Projekty rodinných domů - Ostrava

Rozhodli jste se pro stavbu rodinného domu? Víte, že ještě před podáním žádosti o stavební povolení nebo před oznámením stavby budete potřebovat vypracovat projekt rodinného domu?

Potřebujete vyhotovit projekt rodinného domu? Pokud jste z Ostravy nebo okolí, pak Vám můžeme doporučit projekční a konstrukční kancelář pana Stanislava Bystričana.

Projekty staveb a služby projekční kanceláře Ostrava

Pan** Stanislav Bystričan** nabízí široké spektrum služeb v oblasti strojně-technologické, elektro i stavební. Hlavním oborem firmy je předprojektová, projekční a dodavatelská dokumentace pro investiční výstavbu a dále realizace staveb včetně dodávek na klíč. Pan Bystričan rovněž zpracuje a vyřídí dotace v rámci programu zelená úsporám.

Pokud hledáte firmu, která Vám vypracuje projekt rodinného domu nebo jakékoliv jiné stavby, pak neváhejte pomocí přiložených kontaktů oslovit pana Bystričana. Více informací najdete také na internetových stránkách http://stavby-fm.cz/.

Stanislav Bystričan, e-mail: sb-mail@seznam.cz , telefonní číslo: 606 539 820

Projektová dokumentace ke stavbě rodinného domu

Chcete-li stavět rodinný dům, budete nutně potřebovat** projekt** a to nejen kvůli stavebnímu povolení, ale i v případě kdy stavíte na oznámení stavby. Projekt je navíc nezbytný také pro samotnou realizaci stavby – zjednodušeně řečeno je projektová dokumentace vlastně jakýsi do všech podrobností vypracovaný návod, podle nějž stavební firma nebo stavebník dům postaví. Důležité je také vědět, že projekt rodinného domu může vytvořit pouze ten, kdo má potřebné vzdělání a také oprávnění k poskytování služeb projekční kanceláře. A jak takový projekt vlastně vypadá?

Co je obsahem projektové dokumentace ke stavbě RD?

Projektová dokumentace obsahuje množství podrobných dat a nákresů. Především jde o:

 • projekt architektury a statiky, který je zpracován v měřítku 1:50 a obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, požární zprávu a výkresy, na kterých jsou zobrazeny základy stavby, půdorysy jednotlivých podlaží, řezy stavbou a krovy, pohledy z různých stran, stavební detaily, výpisy podlah, oken a dveří, klempířské a zámečnické výrobky, výkresy skladby stropů, výztuže věnců a překladů, schodiště, výpisy zdicího materiálu, střešní krytiny a další důležité údaje.
 • projekt zdravotechnických instalací, který obsahuje technickou zprávu, výkresy vnitřní vodovodní sítě, vnitřní kanalizace, vnitřních rozvodů plynu, výpis materiálů pro jednotlivé instalace aj.
 • projekt vytápění, který obsahuje technickou zprávu, výkresy rozvodů ústředního vytápění, schéma zapojení topení, rozmístění vytápěcích těles a výpočet jejich topné síly, výpis materiálů a další.
 • projekt elektroinstalace, který rovněž obsahuje technickou zprávu, výkres elektrických rozvodů objektu, výkres zemnícího pásku pro připojení hromosvodu, schéma rozvaděče, výpis materiálu aj.

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace ke stavbě rodinného domu odpovídá typu a velikosti stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití stavby, vlivu stavby na životní prostředí a také době trvání stavby. Kompletní projektovou dokumentaci vypracuje projekční kancelář, která za Vás vstoupí i do stavebního řízení.

Projekt osazení rodinného domu na pozemek

Projekt ke stavbě rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení nebo před ohlášením stavby doplněn o projekt osazení rodinného domu na pozemek, neboť se na stavební úřad předkládá společně s ním.

Tento projekt řeší kromě umístění samotného domu v rámci pozemku jeho napojení na inženýrské sítě, na komunikaci a také zásady organizace výstavby na daném pozemku.

Projekt osazení rodinného domu na pozemek musí respektovat příslušné územní rozhodnutí pro daný stavební pozemek (pokud bylo územní rozhodnutí vydáno) a  také odstupové vzdálenosti od sousedních pozemků, resp. objektů.

Radonový průzkum stavebního pozemku

Na každé stavební parcele je pro účely stavebního řízení nutno provést radonový průzkum, přesněji řečeno „stanovení radonového indexu pozemku“. V každém projektu stavby se počítá s radonovým rizikem střední výše. Pokud je měřením zjištěn vysoký radonový index, je nutné postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci příslušně upravit.

Průkaz energetické náročnosti budovy – ENB

Určitě jste již slyšeli o** průkazu energetické náročnosti budovy** (ENB), který musí od roku 2013 nechat vypracovat majitel budovy v případě její prodeje. Pro stavební povolení nebo oznámení však tato povinnost platí již od roku 2009, kdy musí být průkaz ENB povinně součástí projektu domu.

Zdá se být poněkud paradoxní vypracovávat dokument o ENB pro budovu, která ještě ani neexistuje – jak můžeme změřit úniky tepla nebo provést fotografie termo kamerou pro budovu, která je zatím jen na papíře?

Na základě čeho se vytváří průkaz ENB pro projekty RD?

V případě projektu domu není jiné možnosti, než provádět výpočty na základě projektem daných stavebních materiálů a stavebních konstrukcí, ale také velikosti interiéru v porovnání s typem a sílou vytápění, z hlediska vypočtené spotřeby energie na ohřev teplé vody, vypočtené spotřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci, dále z hlediska spotřeby energie na umělé osvětlení aj. – podkladem pro všechny výpočty je projektová dokumentace domu, technická zpráva (podrobná dokumentace vytápění, ohřev teplé vody a další…) a dále projekt osazení domu na pozemku, ve němž je vyznačena orientace domu ke světovým stranám.

Do jaké kategorie ENB dům náleží?

Na základě všech výpočtů se pak stanoví předpokládaná energetická náročnost budovy a následně je vydán průkaz ENB, který objekt hodnotí z hlediska spotřeby všech energií. Dům může spadat do celkem sedmi kategorií neboli tříd, které jsou označeny písmeny od A po G:

 • A – třída mimořádně úsporná
 • B – třída úsporná
 • C – třída vyhovující
 • D – třída nevyhovující
 • E – třída nehospodárná
 • F – třída velmi nehospodárná
 • G – třída mimořádně nehospodárná

Staré objekty před rekonstrukcí velmi často skončí v nehospodárných kategoriích F nebo G. Oproti tomu projekty pro nové rodinné domy dnes dbají na úspornost budov podstatně více něž dříve a proto většina projektů domů spadá do nejúspornější kategorie – třídy A, která je „mimořádně úsporná“.

Protože energetická náročnost budovy je přímo spojena s provozními náklady domu, resp. průkaz stanovuje energetickou náročnost objektu, hrají údaje obsažené v průkazu důležitou roli při oceňování budovy na trhu například v případě prodeje nebo koupě, ale třeba i pronájmu domu.

Typový nebo individuální projekt rodinného domu?

Před zadáním projektu domu budete muset vyřešit ještě jednu podstatnou otázku a to zda zvolíte** projekt typový nebo individuální**.

Typový projekt rodinného domu

Typové projekty obvykle vlastní stavební firmy. V tištěných katalozích nebo na internetu si můžete podle vzhledu a vnitřních dispozic vybrat dům, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Některé firmy nabízejí také prohlídky vzorových domů, takže můžete předem vidět, jak dům vypadá ve skutečnosti. Typové projekty jsou poměrně levné a nemusíte čekat ne jejich vypracování. Na druhou stranu nemůžete ovlivnit materiálové složení ani konstrukční nebo architektonické řešení domu – vše je přesně dáno projektem.

Individuální projekt rodinného domu

Individuální projekt sice vyjde podstatně dráže než typový, avšak přináší Vám možnost ovlivnit vzhled domu, vybrat stavební materiály, zadat řešení domu vybranému architektovi, který dům přizpůsobí jeho okolí apod. Díky individuálnímu projektu tak můžete mít dům přesně podle svých představ.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14267 (magazinpodnikani.cz#3244)


Přidat komentář