Účetnictví a daně - Nový Jičín a okolí

Pokud jste se rozhodli, že se pustíte do pole podnikání a stane se z Vás podnikatel, musíte mít kromě jiného zajištěné finanční či mzdové účetnictví. Pokud budete živnostník, musíte prokazovat příjmy a výdaje formou daňové evidence.

Pokud jste podnikatel, musíte evidovat veškeré ekonomické skutečnosti, které se Vašeho podnikání týkají. Existují dva základní způsoby, a to účetnictví a daňová evidence.

Vedení účetnictví Nový Jičín a okolí je vysoce odborná činnost, které málokdo opravdu dobře rozumí a proto drtivá většina podnikatelů využívá služby externích účetních firem. Taková firma pak smluvně zajišťuje především účetní služby, vedení účetnictví a daňové evidence, zajišťování výpočtu a odvodu daní a mnohé další služby. Účetní společnost se, na rozdíl od nás, orientuje ve veškerých zákonných normách a standardech, má praxi a případné problémy řeší rychle a efektivně. Podívejme se, jaké služby a výhody přináší vedení účetnictví smluvní firmou a kdo je povinen vést účetnictví.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Vedení účetnictví je povinen si zajistit:

  • právnické osoby se sídlem na území České republiky  ode dne svého vzniku až do dne svého zániku
  • Vedení účetnictvízahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
  • fyzické osoby - podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a výše jejich příjmů či výnosů (snížené o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun. A nebo, nebo pokud provozují živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona
  • fyzické osoby-podnikatelé, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun. Počítá se od prvního dne kalendářního roku – pokud je stanovený limit za uplynulý kalendářní rok splněn.
  • jestliže jeden z členů uzavřeného sdružení je** účetní jednotkou**, potom se stávají účetní jednotkou i všichni ostatní členové. Všichni účastníci sdružení se posuzují individuálně.
  • fyzická osoba na základě svého rozhodnutí, a to ihned po zahájení své činnosti nebo od prvního ledna následujícího roku. Měnit způsob prokazování příjmu a výdajů, tzn. přecházet z daňové evidence na účetnictví v průběhu roku, není možné.

Jaká je délka účetního období

Účetní období zákon definuje jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, v tomto případě se tedy shoduje s běžným kalendářním rokem. Nebo se může jednat o tzv. hospodářský rok, který začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Může jít také o kratší nebo delší dobu, například při přeměně společnosti.

Služby vedení účetnictví Nový Jičín a okolí

Účetní firma Nový Jičín a okolí Vám může nabídnout celou řadu služeb. Je pouze na vzájemné dohodě, jaké služby využijete, tedy podle oboru Vašeho podnikání a typu podnikatelského subjektu. Může se jednat například o vedení daňové evidence pro osoby samostatně výdělečně činné, vedení podvojného účetnictví nebo vedení mzdové agendy. Může se jednat také o vedení skladové agendy, kdy externí účetní firma povede evidenci na základě dodavatelských faktur a dodacích listů. Vedení účetnictví představuje také zaúčtování a kontrolu vystavených faktur nebo pokladních dokladů. Vámi zanesené fakturační a skladové položky jsou tedy následně kontrolovány a dle příslušných předpisů správně zaúčtovány.

Mezi další služby vedení účetnictví patří například řádné vedení kompletní účetní agendy z Vámi vystavených dokladů, bankovních výpisů, a dokladů přijatých od Vašich obchodních partnerů. Doklady můžete dodávat v elektronické či papírové formě, ve formě paragonů apod. Účetní společnost Vám je k dispozici také v případě rady, může Vám nabídnout služby účetní a poradenské služby, včetně poradenství v oblasti daňové povinnosti. Veškeré finanční a účetní služby jsou určeny pro každý podnikatelský subjekt. Pokud máte tedy své vlastní zaměstnance, můžete využít služeb zpracování mezd pro malé i velké organizace. Výhodou je záruka správného vedení Vaší účetní agendy. Veškeré účetní služby jsou totiž pojištěny.

Jak probíhá smluvní účetnictví Nový Jičín a okolí?

Daně Nový JičínPrvní krok, který k využití služeb účetní společnosti potřebujete, je účetní firmu kontaktovat. Poté dojde s externí účetní firmou k uzavření smlouvy. Práce účetních je velmi různorodá, ale také značně náročná. Proto je důležité z Vaší novou účetní promluvit o všech Vašich potřebách a předpokládaném rozsahu služeb. Do vedení účetnictví i daňové evidence spadá mnoho činností, které nemusí být přímo jejich součásti. Může se jednat o výpočty majetkových odpisů, vedení další evidence jako je** kniha jízd, pokladní kniha, kniha pohledávek a závazků,** a také o vyplňování daňových přiznání k různým typům daním. Pro spokojenou vzájemnou spolupráci je potřeba tyto požadavky přednést včas. Pak nebrání nic v podepsání smlouvy o vedení účetnictví. Od té chvíle nebudete mít s Vaším účetnictvím žádné starosti - vše bude řádně zaúčtováno a budete-li to potřebovat, obdržíte odbornou radu či pomoc.

Vedení daňové evidence Nový Jičín a okolí

Účetnictví pomocí** smluvní účetní** můžete vést také v případě, že máte svoje vlastní zaměstnance. V tomto případě budete potřebovat službu vedení mzdové agendy. Záleží na vzájemné dohodě, ale obvykle v takovém případě stačí zaslat jednou měsíčně e-mail s výpisem odpracované doby Vašich zaměstnanců, případně jejich dovolených, nemoci apod. Od účetní firmy pak dostanete pro svoje zaměstnance elektronickou cestou podklady pro vyplácení mezd a odvodů, vyplněná přiznání k DPH a další účetní výstupy, o které účetní firmu požádáte.

Proč se obrátit na účetní firmu Nový Jičín a okolí?

Veškeré starosti o Vaše účetnictví a daně můžete svěřit do rukou smluvní účetní firmy, a Vám zbude čas na Vaše vlastní podnikání. Účetní firma za Vás povede účetnictví, mzdovou nebo daňovou agendu, a Vy docílíte mnoha** výhod**. Protože nemusíte investovat do počítačového a programového vybavení pro vedení účetnictví, dosáhnete snížení výdajů. Účetní firma je schopna dosáhnout vždy vyšší kvality služeb, firma má potřebnou odbornou úroveň. Účetní firma totiž sleduje neustálé změny v právních předpisech. S tím souvisí i kvalita účetních služeb. Díky specializaci Vám účetní zaručuje správnost Vašich dokladů. Nabízí dohled nad účetními doklady, nad evidenčními čísly na fakturách od živnostníků apod. Účetní společnost Vám dokáže připomenout blížící se** termíny splatnosti** daní, zálohy pojistného na zdravotní a sociální zabezpečení apod.

Jak snížit riziko chyb v účetnictví?

Mzdové účetnictví

Odborná úroveň a** kvalita služeb** garantuje snížení rizika chyb v účetnictví. Pokud by přesto nastala v účetnictví, které vede smluvní účetní firma, jakákoli chyba a Vy obdržíte pokutu nebo penále, nic neplatíte. Proti takovým rizikům je Vaše smluvní účetní firma pojištěna.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13634 (magazinpodnikani.cz#2178)


Přidat komentář