Oceňování nemovitostí - Ostrava

Ocenit si nemovitost je potřebným krokem pro každého budoucího, minulého či již vlastnícího majitele nemovitosti. Proč tomu tak je? Ocenění nemovitosti je důležité zejména, pokud chcete koupit, prodat či pronajmout vaši nemovitost.

Prodej nemovitosti, koupě nemovitosti - oceňování Ostrava

Jste-li vlastníkem nemovitosti, potom máte právo nakládat s vaší nemovitostí podle vlastního svobodného uvážení, které musí být v souladu se zákony. A to ať už se jedná o prodej, darování nebo zastavování nemovitosti. Musíte počítat i s rizikem, že můžete o svou nemovitost nečekaně přijít. Při všech těchto událostech je nutností znát předem odhadní cenu nebo hodnotu své nemovitosti. A to vše za pomoci vypracování znaleckého posudku, který se upravuje pouze dle příslušných zákonů. Všechny tyto znalecké posudky jsou vhodné zejména při:

  • potřebě převodu nemovitostí (pro prodej, darování a jim podobné)
  • odhad pro hypotéku či půjčku stavební spořitelny, konkurzní řízení, dražby
  • ocenění pro dědické řízení
  • odhad ceny pro prodej

Nemovitostí je myšleno vše, podle § 119 občanského zákoníku jsou nemovitostmi stavby spojené se zemí pevným základem a pozemky. Jako například rodinné domy, haly, zpevněné plochy, bazény, sklepy, nebytové prostory, byty, mosty, silnice a podobně.

Oceňování nemovitostí – Ostrava

Oceňování nemovitostí je velmi citlivá záležitost, která zasahuje až do úplného soukromí vlastníka nemovitosti. Proto je vhodné vybírat takového odhadce nemovitostí, který má nejen potřebné zkušenosti i znalosti, ale i taktní přístup ke klientům.

Služby soudního znalce Ostrava

Soudní znalec je fyzická osoba, jež byla jmenována krajským soudem soudním znalcem, pro určitou specifickou oblast s příslušnou kvalifikací a praxí, podle zákona č.36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících. Má také upravenou činnost podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č.37/67 Sb. Každý soudní znalec skládá znalecký slib, který ho opravňuje vyhotovovat znalecké posudky. Vytváří odhad nemovitostí, cenové mapy a znalecký posudek stejně jako znalec, který je identický se soudním znalcem. Oceňování nemovitostíVšechny posudky musí splňovat vše podle požadavků zákonů o oceňování nebo požadavků soudu. Pokud se rozhodujete pro soudního znalce, potom máte jistotu, že znalecký posudek je vyhotoven, přesně podle všech norem a paragrafů. To potvrzuje tím, že uvádí název znaleckého posudku, kdo ho vydal a kdy schválil, pod jakým číslem jednacím a k tomu podstatný obsah. Soudní znalec potřebuje pro oceňování zejména tyto podklady: specifikace předmětu ocenění, výpis z katastru nemovitostí, cenová mapa pozemků, nájemní smlouvy, kopii, příslušné katastrální mapy, výkresovou dokumentaci a mnoho dalších dokumentací. Proto, pokud se rozhodujete pro ocenění své nemovitosti, je vždy vhodným řešením oslovit kvalifikovaného soudního znalce. Ten na základě Vašich požadavků nejen vyhotoví znalecký posudek, ale zejména Vám ochotně podá odbornou radu.

Oceňování nemovitostí na Ostravsku

V občanském soudním řízení soudní znalec, Vás bude předem informovat a žádat o umožnění vstupu do prostorů objektů, které mají být oceněny. Na základě umožnění vstupu zaměří základní rozměry celé stavby a začne s výpočtem. Podle katastrální mapy přesně určí které stavby a jaký rozsah pozemku je vaším vlastnictvím. Vše se oceňuje zvlášť. Veškerou práci kvalifikovaný soudní znalec nikdy nevypočítává pouze, z výkresových dokumentací. Tyto dokumentace ponechává v archívu po dobu 5 let. Jakékoliv ocenění soudním znalcem je vždy průkazné a jednoznačné. O metodách, postupech a potřebných podkladech, které jsou nezbytnou součástí k vypracování každého znaleckého posudku, Vás soudní znalec bude podrobně informovat. Zvolení soudního znalce, záleží na Vašem rozhodnutí. Pokud jste se již rozhodli, potom je důležité při prvním kontaktu sdělit: proč odhad potřebujete, o jakou nemovitost se jedná a kde se nachází, jaké máte podklady a do kdy potřebujete vyhotovit znalecký posudek.

Odhady a soudní znalecké posudky nemovitostí Ostrava

Do této oblasti patří:

  • Prodej nemovitosti – jestliže se rozhodujete pro prodej nebo koupi nemovitosti je vhodné oslovit soudního znalce, který Vám přesně určí hodnotu prodávané nemovitosti. Není to sice povinností, ale pokud nechcete prodat pod cenou, nebo v opačném případě přeplatit při koupi, potom je oslovení soudního znalce nevyhnutelné. Na základě všech podkladů, přesně porovná cenu s podobnými nemovitostmi a jejich skutečnými cenami.
  • Hypotéky a půjčky od stavebních spořitelen – znalec, který má uzavřenou smlouvu s jakoukoliv stavební spořitelnou nebo bankou, stanoví tržní cenu nemovitosti. Všechny odhady zpracovává banka.
  • Dědické řízení – zde soudní znalec přesně stanoví tržní cenu nebo cenu podle vyhlášky nemovitosti zůstavitele. Soudní znalec je v tomto případě nejvhodnějším řešením, pokud je mezi dědici spor o daný majetek. Nebo jestliže chcete jakémukoliv sporu předcházet.
  • Soudní spory nebo rozvody – Veškeré soudní řízení respektuje znalecké posudky vyhotovené soudními znalci. Se znaleckými posudky by měli být obeznámeni nejdříve právníci.
  • Daň z převodu nemovitostí, daň darovací a daň dědická – i zde je nutný pouze znalecký posudek vyhotovený soudním znalcem, který se přesně drží platné vyhlášky Ministerstva financí. Proto se jí říká cena úřední, vyhlášková nebo administrativní. Daň z převodu nemovitostí se podává vždy do třetího měsíce a sazba z daně je 3 %. Darovací daň se neplatí, pokud je darování mezi příbuznými. V opačném případě se podává do 30 dnů a musí obsahovat přílohu se znaleckým posudkem a darovací smlouvou. Daň se pohybuje podle znalcem určené hodnoty nemovitosti od 7 %. Dědická daň se neplatí mezi příbuznými u III. Skupiny se platí od 3,5 % dle znaleckého posudku. Oceňování nemovitostí

Rozhodnutím pro soudní znalecký posudek Vaší nemovitosti vypracovaný soudním znalcem Ostrava máte jistotu, že veškeré podklady jsou správně a detailně vyhotoveny. To Vám zaručuje 100 % jistotu při jakémkoliv jednání (prodej, koupě, exekuce a podobně). Jak se říká „ kulaté razítko je jistota“. Proto bychom neměli tuto skutečnost opomenout. Soudní znalec nám dává nejen jistotu, ale také nám v mnoha směrech pomáhá při realizaci našich záměrů. Od prodeje až k zjištění všech potřebných paragrafů a odhadů pro možnost zajištění si hypotéky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13308 (magazinpodnikani.cz#1445)


Přidat komentář