnou výdělečnou činností, ale bude výdaje související s podnikáním uplatňovat paušální částkou (procentem z příjmů), potom je od povinnosti vést daňovou evidenci osvobozena tom případě jí zůstává pouze povinnost evidovat příjmy a pohledávky. Za tuto evidenci je považována i tabulka vytvořená v programu Excel, kde jsou tyto položky pečlivě zaznamenány. Tento přehled následně musí doložit k daňovému přiznání, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za účelem vyrovnání záloh zaplacených na povinném pojistném.

Evidence příjmů a výdajů Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Tato evidence je hlavní součástí daňové evidence. Zápisy se provádějí v deníku příjmů a výdajů, ve kterém se zachycují jednak peněžní příjmy a výdaje neboli tzv. skutečné platby a jednak nepeněžní transakce, které snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Kniha pohledávek a závazků

Kniha slouží podnikateli k přehledu o tom, kdo a kolik dluží jemu a kolik dluží on. Podrobnost evidence se odvíjí od rozsahu a složitosti  dané podnikatelské činnosti. Do knihy pohledávek a závazků se zapisuje vždy, když dochází ke vzniku, změně nebo zániku pohledávek a závazků.

Co zahrnují služby účetních poradců v Praha 8, Praha-východ, Čelákovice, Brandýs nad Labem a Horní Počernice

Služby účetních poradců v této oblasti zahrnují především účetní poradenství a konzultace, souvislé zpracování a vedení účetní agendy na základě námi dodaných dokladů, řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání,  spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek , spolupráce v oblasti konsolidací, spolupráce v oblasti účetní metodiky. Poradci za nás samozřejmě při zpracovávání účetnictví přebírají plnou zodpovědnost za jeho správnost a včasnost.

Tyto služby jsou poskytovány na vysoce profesionální úrovni. Účetnictví i daňová evidence jsou velmi obsáhlé oblasti, časově i znalostně náročné. V neposlední řadě také nestačí mít pouze teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti, které mnoho aspektů této práce usnadňují. Bez nich je tato práce jen pouhým pokusem s nejistým výsledkem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13615 (magazinpodnikani.cz#2119)


Přidat komentář