Účetnictví, daně - Praha 7

Množství předpisů v oblasti účetnictví je obrovské a navíc se tyto předpisy často mění. Pokud nemáme dostatek času na jejich souvislé sledování a dodržování, měli bychom tuto činnost raději svěřit do rukou profesionálů.

Pro mnohé z nás, kteří se s vedením účetnictví či přiznáním daní potýkáme rok co rok, jsou služby účetních a daňových poradců přímo neocenitelné. Nejenom že nám šetří spoustu času a úsilí, ale především díky svým zkušenostem jsou schopni ušetřit nám i nemalé finanční částky, které bychom jako laici snadno zbytečně zaplatili. Tito specialisté mají čas se této náročné oblasti věnovat naplno, sledují veškeré změny v zákonech, hlídají za nás termíny pro jednotlivá podání a v neposlední řadě za nás přebírají plnou zodpovědnost za správnost a včasnost všech nutných úkonů.

Vedení daňové evidence Praha 7

Daňová evidence je považována za náhradu dříve používaného jednoduchého účetnictví. Upravuje ji zejména Zákon o dani z příjmu fyzických osob, paragraf 7b. Jejím úkolem je evidence příjmů a výdajů a také majetku a závazků. I v daňové evidenci je nutno archivovat veškeré doklady. Pokud se osoba, která má vést daňovou evidenci rozhodne, že v daňovém přiznání nebude uplatňovat skutečně vynaložená náklady spojené s podnikáním nebo samostatnou výdělečnou činností, ale bude výdaje z podnikání uplatňovat paušální částkou  (procentem z příjmů), potom u ní povinnost vést daňovou evidenci odpadá. V tom případě vede pouze přehled příjmů a pohledávek a archivuje doklady k nim. Tento přehled potom dokládá k daňovému přiznání a také poskytuje okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně za účelem vyrovnání záloh, které zaplatila na povinném pojistném. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou povinny vést účetnictví.

Vedení podvojného účetnictví Praha 7

Otázkou účetnictví se zabývá především Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Povinnost vést účetnictví se dotýká právnických osob, které mají sídlo na území České republiky, zahraničních osob, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost, organizačních složek státu, dále pak fyzických osob, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatních fyzických osob, které jsou podnikateli, za podmínek daných zákonem, ostatních fyzických osob, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, ostatních fyzických osob, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu a dále ostatních fyzických osob, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Evidence a dokladování Praha 7 patří mezi hlavní povinnosti při vedení účetní agendy. Laicky lze říct, že co není „na papíře“ jako by nebylo. Je proto nezbytné doložit veškeré pohyby a změny majetku platnými účetními doklady, provádět účetní zápisy a vést účetní knihy. Za účetní doklady jsou považovány  pouze průkazné účetní záznamy, které obsahují zákonem stanovené náležitosti.

Směrná účtová osnova stanovuje systém uspořádání a označení účtových tříd, účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Toto uspořádání musí zajistit možnost sestavení účetní závěrky. Pro vybrané účetní jednotky může směrná účtová osnova určovat také uspořádání a označení analytických účtů a označení a uspořádání tzv. podrozvahových účtů.Na jejím podkladě jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, ve kterém uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období. V průběhu účetního období je samozřejmě možné tento rozvrh doplňovat. Jestliže nedojde k prvnímu dni nového účetního období ke změně účtového rozvrhu, který byl platný v předcházejícím účetním období, potom účetní jednotka postupuje dále podle tohoto rozvrhu tomto novém účetním období.

Mzdy a personalistika Praha 7

Každý zaměstnanec musí od zaměstnavatele obdržet za vykonanou práci pravidelnou odměnu podle zákoníku práce a souvisejících zákonů a nařízení. Výpočet čisté mzdy bývá často nelehkým úkolem. V souladu s platnou legislativou poskytuje účetní firma komplexní zpracování mzdového účetnictví a veškeré práce spojené s touto činností jako je např. přihlášky a odhlášky zaměstnanců u zdravotní pojišťovny a OSSZ, zpracování přehledů a zastupování na úřadech státní správy. V oblasti mezd a personalistiky vám dále nabízí zpracování mzdové agendy, výpočet měsíčních odvodů sociálního a zdravotního pojištění, výpočet měsíčních odvodů záloh na dani ze závislé činnosti, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, zpracování personální agendy, roční zúčtování daně zaměstnancům včetně vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, personální poradenství a zajištění kontrol.

Daňová správa Praha 7

Daňová správa je právo činit opatření ke správnému a úplnému zjištění daně, stanovení a splnění daňových povinností, právo vyhledávat daňové subjekty, daně vybírat, vyměřit, vyúčtovat a posléze vymáhat nebo kontrolovat splnění daňových povinností ve stanovené výši a době. V dnešní době je velice složité vyznat se v neustále měnících zákonitostech daňové správy. Nechte proto veškerou vaši daňovou správu na odbornících, kteří vše vyřídí za vás k vaší plné spokojenosti, vypracují a podají za vás všechny typy daňových přiznání - DPH, daň silniční, převodu nemovitostí, nemovitostí, darovací a dědická daň, daně z příjmu, upozorní na termíny daňových povinností a zastoupí při kontrolách a jednáních s úřady a státní správou.

Daňové poradenství Praha 7

Potřebuje konzultanta pro daňové a účetní případy? Potřebujete pomoci s daňovým přiznáním? Nebo hledáte odborného garanta pro účetní oddělení? Správná účetní firma Vám pomůže podat daňové přiznání, zastoupí vás před správcem daně, optimalizuje daňové přiznání, zkontroluje účetnictví a v neposlední řadě vám bude nápomocna při obchodních případech. Bude také Vaším mezičlánkem mezi účetní a managementem.

Daně přímé a nepřímé, daně a fyzické osoby, daně a právnické osoby

Daňová soustava je velice obsáhlá a složitá. V podstatě se všechny daně dělí na přímé a nepřímé. Povinnost platit daně se vztahuje na fyzické osoby (OSVČ, zaměstnance i osoby zapsané v OR) a na právnické osoby (společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti, neziskové organizace a bytová družstva).

V běžném životě se každý den  setkáváme s mnoha druhy daní. Mezi nejčastější z nich patří především:

Daň z příjmu ze závislé činnosti Praha 7

Vztahuje se převážně na příjmy plynoucí z pracovněprávního poměru. Pokud nemáme kromě tohoto příjmu už žádný jiný, zálohy na daň za nás pravidelně odvádí a také daňové přiznání podává zaměstnavatel. Zálohy se po skončení zdaňovacího období v daňovém přiznání vyúčtují a případné nesrovnalosti jsou řešeny opět prostřednictvím výplaty od zaměstnavatele.!

Daň z příjmu z podnikání Praha 7

Tato daň se soustředí na příjmy plynoucí z činnosti provozované na základě živnostenského či jiného oprávnění. V tomto případě se musíme o pravidelnou platbu záloh a včasné podání daňového přiznání postarat sami nebo využít služeb daňových poradců.

Daň z příjmu právnických osob Praha 7

Předmětem této daně jsou příjmy z veškeré činnosti a také z nakládání s veškerým majetkem osob, které nejsou fyzickými osobami, včetně organizačních složek státu.

DPH - dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu Praha 7

Za předmět daně z přidané hodnoty se považuje především dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

Darovací daň Praha 7

Jedná se o daň za bezúplatné nabytí majetku jiným způsobem než smrtí zůstavitele. K nabytí musí dojít na základě právního úkonu.

Dědická daň Praha 7

Předmětem dědické daně je cena majetku zděděného po zůstaviteli, určená v dědickém řízení, snížená o výdaje spojené s dědictvím. Tyto výdaje přesně specifikuje zákon.

Daň z převodu nemovitosti Praha 7

Tuto daň musíme povinně zaplatit pokaždé, když prodáváme nemovitost. Jako podklad pro vypočtení daňové povinnosti se používá znalecký odhad ceny nemovitosti.

Daň z nemovitosti Praha 7

Pokud jsme nebo se staneme vlastníkem nemovitosti, potom jsme povinni se přihlásit k této dani na příslušném daňovém úřadu v termínu stanoveném zákonem (podat daňové přiznání) a stáváme se plátcem této daně.

Daň silniční Praha 7

Jejím předmětem jsou vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jestliže jsou používána k podnikání a další, stanovená zákonem.

Mnoho lidí považuje zákonné předpisy jen za soubor stanovených povinností. To je ovšem omyl. V zákoně jsou samozřejmě stanoveny také naše práva. Pokud je neznáme, můžeme se připravit o množství výhod. Proto pokud nejsou zákony naší silnou stránkou, měli bychom svěřit agendu, na kterou se vztahují odborníkům a využít svých práv na maximum.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13593 (magazinpodnikani.cz#2055)


Přidat komentář