Projektová dokumentace - Praha

Bez potřebné projektové dokumentace nelze stavět. Projektová dokumentace tvoří základ, od kterého se vše odvíjí. Aby byla kvalitně vypracovaná, je nutné oslovit zkušeného projektanta.

Zajištění projektanta pro stavbu, vydání stavebního povolení Praha

Jakmile se rozhodnete pro jakoukoli stavbu, je nutné se připravit na celý koloběh, který s tím souvisí. Nejprve je nutné rozhodnout se, co vlastně budete stavět, pak kde a kolik financí máte k dispozici. Jakmile toto vše víte, musíte začít hledat projektanta. Pak již začne koloběh s vyřizováním všech souvisejících povolení, který končí vydáním stavebního povolení. Teprve, když máte v ruce stavební povolení, můžete začít stavět. Od prvotního nápadu však většinou uteče i několik měsíců.

Profesionální projekční kancelář v Praze

Chcete-li si ušetřit alespoň část vyřizování, je dobré oslovit** projekční kancelář**. Její služby se většinou nespecializují pouze na vytvoření projektové dokumentace, ale i na vyřízení** stavebního povolení** a veškerých souvisejících podkladů a povolení. Ušetříte tak spoustu času, který byste jinak strávili na úřadech a také nervů, když po vás úředníci budou chtít doložit stále nové a nové informace. Při výběru** projekční kanceláře** je dobré si zjistit co nejvíce referencí a také po první schůzce zvážit, zda vše odpovídá vašim představám. Pokud byste měli pocit, že něco není v pořádku, je lépe vyhledat kancelář jinou.

Projekt typizovaný, projekt individuální Praha

Dříve, než se začne s projektovou dokumentací, je nutné vybrat samotný projekt. Na výběr jsou dvě možnosti. Buď projekt typizovaný, nebo individuální. Pokud si vyberete typizovaný projekt, nebudete potřebovat architekta. Postačí vám projektant. Pokud však zvolíte projekt individuální, musíte oslovit architekta, který projekt vytvoří. Výhodou individuálního projektu je, že je neopakovatelný. Architekt na základě vašich přání a instrukcí vytvoří přesně takovou stavbu, jakou si budete přát. Budete mít tak jistotu, že nikde neuvidíte stejný dům. Naproti tomu je však nutné si uvědomit, že individuální projekt bývá podstatně dražší než projekt typizovaný a jeho vytvoření potřebuje také dostatek času. Naprosto nevhodné je s takovýmto projektem pospíchat. V průběhu výstavby by se to mohlo vymstít. Pokud si opravdu vyberete individuální projekt, tak vám architekt poskytne po dobu stavby autorský dozor.

Projektant, stavební dozor Praha

Jakmile budete mít vybraný projekt v rukou je zapotřebí oslovit** projektanta**. Ten osadí dům na pozemek tak, aby přesně zapadl do okolní zástavby a nepůsobil rušivě. Projektant musí také vytvořit projektovou dokumentaci a je dobré dohodnout si i vytvoření projektu pro provedení stavby. Nejlépe uděláte, pokud projektant bude na vaší stavbě také vykonávat** stavební dozor.** Není sice pravidlem, aby tuto činnost vykonával právě projektant, ale je to naprosto nejlepší řešení, pokud chcete mít stavbu dobře ohlídanou po všech stránkách. Stavební dozor musí znát materiály a stavební postupy a musí ohlídat kvalitu provádění stavebních prací, fakturaci a kontrolovat stavební deník. Všechny tyto práce zná projektant nejlépe. Proto pokud vám bude dělat stavební dozor, budete mít jistotu, že stavba bude přesně podle projektu a jeho dokumentace.

Zajištění projektové dokumentace Praha

Projektová dokumentace musí být zpracována podle stavebního zákonu. Dnešní stavební zákon je velmi složitý. Projektové dokumentaci předchází dokumentace pro územní řízení. Dokumentace pro územní řízení vychází ze zpracování studie a hlavně situace, ve které jsou zakreslené všechny vnější úpravy na pozemku, včetně rodinného domu, stání pro auta, garáže, bazénu, venkovního posezení, vjezdu na pozemek, kotce a výběhu pro psa, případných hospodářských budov, altánku nebo zahradního domku. Čím podrobněji bude vše zpracováno, tím lépe do budoucna. Nebudete totiž muset stavební úřad žádat o povolení pro další stavby. Součástí dokumentace je i studie interiéru budov. Důležité je zejména vyřešení podchodů, zejména podkroví a schodů.

Co musí obsahovat projektová dokumentace

Projektová dokumentace musí obsahovat zákonem dané dokumenty, zprávy a vyjádření.

Průvodní zpráva - počátek a dokončení stavby

Tato zpráva identifikuje stavitele, architekta, projektanta a stavbu a její účel. Její součástí jsou také informace o pozemku, na kterém se bude stavět, majetkoprávních vztazích, údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní komunikace a technické sítě. Obsahuje také údaje o počátku a dokončení stavby, cenový odhad stavby a jednotlivých rozměrech stavby.

Souhrnná technická zpráva projektové dokumentace

Tato zpráva zahrnuje architektonické a** stavebně technické** řešení stavby a souvisejících pozemků, technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení venkovních ploch, řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně vlivu stavby na životní prostředí. Dalšími údaji jsou údaje o mechanické odolnosti a stabilitě, požární bezpečnosti, hygieně, ochraně zdraví a životního prostředí, bezpečnosti stavby při jejím užívání a ochraně proti hluku.

Situace stavby - zakreslení stavby do mapového podkladu

Zde je stavba zakreslena do mapového podkladu, kde je předveden zastavovací plán stavby, s vyznačením hranic pozemků, parcelních čísel a umístění stavby s vyznačením vzdáleností od hranic sousedních pozemků.

Dokladová část projektové dokumentace

Tato část projektové dokumentace se zabývá stanovisky, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace. Její součástí je průkaz energetické náročnosti budovy, který vychází ze zákona o hospodaření energií.

Zásady organizace výstavby

Tato část se zabývá technickou zprávou. Musí zde být uvedeno, jaký bude rozsah staveniště, jak bude zajištěn, kde bude přístup. Uvedeno musí být také připojení na inženýrské sítě. Důležitou součástí této zprávy je uvedení bezpečnostních opatření stavby. Uvedeny musí být i orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Dokumentace stavby - technické zprávy

Obsahem jsou technické zprávy a výkresová část. Patří sem** architektonické** a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, požárně bezpečnostní řešení a technika prostředí stavby, která se dodává samostatně pro jednotlivá zařízení.

Stavební zákon

Podrobnější informace o projektové dokumentaci uvádí stavební zákon. Vzhledem k jeho složitosti a předešlým údajům je jasné, že svěřit vše do rukou projektanta je velice výhodné.

Vystavení stavebního povolení Praha

Na základě všech uvedených dokumentů získáte stavební rozhodnutí. Můžete tedy začít stavět.Než začnete se samotnou stavbou, zbývá vybrat firmu, která vám stavbu zrealizuje. Může to být** firma**, která ji dodá na klíč nebo ji můžete stavět svépomocí a oslovovat jednotlivé řemeslníky. Ať tak nebo tak, měli byste mít vždy na zřeteli, že rodinný dům většinou stavíte k doživotnímu užívání a možná i k užívání vašimi potomky. Je tedy zapotřebí vybrat takovou firmu a řemeslníky, kteří budou ochotně spolupracovat. Vytvoří tým, do kterého bude patřit architekt, projektant, stavební firma, řemeslníci a vy. Každá disharmonie při stavbě se většinou později někde projeví.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13190 (magazinpodnikani.cz#1170)


Přidat komentář