Účetnictví a daně - Praha 5

Jestliže podnikáte, máte starosti s řízením firmy a provozu, snažíte se být lepší než konkurence, máte také čas na to, sledovat změny v legislativě, abyste měli účetnictví v pořádku? Přečtěte si o možnostech, jak se s účetnictvím vypořádat.

Pravidelné sledování účetních změn a norem

Otázka účetní legislativy byla položena v úvodu. Právních norem, jimiž je třeba se řídit při vedení účetnictví a daňové evidence, je mnoho. Nejedná se pouze o zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ale také o daňové zákony, zejména je důležitý zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, ale samozřejmě i další, podle předmětu podnikání. K dalším právním normám patří různé vyhlášky a standardy, které musí být dodržovány. Myslíte si, že jako podnikatelé budete mít čas kromě řízení firmy i na to, studovat legislativu a hlavně sledovat veškeré změny? Možná je na čase zvážit, jaké výhody vám přinese nechat si zpracovávat účetnictví externí firmou, moderně se tomu říká outsourcing.

Odborné zpracování účetnictví a daní v Praze 5

Jste podnikateli a musíte vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Máte zaměstnance a potřebujete poradit s vedením mzdové agendy? Jestliže bydlíte v Praze 5 nebo v jejím okolí, pak se můžete s důvěrou obrátit na pana Ing. Zdeňka Dušátko. Tento pán se orientuje jak na malé tak střední podniky. Jeho klienty jsou fyzické i právnické osoby. Pan Ing. Zdeněk Dušátko nabízí komplexní vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy, zpracováni daňového přiznání a mnoho dalších služeb. Všem svým klientům nabízí individuální přístup, profesionální jednání na nejlepší úrovni a jistotu v podobě pojištění profesní odpovědnosti. Pana Ing. Zdeňka Dušátko doporučujeme, vzhledem k tomu že poskytuje služby daňového poradce a může se pochlubit dlouholetou praxí v oboru. Chcete-li také spolupracovat se skutečným odborníkem, pak můžete oslovit pana Ing. Zdeňka Dušátko, navštívit jej můžete na adrese:** Bašteckéko 2553/3 Praha 5, 15500**. Telefonní kontakt je: +420 603 256 390 nebo +420 261 224 992 a emailová adresa zní: duchduch@email.cz.

Účetnictví a daně - Praha 5

Outsourcing účetnictví Praha 5

V současné době se i u českých podnikatelů a společností rozmáhá trend outsourcingu. To znamená, že firma svěří podpůrné a vedlejší činnosti jiné společnosti, která se specializuje na příslušnou činnost. Představuje to určitý druh dělby práce, kdy ale činnost nezajišťují vlastní zaměstnanci, ale dodavatel na základě smlouvy. Přínosem outsourcingu je snížení nákladů, při zachování či zvýšení odbornosti v provedení činností. Samotná firma se pak může soustředit na svoji hlavní činnost. Dodavatelsky se dnes zajišťují úklidové práce, údržba, přepravní služby, ale už i dálková správa počítačů a samozřejmě vedení účetní, mzdové a personální agendy.

Další možností vedle plného outsourcingu účetnictví je i jiný způsob** zpracování účetnictví**, a to formou účetní supervize. Tento způsob kombinuje využití práce vlastních zaměstnanců a externího outsourcingu, kdy na činnost vašeho ekonomického oddělení dohlíží specialista, kvalifikovaná hlavní účetní, prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného on-line přístupu.

Praha 5 vedení daňové evidence

A nyní si konečně řekneme, co je vlastně daňová evidence. Daňovou evidenci mohou vést všichni podnikatelé – fyzické osoby, kteří nemají ze zákona povinnost vést účetnictví. Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví a je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném změní. Každý podnikatel může vést účetnictví, ovšem daňovou evidenci mohou vést jen někteří.

Kdo je podnikatelem? Podle obchodního zákoníku je to osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. advokáti, daňoví poradci, lékaři, notáři, aj.). Podnikatelem je též osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.Účetnictví a daně - Praha 5

Podnikatel nemůže vést daňovou evidenci, pokud je jako** fyzická osoba** zapsán v obchodním rejstříku. Také pokud obrat dosažený v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 milionů korun. V tom případě se stávají účetní jednotkou. Povinnost vést účetnictví jí vzniká od prvního dne účetního období, které následuje po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou. Přitom účetní jednotkou se podnikatel stává, když překročí obrat 25 milionů korun za bezprostředně předcházející kalendářní rok, a to od prvního dne kalendářního roku.

Daňovou evidenci také nesmí vést fyzická osoba, která je podnikatel a účastníkem sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního předpisu, pokud je alespoň jeden z účastníků sdružení účetní jednotkou, to znamená, že má povinnost vést účetnictví. A konečně, účetnictví vedou ostatní fyzické osoby, kterým je povinnost vést účetnictví uložena zvláštním právním předpisem.

Jaké výhody má vedení daňové evidence

Oproti vedení účetnictví, má daňová evidence několik výhod. Jednak je to nižší požadavek na počet zaměstnanců a tím nižší náklady. Podnikatel si může daňovou evidenci zpracovat sám, nebo si zpracování objedná u dodavatelské účetní a daňové firmy. Velkou výhodou je nižší náročnost z hlediska legislativy. Rozsah daňové evidence je menší, účetnictví je přece jen upraveno větším počtem právních norem.

Jsou zde také nižší nároky na dokumentaci. Obsah daňové evidence musí poskytovat informace pro zjištění základu daně z příjmu. Poplatník musí vést knihu příjmů a výdajů a evidovat údaje o majetku a závazcích.

  • Účetnictví a daně - Praha 5
  • Ing. Zdeněk Dušátko
  • Email: duchduch@email.cz
  • ** Tel.: +420 603 256 390** nebo** +420 261 224 992 **

Účetní programy, účetní software Praha 5

Evidence podnikateli slouží k tomu, aby mohl zjistit základ daně z příjmů z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a mohl správně vyplnit daňové přiznání a odvést daň finančnímu úřadu. Doby, kdy se dřívější jednoduché účetnictví vedlo na tiskopisech jsou už zřejmě pryč. Nyní se využívají různé specializované účetní programy, či někomu postačí pouze klasické kancelářské programy typu excel apod. Záleží na množství účetních položek a rozsahu provozu. Pokud je podnikatel například plátcem DPH a navíc třeba vede i skladovou evidenci, určitě mu doporučujeme pořídit si účetní software.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Nyní si řekněme něco k druhé, složitější možnosti, kterou je účetnictví. Účetnictví vedou povinně právnické osoby a fyzické osoby, které jsou zmíněny v předchozím odstavci. Právnickými osobami jsou obchodní společnosti, družstva a státní podniky. Zákon o účetnictví definuje zásady, které představují sÚčetnictví a daně - Praha 5ouhrn pravidel, kterými se účetní jednotky řídí při vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky.

Jaké jsou zásady při vedení účetnictví

Zásada účetní jednotky vymezuje účetní jednotku jako jeden celek, za který se vede účetnictví a sestavuje účetní závěrka. Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky představuje povinnost vést účetnictví nepřetržitě od vzniku až do zániku účetní jednotky. Pokud se nepředpokládá trvání účetní jednotky, tato skutečnost musí být zohledněna při oceňování majetkových složek v účetní závěrce. Účetnictví musí být vedeno průkazným způsobem, tzn., že musí být doloženy všechny účetní případy a podnik musí provádět inventarizaci majetku a závazků. Veškeré účetní a daňové doklady se archivují po dobu stanovenou zákonem. Účetnictví je správné, pokud nebyly porušeny povinnosti uložené zákonem. Účetní jednotka má též povinnost dodržet zásadu oceňování majetku a závazků, musí vědět, kdy použít tzv. historických cen, reprodukčních cen, ocenění vlastními náklady při aktivaci majetku a služeb, či v nominálních cenách. S tím souvisí zásada opatrnosti, kdy účetní jednotka je povinna promítnout do ocenění možná rizika, ztráty a znehodnocení majetku při sestavení účetní závěrky.

Jak vidíte, účetní systém požaduje reálné zobrazení ekonomiky účetní jednotky, veškeré ekonomické činnosti společnosti musí být doloženy a evidovány. Vedení účetnictví je proto mnohem pracnější i náročnější na personální zajištění.

Pokud již nyní víte, že nebudete mít čas sledovat veškeré změny v  legislativě, zadejte zpracování účetnictví vlastní firmy do rukou zkušených odborníků, kteří budou odpovědní za dodržení veškerých účetních a daňových zákonů a vám tak zbude více času na podnikání či na jiné aktivity.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13587 (magazinpodnikani.cz#2034)


Přidat komentář