Oceňování strojů a strojírenských technologií - Ostrava-Poruba

Nezávislý znalec dokáže analyzovat dopravní nehodu, posoudit technický stav vozidla. V procesu oceňování strojů a zařízení znalec zpravidla používá dvě základní mezinárodně uznávané metody ocenění - nákladovou a tržně srovnávací metodu.

Aby byly uspokojeny Vaše požadavky v oblasti oceňování strojů a zařízení a souvisejících služeb, potřebujete oslovit nezávislého a profesionálního znalce. Znalec poskytuje poradenské služby v oceňování movitého majetku pro podnikatelské, finanční, právní nebo daňové účely. Je Vám k dispozici také ve všech případech, kdy potřebujete přesné a spolehlivé ocenění motorových vozidel, posoudit technický stav motorových vozidel nebo provést analýzu dopravních nehod. Nezávislost znaleckého posudku je důležitá z důvodu  zjištění ceny stanoviska nestrannosti a vzájemné výhodnosti nebo pro dodržení obchodních a daňových předpisů. Znalecké služby jsou využitelné také pro akvizice, prodeje a přeměny společností.

Odhadce majetku Ostrava-Poruba

Abychom lépe pochopili jaký je rozdíl mezi znalcem a odhadcem, nabízíme Vám na úvod pro jistotu vysvětlení: odhadce majetku je fyzická nebo právnická osoba, která může zpracovávat tržní ocenění. Tento dokument je možné vyhotovit jen na základě živnostenského zákona a nemá nic společného se znaleckým posudkem, byť výsledek může být shodný. Znalec může být zároveň odhadcem majetku, opačně tato přímá úměra neplatí a odhadce nutně nemusí být soudním znalcem.

Vypracování znaleckého posudku, stanovení hodnoty majetku Ostrava-Poruba

Znalecký posudek je odborné dílo podané znalcem, které splňuje náležitosti posudku a stanovuje hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona o oceňování majetku nebo podle požadavků soudu. Znalecký posudek nemusí být jen stanovení hodnoty majetku. Součástí znaleckého posudku mohou být rovněž odborné odpovědi na otázky zadavatele. Znalec musí vždy při vypracování posudku respektovat ustanovení Zákona o oceňování majetku a musí mít příslušné znalecké oprávnění. Každý znalecký posudek musí obsahovat i znaleckou doložku, ve které je popsán rozsah oprávnění znalce, identifikace jeho jmenování znalcem a číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, pod kterým je posudek zapsán ve znaleckém deníku.

Znalecké posudky na movité věci a zařízení v Ostravě Porubě

Znalecký posudek může být vypracován v celé řadě oblastí. Zadavatel si může vyžádat znalecký posudek na movité věci, jako například oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů nebo posuzování výrobních strojů a zařízení. V průmyslovém odvětví se může jednat o oceňování výrobních a strojních zařízení jako jsou pily, soustruhy, frézky, výrobní linky a řadu dalších zařízení, používaných ve výrobě.

Kdy využít znalecký posudek ve strojírenství?

Znalecký posudek ve všeobecném strojírenství slouží ke stanovení obecné ceny nebo odhadu strojů, nářadí, strojních celků apod. Využívá se pro posouzení technického stavu pro účely reklamací, oprav, odstoupení od kupní smlouvy, výměny, případně vrácení stroje. Znalecký posudek lze využít také pro zjištění rozsahu poškození stroje při poruše, živelné události nebo trestném činu, kdy znalec určí přiměřený rozsah opravy strojů. Znalec v oboru strojírenství nabízí také kontroly technického stavu strojů a zkoumá předchozí opravy a poškození. Na základě těchto zjištění znalec dokáže vypočítat cenu opravy poškozeného stroje.

Ostrava Poruba znalecké posudky na motorová vozidla

V oblasti motorových vozidel se nejčastěji zadává vypracování znaleckého posudku na stanovení ceny motorových vozidel. Znalec v oboru opravárenství nabízí zejména oceňování motorových vozidel a posuzování technického stavu motorových vozidel. Jako příklad můžeme uvést oceňování osobních, užitkových a nákladních vozidel, přívěsů a návěsů, výpočet výše majetkové újmy při poškození vozidla a výpočet nákladů na opravu vozidla.

Posuzování technického stavu motorových vozidel v Ostravě

Znalec provádí znalecké posudky v oboru autoopravárenství, kdy je žádáno posuzování technického stavu motorových vozidel. Jedná se zejména o posouzení technického stavu vozidla pro účely reklamací oprav, odstoupení od kupní smlouvy, výměny, nebo vrácení vozidla, určení přiměřeného rozsahu opravy poškozeného vozidla nebo zjištění rozsahu poškození vozidla při dopravní nehodě, živelné události, trestném činu apod. Posouzení technického stavu vozidla je vyžadováno také pokud se zjišťuje příčina vzniku dopravní nehody, tedy v případě uplatnění technické závady. Znalec nabízí ale i kontrolu technického stavu vozidla a zjišťování předchozích oprav a poškození nebo výpočet ceny opravy havarovaného vozidla.

Pro koho jsou služby znalce určeny?

Vypracování znaleckého posudku si vyžádá zadavatel, ať už se jedná o soukromou nebo právnickou osobu. Nezávislý znalec tedy poskytuje služby vypracování znaleckého posudku firmám, podnikatelům, notářům, advokátním kancelářím, soukromým či právnickým osobám, státním organizacím a dalším subjektům, kteří potřebují jeho odborné vyjádření. Znalec poskytuje své znalecké služby také v případě, že došlo k dopravní nehodě, při které nelze jednoznačně určit její průběh.

Analýza dopravních nehod

Pokud není jasné, jak dopravní nehoda vznikla, jaký byl její průběh a kdo je tedy viníkem, nelze takový případ uzavřít. Profesionální znalec v takových případech může vypracovat analýzu dopravní nehody. Nejčastěji se jedná o vypracování znaleckých posudků, jejíž obsahem jsou: analýzy dopravních nehod a komplexní rozbory vzniku, průběhu a příčin dopravních nehod pro účely občansko-právního a trestního řízení. Znalec zpracuje posudky na zjištění skutečného rozsahu poškození dopravní nehodou nebo posudky při sporech s pojišťovnami, ať při škodě nebo odcizení vozidla. Znalecké posudky a analýzy dopravních nehod jsou obvykle zpracovávány ve speciálním programu Virtual Crash, přičemž přílohou posudku je animace, vytvořená v tomto programu.

Analýza dopravních nehod nákladních automobilů Ostrava

Znalec, který provádí analýzy dopravních nehod nákladních automobilů, využívá také údaje z tachografu. Z používáním digitálních tachografů, které tak mohutně nastoupily do kamionové dopravy, má ale znalec v dnešní době paradoxně ztíženou práci. Využití dat z digitálních tachografů už není tak snadné jako u mechanických tachografů. Digitální tachografy mají totiž v současné verzi sekundový snímací krok a to může být pro vyhodnocení situace dopravní nehody v některých případech příliš dlouhý časový úsek. Znalec, který má za úkol jistit, kdy došlo k nárazu, má u digitální techniky daleko složitější úkol.

Poradenství znalce v oblasti automobilová doprava Ostrava Poruba

V případech souvisejících s dopravní nehodou Vám může znalec nabídnout služby poradenství. Pokud jste například měli dopravní nehodu, nebo se Vám nelíbí výše pojistného plnění Vaší pojišťovny, obraťte se na zkušeného znalce a poraďte se s ním. Znalec Vám může také poskytnout služby poradenství v rámci řešení dopravní nehody v přestupkových řízeních. Znalce můžete také požádat o poradenství v rámci jiných posudků nebo přezkoumávání posudků. Častým případem je ale i poradenství v rámci vyplacení pojistného od pojišťoven, kdy Vám vznikla škoda na motorovém vozidle. Znalec Vám ale může poskytovat poradenskou činnost při koupi ojetého či nového automobilu nebo pracovního stroje.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13463 (magazinpodnikani.cz#1805)


Přidat komentář