Právní služby - Ostrava

Právní a soudní spory jsou pro každého z nás velmi nepříjemnou záležitostí. V těchto případech je důležité mít "po ruce" velmi dobrého advokáta, který bude schopen bránit naše zájmy.

Každý, kdo se někdy dostal do situace, kdy potřeboval pomoc právníka ví, že v těchto případech jsou jeho služby neocenitelné. Vyznat se v právních předpisech, znát všechna svá práva a povinnosti a především porozumět právnické „hantýrce“, je pro laika téměř nemožný úkol. Pro řešení záležitostí týkajících se práva je proto právní poradenství a zastoupení vekou pomocí. Často se totiž právní spory dotýkají nejen našeho majetku, ale jde také o naše životy, naši budoucnost.

S čím vším nám může pomoci advokát Ostrava?

Advokát je svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytování právních služeb jiným fyzickým či právnickým osobám, a to zpravidla za úplatu. Těmito právními službami se pak rozumí především zastupování v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, poskytování právních rad, sepisování listin a také zpracovávání právních rozborů.

Advokáti většinou vytvářejí tzv. stavovské organizace, které vykonávají správu na úseku výkonu advokacie. Běžně také bývá zakotvena exkluzivita poskytování právních služeb advokáty a je zakázáno, aby právní služby soustavně a za úplatu poskytovali právníci stojící mimo stavovské organizace. Podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost jak na státu, tak i na jiných subjektech a jeho vázanost příkazy klienta, pokud nejsou v rozporu s právními či stavovskými předpisy.

Advokát Ostrava je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Pokyny klienta ovšem není vázán, pokud by byly v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a také svědomitě. Musí využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta všechno, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Advokát musí postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu. Je ho povinností je dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže jsou stanoveny stavovskými předpisy. Advokát může poskytnutí právních služeb odmítnout a v některých případech dokonce odmítnou musí (např. při střetu zájmů). O všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb je povinen zachovávat mlčenlivost. Této mlčenlivosti ho může zprostit pouze klient či jeho právní nástupce.

Právní služby - Ostrava

Pokud jste ze Severní Moravy a poptáváteprávní služby, ale nevíte o žádném odborníkovi, který by byl spolehlivý a svou práci odvedl skutečně kvalitně, nezoufejte. Máme pro Vás tip, a to na firmu pana Mgr. Jaroslava Brože BROŽ BROŽ VALA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Pan Mgr. Brož nabízí poradenství v oblasti

 • práva obchodního, pracovního, soutěžního, energetického, sportovního,
  insolvenčního a přistěhovaleckého
 • sporné agendy
 • práva společností
 • fúze a akvizice
 • právních vztahů k nemovitostem
 • duševního vlastnictví

Nabídka jeho služeb je skutečně široká. Všechny práce navíc odvádí profesionálně. Máte-li dotazy k nabízeným službám, můžete pana Mgr.Brože kontaktovat na telefonním čísle+420 558 640 293. Osobně lze pana ** Mgr.Brože navštívit na adrese Tyršova 1438/38 702 00, Moravská Ostrava**. Více na www.bbv-ak.cz/

Využití služeb advokáta Ostrava

Využitím služeb advokáta Ostrava získáváme velké množství výhod. Mezi nejdůležitější z nich patří zejména:

 • profesionalita - advokát je odborníkem na oblast práva, takže stejně jako se zdravotními potížemi navštívíme obvykle lékaře, pro právní pomoc bychom měli vyhledat osobu, která je znalá práva a má zkušenosti s touto problematikou, čili advokáta. Při dnešním formalizovaném pojetí soudního procesu se stává pomoc advokáta téměř nezbytností. Pouze advokát je oprávněn poskytovat právní služby a zastupovat před soudy a jinými orgány.

 • Pomoc advokáta je vhodné vyhledat již na samém počátku problému. Často nám může např. kontrola smlouvy Právní službypřed jejím podpisem zachránit mnohamilionové částky. Předcházení problémům je hlavním úkolem advokáta. Řešení problému v situaci, kdy je již smlouva podepsána či probíhá exekuce je pak výrazně dražší a obtížnější.

 • mlčenlivost - advokát je osobou, která má ze zákona garantovánu téměř neomezenou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s poskytnutím právní služby. Tato výsada se týká nejen vlastní povinnosti advokáta neposkytnout nikomu informace o službách, které klientovi poskytl, a to i v případech, kdy pro ostatní osoby platí povinnost oznámit trestný čin, je advokát povinen zachovávat mlčenlivost, ale též do dalších zákonných ustanovení, jako jsou například zákaz odposlechu hovorů a korespondence mezi advokátem a klientem, ochrana písemností advokáta před orgány činnými v trestním řízení a podobně. Díky této skutečnosti tak máme jistotu, že námi poskytnuté informace zůstanou za všech okolností důvěrné.

 • pojištění - advokát je ze zákona pojištěn, takže případná škoda, kterou by způsobil svému klientovi v souvislosti s poskytnutím právní služby, bude uhrazena z jeho pojistky.
 • náklady právního zastoupení - náklady právního zastoupení jsou jedním z hlavních důvodů, proč se nechat zastoupit advokátem. Pouze v případě zastoupení advokátem, nám totiž vzniká nárok na náklady právního zastoupení a jejich náhradu dle vyhlášky 484/2000 Sb. Na základě této vyhlášky je protistrana v případě pro nás úspěšného sporu povinna zaplatit k rukám advokáta stanovenou finanční částku. Tu pak můžeme použít například na úhradu advokátních služeb a právní pomoc advokáta nás tedy nebude nic stát. V případě, že se zastupujeme sami nebo prostřednictvím obecného zmocněnce nám nárok požadovat po protistraně náklady právního zastoupení nevzniká a náhrada za náš čas či odměna obecného zmocněnce jde i v případě vyhraného sporu z našich vlastních peněz.

Z výše uvedených informací je tedy zřejmé, že zejména v případě soudního sporu je absence advokáta mínusem, který může vést nejen k opomenutí důležitých právních úkonů a neúspěchu v daném sporu, ale taktéž k finanční újmě spojené s nemožností pokrýt náklady sporu prostřednictvím finančních prostředků získaných od naší protistrany za náklady právního zastoupení.

S jakými problémy se na advokátní kancelář Ostrava obracet

Advokátní kanceláře poskytují širokou škálu služeb spojených s právem. Jedná se o služby jak pro soukromou, tak i firemní klientelu v mnoha rozličných oblastech. Ať už se jedná o oblast občanského, rodinného,správního, pracovního, obchodního či trestního práva, a to včetně agendy smluvních vztahů, směnečných sporů, vymáhání pohledávek a dědického řízení.

Právní poradenství v Ostravě

Nejlepším řešením, jak se pokud možno problémům vyhnout, aby k nim vůbec nedošlo, je jim předcházet. V tomto případě se rozhodně vyplatí právní poradenství, které můžeme v běžném životě využít především při sepisování různých smluv, prodejích a koupích a podobně.

Pokud už právní problém nastane, je nejlepším řešením se na advokáta obrátit co nejdříve tak, aby měl pokud možno co nejvíce času se s problematikou daného případu řádně seznámit a připravit naši obhajobu a všechny její náležitosti řádně a včas.

Při právních sporech nesmíme zapomínat na to, že jde o naše životy, majetek a také práva, a proto bychom neměli tento problém podceňovat. Špatná nebo neprofesionální příprava obhajoby by s nám mohla stát osudnou při rozhodování soudu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13562 (magazinpodnikani.cz#1985)


Přidat komentář