Montáž kamerových a bezpečnostních systémů - Ostrava a okolí

Máte firmu či provozovnu a zvažujete instalaci kamerového systému? Zákon vám tento krok umožňuje, ovšem na druhou stranu je nutné dodržovat určitá opatření, díky kterým kamerový systém nebude obtěžovat zaměstnance.

K základním právům a povinnostem každého zaměstnavatele patří mimo jiné povinnost vytvořit svým zaměstnancům vhodné pracovní prostředí včetně zavedení opatření, která budou zaměstnancům** zajišťovat bezpečnost a zdraví**. Rovněž tak má zaměstnavatel právo a povinnost učinit opatření pro zabezpečení svého majetku a také kontrolovat pracovní činnost zaměstnanců a dodržování jím stanovených pravidel. Ze zákona má zaměstnavatel právo kontrolovat efektivnost jím zavedených opatření a jejich dodržování zaměstnanci, popřípadě třetími osobami. Jednou z cest, jak toto učinit, je instalace kamerového systému Ostrava. Je ovšem potřeba, aby byl** kamerový systém** instalován na vhodných místech, neobtěžoval zaměstnance či třetí osoby a nenarušoval jejich soukromí.

Kamerové systémy v kancelářích, obchodních domech, rodinných domech Ostrava

Kamerové systémy patří mezi stále častěji používané formy kontroly nejrůznějších prostor. Může se jednat o prostory uzavřené, ke mají povolen přístup pouze oprávněné osoby, jako například různé firmy, kancelářské objekty, výrobní či skladovací prostory, panelové domy, rodinné domky, soukromé areály a pozemky aj. Stejně tak se kamerové systémy využívají ve veřejných budovách, jako jsou bary, restaurace, kavárny, prodejny, obchodní domy, úřady a další, ale i veřejných prostranstvích, nejčastěji v centrech měst apod. Zpočátku nebylo využívání kamerových systémů nijak zvlášť kontrolováno či korigováno, a tak byly často umisťovány na místa, kde zasahovaly do soukromí osob, přičemž sledované osoby o tom mnohdy neměly ani ponětí. To si však lidé nenechali líbit, začali podnikat kroky k ochraně svého soukromí, a tak bylo nutné vytvořit právní úpravu používání kamerových systémů.

Kamerový systém, narušení soukromí osob

Kamerový systém versus soukromí osobV případě, že chcete využívat jako kontrolní a bezpečnostní formu kamerový systém, je nutné znát příslušnou právní úpravu a z ní vyplývající postupy, které je nutno při provozování kamerového systému dodržovat. Je potřeba znát a dodržovat příslušná stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, z nichž tím základním a výchozím je Stanovisko č. 1/2006: „Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů“. Toto stanovisko obsahuje mj. následující ujednání:

Provozování kamerového systému a zpracování osobních údajů

Provozování kamerového systému je považováno za zpracovávání osobních údajů v případě, že je prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace za zvláštní účelem, kterým je jejich využití k identifikaci osob v souvislosti s určitým jednáním těchto osob. Provozování kamerového systému je dále považováno za zpracovávání osobních údajů v případě, že na základě údajů uchovávaných v záznamovém zařízení lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, což se týká záznamů jak obrazových, tak zvukových.

Je k provozování kamerového systému nutný souhlas dotčených osob?

Provozování** kamerového systému** je možné i bez souhlasu dotčených fyzických osob, ale jen v případě, jsou-li přitom dodržovány určité zásady. O jaké zásady se jedná? Pro stanovení zásad provozování kamerového systému je potřeba odlišovat dva různé případy, a to:

  • provozování kamerového systému bez pořizování jakéhokoliv záznamu na záznamové zařízení
  • provozování kamerového systému a zároveň pořizování záznamu na záznamové zařízení (týká se obrazového i zvukového záznamu)

Zásady při provozování kamerového systému bez záznamuBezpečnostní alarm

V případě provozování kamerového systému bez záznamového média platí nutnost dodržení těchto požadavků:

  • stanovení účelu kamerového systému a povinnost seznámit s tímto účelem osoby, které vstupují do sledovaného prostoru
  • na místech sledovaných kamerou je nutné umístit viditelné informační cedule upozorňující na tuto skutečnost

Zásady při provozování kamerového systému se záznamem

V případě provozování kamerového systému, který je propojen se záznamovým médiem, je potřeba splnit tyto požadavky:

  • oba dva výše uvedené požadavky, čili stanovení účelu kamerového systému a umístění informačních cedulí, dále
  • kamerové systémy nesmí nadměrně zasahovat do soukromí sledovaných osob (například nesmí zaznamenávat dění na sociálním zařízení, šatny, sprchy apod.)
  • je potřeba jednoznačně specifikovat účel uchovávání kamerového záznamu (např. ochrana majetku a bezpečnosti osob aj.)
  • stanovit lhůtu pro uchování záznamů na záznamovém médiu. Po uplynutí lhůty záznam vymazat.
  • zajistit mechanickou nebo jinou ochranu kamer
  • registrovat se u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů formou provozování kamerového systému

Elektronické protipožární systémyPro všechny, kteří uvažují o** pořízení kamerového systému** napojeného na záznamové zařízení a tudíž o uchovávání osobních údajů, je vhodné připomenout, že za porušení povinností při zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů oprávněn uložit pokutu ve výši až 5 milionů Korun českých.

Elektronické protipožární systémy Ostrava a okolí

Základním účelem elektronického protipožárního systému je okamžitá detekce požáru nebo pouhého kouře, náhlého zvýšení teploty či také nebezpečných plynů a samozřejmě také prevence proti rozšíření požáru. Elektronický protipožární systém se používá především v průmyslových objektech a také ve veřejných objektech, kde se shromažďuje velké množství lidí, například v kinech, obchodních domech, hotelích, různých provozovnách apod. Stavíte-li novostavbu, určitě nezapomeňte na to, že ze zákona máte povinnost instalace elektronického protipožárního systému.

Rozpoznání, signalizace požáru, spuštění hasicího zařízení

Elektronický požární systém je plně automatický, díky čemuž dokáže rozpoznat a signalizovat požár a také přesně detekovat, kde se nachází zdroj požáru a nejohroženější prostor. Elektronický požární systém je možné nastavit tak, aby automaticky spouštěl hasící zařízení, uzavíral protipožární dveře, spouštěl zvukové varovné signály, automatické varovné rozhlasové vysílání, varovné majáčky, zařízení pro odvod kouře a tepla z objektu aj. Elektronický protipožární systém může být uveden do chodu buď automaticky při detekci požáru, kouře, tepla aj., obsluhou ústředny daného objektu, nebo také jinou osobou, která zaznamenala nebezpečí požáru. K tomuto účelu jsou určena tísňová tlačítka označená příslušným nápisem, která jsou rozmístěna po celé budově.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13990 (magazinpodnikani.cz#2967)


Přidat komentář