Likvidace a svoz odpadů

V souladu  se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů je každá právnická nebo podnikající osoba povinna splňovat všechny požadavky v oblasti odpadového hospodářství.

Oblast odpadového hospodářství zahrnuje rovněž zajištění svozu a likvidaci odpadů.

Kdy je nutné zajistit svoz a likvidaci odpadů?

Svoz nebezpečných, ale i ostatních odpadů do kterých je zařazen i komunální odpad je původce odpadů povinnen zajistit, produkuje-li ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu.

Veškerý svoz i likvidace odpadů musí být v souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje.

Kdo zajišťuje svoz a likvidací odpadů?

Svoz i likvidaci odpadů zajišťují firmy s odbornou praxí a funkcí odpadového hospodáře.

V rámci celé České republiky působí pouze jediná akciová společnost ,jež má podánu ochrannou známku v problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která zároveň poskytuje i profesionální komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

Na svoz a likvidaci odpadů Vám můžeme doporučit tuto akciovou společnost Energom Projekty a,s, která své služby zajišťuje pro firmy i obce, kde klade důraz na správné provádění činnosti a evidencí v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. 

Energom Projekty a.s

V rámci odpadového hospodářství Vám společnost Energom Projekty a.s kromě svozu a likvidace odpadu zajistí i další profesionální služby, důležité ke splnění všech stanovených zákonů o nakládání s odpady.

Audit Odpadového hospodářství

  • Zajistí Vám komplexní provedení vyhodnocení a plnění všech legislativních požadavků.
  • Zajistí Vám komplexní provedení optimalizaci nákladů .
  • Zajistí Vám komplexní provedení a a hledání všech možných úspor v hospodaření s odpady.

Kategorizace odpadů

Zajistí Vám komplexní zařazení odpadů podle katalogu odpadů.

Kontroly ČIŽP

Zajistí Vám komplexní přípravu a zastoupení pří kontrole z České inspekce životního prostředí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31492


Přidat komentář