Tržní oceňování nemovitostí - Rokycany

Tržní oceňování nemovitosti přichází na řadu u mnoha významných životních situací, jako je prodej nebo koupě nemovitosti, vyřízení hypotéky či úvěru u banky, při dědickém řízení a u dalších případů.

Oceňování nemovitostí Rokycany

Potřebujete ocenit Vaši nemovitosti? Jistě k tomu máte důvod. Situací, při nichž je potřeba nechat ocenit nemovitost, je opravdu mnoho. Specializované firmy, které se oceňováním nemovitostí zabývají, nabízejí odborné konzultace při stanovení tržní hodnoty nemovitostí.

oceňování nemovitostí

Vypracování odhadu nemovitosti Rokycany

Na ohodnocení nemovitostí má vliv více faktorů, než jen samotná nemovitost. Při vypracování odhadu se samozřejmě přihlíží na vlivy, které působí na tržní hodnotu pozemku, na kterém nemovitost stojí, vliv na celkovou cenu má také město či obec, ve kterém je nemovitost postavena, zařízení a vybavení nemovitosti, aktuální ceny na trhu za nemovitosti, atd. Je potřeba si především uvědomit, že ceny, které jsou inzerované jako ceny prodejní za konkrétní nemovitosti, jsou vždy zpravidla podstatně vyšší než ceny, kterých bude nakonec skutečně dosaženo. Sami se můžete přesvědčit, pokud budete určitou nemovitost sledovat, že její cena v průběhu času klesá, až nakonec z inzerce vymizí. Pravděpodobně se prodá za cenu, která se blížila ceně naposledy inzerované, častokrát je tato cena ještě mnohem nižší. Z výše uvedeného vyplývá, že cena odhadu nemovitosti nemůže být nikdy vyšší než cena nemovitosti, která je inzerovaná k prodeji. Proto při odhadu nemovitosti vždy počítejte s cenou nižší, než kterou byste si představovali za prodej.

Cena a hodnota nemovitosti, odhad nemovitosti Rokycany

V praxi si mnoho lidí plejte pojmy, kterými jsou cena a hodnota. Cena je pojem, který se používá pro požadovanou částku za zboží, nebo pro nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za nemovitost. Výše částky může být nebo nemusí být zveřejněna, a může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou dané nemovitosti přisuzují jiné osoby. Hodnota nemovitosti není skutečně zaplacenou cenou, nebo cenou požadovanou či nabízenou. Hodnota vyjadřuje peněžní vztah mezi nemovitostí, kterou si kupující můžou koupit a kterou za kterou jim prodávající nemovitost prodají. Jde o** odhad nemovitosti**.

Druh pozemku, přístup k pozemku, poloha pozemku

Pokud necháváte ohodnocovat pozemek, myslete na to, že se zde přihlíží i dalším vlivům, které ovlivňují hodnotu pozemku. Mezi obecné vlivy patří druh pozemku, jeho poloha, přístup k pozemku, negativní účinky na okolí, dále hodnotu ovlivňuje svažitost pozemku, úroveň výšky hladiny podzemní vody, omezení užívání pozemku, ochranné pásmo, únosnost základové spáry, chráněná krajinná oblast, pozemek s inženýrskými sítěmi, stavební uzávěra, pozemek ve výhodně položených částech obce, existence věcného břemene, existence územního plánu obce s vyznačením využití pozemku, aj.

Co vše má vliv na hodnotu nemovitosti?

Na tržní hodnotu stavby mají vliv obecné vlivy, mezi které patří velikost obce, ve které se nemovitost nachází, situování stavby v obci, stáří nemovitosti, doba dalšího trvání nemovitosti, stavebně technický stav nemovitosti a její celková údržba, příjezd a přístup k nemovitosti, tržní hodnotu ovlivňuje i možnost** parkování u nemovitosti, druh nemovitosti,** její komerční využití, technické vybavení nemovitosti, okolní zástavba, pozemky kolem nemovitosti, napojení nemovitosti na inženýrské sítě, svažitost pozemku, na kterém stavba stojí, přírodní okolí, ve kterém se nemovitost nachází, možnost kulturního a sportovního vyžití, životní prostředí, orientace ke světovým stranám, příslušenství k nemovitosti a další.

kalkulačka

Tržní oceňování nemovitostí pro bankovní a pojišťovací účely

Pohled** bankovních a pojišťovacích ústavů** na problematiku oceňování nemovitostí pro účely pojištění nemovitosti nebo zástavy je různý. Existují různé způsoby oceňování nemovitostí, které lze využívat v různých případech. Finální výsledky oceňovacích metod se výrazně od sebe liší. Výběr metody závisí na tom, jaký oceňovací posudek je žádoucí, tedy na jeho účelu, pro který má být vyhotoven. Jestliže je posudek vyžadován soudem, např. pro účely dědického řízení, pak bude žádoucí ocenění na bázi cenových předpisů, protože zákon zde ani žádnou jinou volbu neumožňuje. Právě oceňování na bázi cenových předpisů, což se používá při oceňování pro dědické účely, je světovým unikátem ČR. Zde je potřeba pochopit, že cena, která je cenovými předpisy zjištěna, absolutně nemusí odpovídat skutečné tržní hodnotě nemovitosti a můžou zde být odchylky dokonce o více jak 50 nebo až 100 procent. Zde se postupuje dle** zákona č. 151/1997 Sb., což je zákon o oceňování majetku a dále se bere v úvahu i aktuální **vyhláška č. 13/2008, tedy oceňovací vyhláška.

Oceňování staveb z pohledu bank

Klasická banka, která poskytuje úvěry nebo hypotéky, bude vždy potřebovat znát zástavní hodnotu nemovitosti, kterou se klienti rozhodli financovat. Tuto hodnotu je možné definovat jako trží hodnotu nemovitosti s prodejní cenou kdykoliv realizovatelnou. Tržní hodnota nemovitosti je složena z předpokládané prodejní ceny, ale pouze pro to datum, ke kterému je ocenění nemovitosti vyhotoveno. V loňském roce došlo k výraznému poklesu cen nemovitostí. Proto se někteří můžou divit, jak to, že nemovitost koupili za určitou hodnotu a letos, když chtějí nemovitost prodat, přesto, že do ní vložili mnoho finančních prostředků nutných pro rekonstrukci, je hodnota nemovitosti podstatně nižší.

Oceňování staveb z pohledu pojišťoven

Je známé, že banku zajímá u nemovitosti především její** tržní hodnota** a z ní i odvozená zástavní hodnota pro účely případného zpeněžení zástavy. Pojišťovnu spíše zajímá** reprodukční hodnota nemovitosti**, která se počítá nákladovým přístupem, protože cílem posudku je stanovit závěr, za jakou částku je možné nemovitost znovu postavit. Takové odhady bývají nejčastěji zpracovávány při realizaci rizika a vzniklé škodné události u škodového typu pojištění.

**ocenění rodinného domu
**

Odhadce nemovitostí Rokycany

Odhadce nemovitosti Rokycany zpravidla poskytuje následující služby: oceňování budov a hal, rodinných domů, bytů a nebytových prostor, rekreačních staveb, vedlejších staveb, venkovních úprav, garáží, oceňování studní, inženýrských a speciálních staveb, staveb nedokončených, pozemků, vodních ploch a trvalých porostů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14043 (magazinpodnikani.cz#3020)


Přidat komentář