Účetnictví a daně - Český Krumlov

S podnikáním souvisí spousta nepříjemných povinností, které mohou nejednoho člověka odradit. Jednou z nich, kterou lze však svěřit ke zpracování někomu jinému, je i vedení účetnictví či daňové evidence. Pojďme si je nyní trochu přiblížit.

Povinnost vedení účetnictví a daňové evidence v ČR

Každá země má svůj vlastní způsob vedení účetnictví nebo jen evidování určitých skutečností souvisejících s výdělečnou činností osob. V České republice je tomu stejně tak a existují zde dva základní typy evidence. Prvním, méně složitým způsobem, je vedení daňové evidence, která nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Druhým je pak účetnictví, dříve zvané podvojné účetnictví, které má povinnost vést většina podnikatelů v ČR.

 

Kdo vede účetnictví a kdo daňovou evidenci

Co znamená „většina podnikatelů v ČR“ si vysvětlíme hned v tomto odstavci. Účetnictví vedou povinně všechny účetní jednotky, což nám ale moc nepomůže, pokud nevíme, kdo je účetní jednotkou. Na tuto otázku však odpovídá zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991) hned ve svém prvním pDaňové přiznáníaragrafu.

Účetní jednotkou jsou všechny:

  • právnické osoby, které mají sídlo na území ČR
  • zahraniční osoby, které provozují svou činnost na území ČR
  • organizační složky státu
  • fyzické osoby, které podnikají a jsou zapsány v obchodním rejstříku
  • ostatní fyzické osoby, které mají obrat za předchozí rok vyšší než 25 milionů Kč
  • ostatní fyzické osoby, kterým to ukládá zvláštní předpis
  • ostatní fyzické osoby, které se rozhodnou vést účetnictví dobrovolně

Ostatní fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou mohou při své činnosti vést daňovou evidenci – tedy nejčastěji drobní podnikatelé, kteří nepřesáhli obrat 25 milionů Kč za předchozí kalendářní rok.

Daňová evidence Český Krumlov

Nyní si více přiblížíme daňovou evidenci, způsob jejího vedení, zákonnou úpravu a další důležité věci, které byste při jejím vedení měli vědět.

Účetnictví – charakteristika

Základním cílem vedení daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů. Obsahuje evidenci o příjmech a výdajích a evidenci o majetku a závazcích. Daňová evidence je upravena v § 7b zákona o daních z příjmů, který je však velmi benevolentní a stanovuje pouze povinnost vedení těchto dvou evidencí.

Deník příjmů a výdajů, kniha majetků a závazků

Tyto dvě evidence jsou prováděny pomocí zápisů do dvou základních knih. Jedná se o deník příjmů a výdajů a o knihu majetků a závazků (případně o knihu zvlášť na evidenci závazků a zvlášť na evidenci majetku – záleží na Vás). Všechny zápisy v těchto knihách musí být prováděné na základě dokladů, které je nutné archivovat.

Účel knihy příjmů a výdajů již vysvětluje její název, avšak je důležité upozornit, že je nutné evidovat zvlášť ty příjmy a výdaje, které jsou součástí základu daně z příjmů a ty, které nejsou. Tento způsob evidence na konci roku značně zjednoduší zjištění** základu daně z příjmů**.

Vedení účetnictví Český Krumlov

Složitější formou evidence je účetnictví, které je celkem striktně upraveno zákonem o účetnictví a konkrétní postupy jsou stanoveny v účetních standardech. Zákon říká, že se účtuje o aktivech (majetku), pasivech (závazcích), nákladech a výnosech pomocí zápisů v různých účetních knihách.

Evidence účetních případů, archivování účetních dokladů

Účetnictví je podvojnou evidencí výše zmíněných skutečností souvisejících s podnikáním, kdy podvojná znamená, že každý účetní případ (tzn. daná skutečnost) musí být evidován nejméně na dvou účtech hlavní knihy. Ta je jednou z nejdůležitějších knih účetnictví. Obsahuje všechny používané účty, do kterých se systematicky účtují jednotlivé účetní případy.

Další zásadní knihou je deník, do kterého se účtuje chronologicky. Zde platí, že co zápis, to účetní případ. Deník si můžete představit jako tabulku, do které se zadává datum uskutečnění účetního případu, jeho popis, částka, použité účty apod.Mzdové účetnictví

Mezi další knihy patří knihy analytické evidence (rozepisují účty z hlavní knihy) a knihy podrozvahové evidence (evidují se zde skutečnosti, které nejsou předmětem evidence v hlavní knize), ale i další dobrovolně vedené knihy, jako je kniha jízd, pokladní kniha, evidence závazků a pohledávek nebo knihy skladové evidence.

Vždy je nutné mít jednotlivé účetní případy podložené konkrétními účetními doklady, které se musí opět archivovat po několik let.

Časové rozlišení, hospodářský stav podniku

Základním cílem této evidence je věrně zobrazovat hospodářský stav podniku v daném časovém okamžiku. Proto musí být účetnictví vedeno správně, průkazně, úplně, srozumitelně, přehledně a hlavně vše musí být zaúčtováno do období, do kterého to správně a věcně patří. S tím souvisí i rozlišování nákladů a výnosů od výdajů a příjmů.

Příjmy, výdaje vs. náklady, výnosy

Kromě všech již zmíněných rozdílů ve vedení účetnictví a daňové evidence je zde jeden velmi důležitý, který často činí účetnictví značně nepopulární. Jde o to, že v účetnictví se rozlišují výnosy od příjmů a náklady od výdajů, což by samo o sobě nebylo zas tak zásadní, ale problém je, že hospodářský výsledek se vypočítává právě z nákladů a výnosů.

Náklady a výnosy totiž nejsou** fyzické toky peněz**, ale jen určité přísliby budoucích plateb či vynaložených financí, které také nemusí být nikdy uskutečněny. Což zejména u přislíbených výnosů může zvyšovat hospodářský výsledek a tím pádem i daň. Záleží však na typu podnikání a preferovaném způsobu placení, v některých firmách může být okamžik výdajů a příjmů vždy shodný s okamžikem nákladů a výnosů a žádný problém nevzniká.

U daňové evidence se evidují pouze příjmy a výdaje, a tak její stav vždy zobrazuje aktuální volné peněžní prostředky. To je zejména pro malé podnikatele daleko výhodnější a únosnější při stanovování daňové povinnosti.

Mzdová agenda Český Krumlov

Nyní se ještě stručně zaměříme na mzdovou agendu, která je důležitou evidencí, jež úzce souvisí s účetnictvím nebo daňovou evidencí v případě, že má Vaše firma nějaké zaměstnance.

Mzdovou agendu nejčastěji zpracovává samostatná mzdová účetní nebo externí účetní poradce, jelikož je nutné provádět mnoho činností, které souvisí se správným výpočtem mezd všech zaměstnanců a následnou evidencí.

Patří sem** zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotní pojišťovny či okresní správy sociálního pojištění, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny a také vyúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti všech zaměstnanců.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13594 (magazinpodnikani.cz#2057)


Přidat komentář