Oceňování nemovitostí - Opava a okolí

Pokud Vás zajímají ceny nemovitostí nebo potřebujete ocenění pro úřady, přečtěte si následující informace. Dozvíte se, jak si nechat ocenit Vaši nemovitost a jaké služby v oboru oceňování nemovitostí znalci vlastně nabízejí.

V životě se můžeme dostat do situace, kde potřebujeme zjistit cenu nemovitosti, zajistit odborný odhad ceny. Tyto služby poskytují znalci a odhadci v oboru oceňování nemovitostí Opava.

Kdy je třeba vypracovat znalecký posudek?

Znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti je potřeba nechat vypracovat zejména pro potřeby úřadů, soudů, obchodních společností a dalších úřadů, které jej mohou vyžadovat. Vypracování znaleckého posudku je zapotřebí ale i v řadě dalších situací, využívá se například pro určení výše daně. V tomto případě slouží například pro stanovení daně z převodu nemovitosti, stanovení daně darovací nebo stanovení daně dědické. Znalecký posudek je zapotřebí také pro ocenění nemovitostí vkládaných do majetku obchodních společností, potřeby restitucí nebo vypořádaní SJM (Společné jmění manželů). Pokud se nemovitost stane součástí exekučního řízení, znalecký posudek slouží pro potřeby exekutorských úřadů nebo správců konkurzních podstat.

Jaké podklady potřebujete pro vypracování znaleckého posudku?

Dříve než navštívíte znalce v oboru oceňování nemovitostí, můžete si připravit podklady, které může odhadce pro vypracování znaleckého posudku potřebovat. Jedná se zejména o list vlastnictví nemovitosti, snímek katastrální mapy, projektovou dokumentaci k nemovitosti, stavební povolení, ohlášení stavby a kolaudační rozhodnutí případně smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy). Mezi další dokumenty patří také nájemní smlouvy, ale můžete si připravit také případnou dokumentaci ke stavbě (energetický pas, dokumentace k rekonstrukcím,), pokud ji vlastníte. Pokud některé ze zmíněných dokumentů nebyly pro nemovitost zpracovány, nemusíte zoufat, odhadce znalecký posudek zpracuje i bez nich.

Oceňování nemovitostí - Opava a okolí

Podle současně platných právních předpisů se za nemovitosti považují pozemky a stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem. Pozemek je definován jako část zemského povrchu, který je oddělen od sousedních částí hranicí. Oproti tomu parcela je pozemkem, který je zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který existuje bez ohledu na její stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Tedy i v případě, že je teprve ve stádiu výstavby. Při oceňování nemovitostí jde, kromě holého nezastavěného pozemku, o soubor nemovitostí, který se skládá z více parcel i staveb a trvalých porostů. Do toho spadají i přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, oplocení, studně, vodní plochy apod. V takovém případě je ale třeba rozlišit stavby hlavní, které mají číslo popisné, a stavby vedlejší, které mají doplňkovou funkci. Z tohoto důvodu se rozlišují pojmy součást a příslušenství. Příslušenství je tedy vlastně samo o sobě nemovitostí, protože může existovat samostatně.

Jaké typy cen nemovitostí existuji?

Při určování ceny nemovitosti Opava se používají různé typy cen, které se mohou od sebe lišit podstatným způsobem.

Obvyklá cena nemovitosti

Cena obvyklá, neboli tržní hodnota je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného majetku v obvyklém obchodním styku. Při oceňování se zvažují veškeré okolnosti, která mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího či kupujícího (například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího). Cena obvyklá se většinou zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných nemovitostí v daném místě a čase. Zjednodušeně lze tedy říci, že tato cena je tak vysoká, kolik by mohli být lidé ochotni zaplatit za odhadovanou nemovitost.

Tržní cena nemovitosti

Tržní cena nemovitosti se vytváří až při konkrétním prodeji či koupi. Tržní cena se může se od zjištěné hodnoty výrazně odlišovat a není možné ji stanovit zcela přesně. Některé banky zavedly pojem "tržní cena v tísni", což je cena, za jakou lze zcela jistě nemovitost rychle prodat.

Výchozí cena nemovitosti

Výchozí cena je pojem pro cenu nové stavby, bez odpočtu jejího opotřebení, to znamená, že se jedná o cenu nákladovou. Od výchozí ceny, se odečítá opotřebení (znehodnocení). Na znehodnocení nemovitosti má vliv stáří staveb, jejich životnost a také technický stav stavby.

Jaké podklady se používají při oceňování nemovitostí?

Při oceňování nemovitostí se používají zejména podklady, ze kterých je možné vyčíst důležité údaje, které mají vliv na ocenění. Jedná se o podklady o vlastnických a právních vztazích k oceňované nemovitosti, podklady o technických údajích a ekonomické údaje. Při oceňování nemovitosti je třeba odlišit, zda se jedná o tržní ocenění nemovitostí nebo zjištění administrativní ceny. V tomto případě není potřeba tak velký rozsah podkladů. Z potřebných podkladů můžeme vyjmenovat zejména výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy s vyznačením oceňovaných pozemků, cenová mapa pozemků, výkresová dokumentace skutečného provedení staveb nebo výpisy z pozemkové knihy.

Zpracování znaleckého posudku nemovitosti Opava

Pokud potřebujete vypracovat posudek, znalec Vaši nemovitost navštíví, změří ji nebo rozměry vyčte z výkresů, prozkoumá její stav a podle zákona o oceňování majetku vypočítá cenu nemovitosti. Prostřednictvím koeficientů, které snižují nebo zvyšující základní cenu, znalec upravuje cenu, s ohledem na velikost města, stáří nemovitosti, použitému stavebnímu materiálu apod. Tato cena většinou nemá s tržní cenou nemovitosti nic společného. Ta by zohledňovala například skutečnost, kolik aut projíždí kolem oken apod. Tato informace by měl určitě zohledňovat odhad pro banku, která poskytuje například hypotéku. Banku zajímá právě ta částka, za kolik by se nemovitost dala prodat. Banka proto vyžaduje odhad tržní ceny.

Kdo je oprávněn vypracovat odhad nemovitostí pro banky

Odhad tržní ceny, někdy nazývaný jako odhad obvyklé ceny, může zpracovávat pouze osoba, kterou banka zjištěním pověřila. Seznam pověřených osob je k nahlédnutí v každé bance. Pověřenou osobou pro vypracování odhadu tržní ceny nemovitosti může být zaměstnanec banky nebo odhadce, který pro banku smluvně (externě) pracuje. Při zpracovávání tohoto odhadu znalec nepřepočítává metry, ani nehodnotí použitý stavební materiál nemovitosti. Také hodnotu nemovitosti nepočítá přesně na korunu. Stavební materiál a způsob provedení stavby samozřejmě bere v potaz, ale mnohem víc jej zajímá, jaká byla prodejní cena podobné nemovitosti ve stejné době v okolí. Právě tyto informace jsou v určování tržní ceny nemovitosti rozhodující.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13305 (magazinpodnikani.cz#1440)


Diskuze a zkušenosti

Helena Kozlova | 03.12.2013 12:16
Re: Oceňování nemovitostí - Opava a okolí Kolik se platí za znalecký posudek k ocenění třípokojového bytu.


Přidat komentář