Koordinátor a školení BOZP - Ostrava

V jaké situaci je nutné objednat si služby koordinátora BOZP na stavbu? Jakou roli plní koordinátor bezpečnosti práce na staveništi? Jaké dílčí činnosti u něj můžete poptávat aj.? Nejen na tyto otázky Vám odpoví náš článek.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součástí pracovně právních vztahů. Koordinátor BOZP Ostrava je tedy odborně způsobilou osobou, která má tento obor na starosti. Pracovníci musejí předem znát rizika pracovního místa, která mohou zapříčinit nějaký úraz, musejí být včas a řádně proškoleni - jak se chovat ať se jedná o staveniště budovy, opravu střechy nebo o práci na výkopových pracích.

Každé pracovní zařazení má svá rizika a nejčastějšími příčinami úrazů na stavbách jsou špatné jištění výkopů proti sesuvu, špatně zajištěné konstrukce a otvory ve výškách, nedostatečné jištění dělníků ve výškách, špatně prováděné bourací práce, neodborná manipulace s mechanizací, zanedbaný stav strojů a pomůcek, a přeprava osob na svislých dopravnících, které mají sloužit výhradně pro přepravu materiálu.

Kdo má povinnost zajistit koordinátora BOZP

Tuto povinnost mají zadavatelé staveb, kde hrozí zvýšená rizika nebo zadavatelé, kteří stavbu svěřili dvěma a více zhotovitelům, u staveb kde bude pracovat více než-li 20 lidí minimálně 1 den. Také u staveb, kde jeden pracovník odpracuje přes 500 pracovních dní. Koordinátor BOZP musí být přizván tam, kde se jedná o výkopové práce o hloubce více než-li 5 metrů, práce ve výšce nad 10 metrů, kde se montují těžké konstrukční prvky, kde jsou pracovníci vystaveni toxickým látkám, ionizujícímu záření, v blízkosti vedení elektřiny nebo u vodních ploch atd. Na plnění této povinnosti dohlíží Státní úřad inspekce práce – oblastní inspektoráty a za nedodržení nařízení mohou trestat zadavatele pokutou.

Co všechno zajišťuje koordinátor BOZP?

Práce koordinátora na stavbě se dělí na dvě části, jedna je přípravná a druhá realizační. V přípravné části** koordinátor**, ještě než-li je spuštěna samotná stavba, dodá stavebníkovi přehledný seznam všech právních předpisů, informací o pracovně bezpečnostních rizicích a zdraví při práci, které se ke stavbě vztahují. Dále zajišťuje kooperaci mezi projektantem a stavbyvedoucím, navrhuje ekonomicky výhodná řešení otázek BOZP.

Jeho úkolem je také připravit plán tedy harmonogram BOZP na základě postupu jednotlivých prací, podle zákona tento plán je součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Plán BOZP má obsahovat také povinnosti všech zúčastněných stran – zadavatele, zhotovitele i podzhotovitele, čímž jsou myšleni – majitel stavby, stavební firma a externí řemeslníci. Tento plán musí být stále doplňován a aktualizován.

Dohled koordinátora BOZP v Ostravě při realizaci stavby

Ve druhé části při samotné realizaci stavby, koordinátor snižuje rizika ohrožení zdraví pracovníků, k tomu vyvíjí preventivní dohled a na možná rizika upozorňuje všechny zúčastněné – stanovuje preventivní a nápravná opatření, ale více pravomocí zde zákon neposkytuje, svědomitě si vede přehledné listy koordinátora.

Když shrneme činnost koordinátora BOZP, můžeme stanovit tři základní body, najde rizika a upozorní na ně před realizací, najde rizika a řešení a upozorní na ně během realizace, jeho další prací je zápis všeho výše zmiňovaného případně doloží fotodokumentaci a pravidelnými pochůzkami provádí kontrolu dodržování všeho stanoveného.

Jednou týdně provede zápisem "Report koordinátora" a zúčastňuje se porad s vedoucím projektu. Sleduje, informuje, podněcuje, iniciuje a konzultuje, zaznamenává a diskutuje.

Zajištění školení BOZP

Před výkonem práce musí být každý zaměstnanec proškolen v bezpečnosti práce a požární ochrany, což vyplývá ze zákoníku práce. Nestačí však vstupní školení, zaměstnavatel je povinen tato školení provádět minimálně jednou za dva roky.

Školení BOZP pro zaměstnance

Pro jednotlivé zaměstnance mohou být stanovena jiná pravidla pro školení bezpečnosti práce. Například pro vedoucí pracovníky může obsahovat od právních předpisů, přes ochranné pracovní pomůcky, výrobní prostředky a zařízení, pracovní prostředí, práva a povinnosti zaměstnanců, nemoci z povolání až po organizaci práce či obsluhu strojů a mechanizace nebo práce mladistvých, žen a těhotných žen.

Jiná školení zahrnuje školení bezpečnosti práce pro zaměstnance, kde najdete například ochranné pracovní pomůcky, bezpečnostní značení, ruční manipulace s břemeny, práce s ručním nářadím, práce se stroji a mechanizací, zásady práce s elektrickým zařízením atd. Pro práci ve výškách existují další právní předpisy a nařízení, ve kterých musí být zaměstnanec proškolen, dále existují požární směrnice a předpisy, práce s hořlavými a požárně nebezpečnými látkami...

Speciální školení BOZP

Bezpečnost práce musí být školena zvláště pro svařování – bezpečnost, povinnost kdy ukončit svařování apod. Další školení BOZP jsou pro: vazače břemen - řidiče vysokozdvižných vozíků - školení obsluhy jeřábů - školení lešenářů - školení obsluhy plošin - zásady první pomoci atd. Přičemž jsme nevyjmenovali všechna nařízení a neznamená, že se školení neprolínají v různých bodech.

Audit systému a dokumentace BOZP Ostrava

Legislativní nařízení jsou tak složitá, a povinnosti jsou uváděny komplikovaně a prolínají se v různých nařízeních a vyhláškách, proto bývá velmi těžké aby se v nich vyznal laik. Proto je nutné, aby funkce BOZP technika byla svěřena kvalifikované osobě. Může to být zaměstnanec podniku nebo lze najmout externí služby. Mezi nejznámější externí společnosti v oboru BOZP a PO je společnost

Mezi nejznámější externí společnosti v oboru BOZP a PO je společnost ENERGOM Projekty a.s.. Tato společnost má zkušenosti se zpracováním dokumentace BOZP, školením zaměatnanců, koordinaci staveb a také se zastupováním u kontroly státního úřadu inspekce práce

Jako první se provádí interní audit, aby byla zjištěna všechna dostupná data a stávající stav organizace. Dále jsou vytyčeny nedostatky a navrhnuta náprava, systém by měl být efektivní a do budoucna jednoduchý, přitom však by měl zohlednit ekonomickou stránku podniku. Výsledky auditu pak dávají možnost sjednání smlouvy jako zadání celého technického dohledu nebo pouze částečných prací jako je vypracování dokumentace, vytvoření nové směrnice atd.

Zajištění oblasti požární ochrany na pracovišti Ostrava

Vedle oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), je třeba také pamatovat na oblast požární ochrany (PO). I v tomto případě se Vám nabízí možnost oslovení specialisty na požární ochranu. I když jsou jednotlivé oblasti specifické, a vyžadují konkrétní přístup, řešení, můžete u řady specializovaných techniků, poptávat kompletní balíček služeb pro obě oblasti. V rámci PO se můžete dohodnout na posouzení stávajícího stavu požární ochrany u Vás ve firmě. Vámi vybraný specialista Vám také může zpracovat a následně pravidelně aktualizovat danou dokumentaci PO, a to v souladu s platnou legislativou.

Školení v oblasti požární ochrany Ostrava

Součástí služeb je také pravidelná preventivní kontrola veškerých pracovišť Vaší firmy, a to včetně osobní pomoci při napravování případně zjištěných nedostatků. Již výše jsme zmínili nutnost školení BOZP. Také oblast PO vyžaduje školení veškerých zaměstnanců, a to v podobě vstupního školení a pravidelného periodického. K dalším nabízených službám, které můžete v rámci PO poptávat, patří spolupráce při zajištění, realizaci předepsaných kontrol, revizí u vyhrazených druhů požární techniky, či jednání s příslušnými orgány státního požárního dozoru a další.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13239 (magazinpodnikani.cz#1281)


Diskuze a zkušenosti

Kublínová | 05.08.2016 01:49
Po osobní konzultaci se specialistou této společnosti, při které jsem zjistila, že nesplňuji všechny předpisy, týkající se bozp, jsem se rozhodla začít s nimi spolupracovat.Školení, které provádí technik této společnosti je nejen odborné a profesionální, ale především srozumitelné při jejich podání i pro lajka jako já. Komunikace byla naprosto skvělá, probíhala tam diskuze, na všechny dotazy odpověděl. Tuto společnost můžu jen doporučit, za mě veliká spokojenost.

Lánová | 09.05.2017 22:09
Na základě doporučení, jsem se rozhodla také firmu oslovit, protože jsme na rychlo potřebovali koordinátora na jednu z našich staveb. A osvědčilo se. U zaměstnanců z Energomu jde vidět, že tomu rozumí a ještě k tomu jsou vstřícní a milý. Nyní už jsou firmou, která nám bozp a po zajišťuje pro celou firmu. Doporučuji!


Přidat komentář