Elektroinstalace - Praha 7

Elektroinstalace dnes dokáže ušetřit spoustu času a také energie. Úsporné řešení pomocí inteligentní elektroinstalace, různých ovládacích prvků a úsporných světel dokáže snížit roční spotřebu energie až o několik tisíc korun.

Elektroinstalace, elektroinstalace a její opotřebení

Elektroinstalace, která byla provedena z hliníkových kabelů,** se časem opotřebovává**. Dochází k tomu zásluhou vlastností hliníku, který časem křehne a láme se. Poznáte to především na funkčnosti celého rozvodu elektrických kabelů. Pokud jsou elektrické rozvody již nevyhovující, začnou se vypínat jističe, které jistí jednotlivé okruhy. Musí se stále znovu sepínat, až je to tak časté, že nezbude než kompletně celou elektroinstalaci rekonstruovat. I novější elektrické rozvody se musí někdy kompletně zrekonstruovat. Zde nejde o nedostatečnost materiálu, protože rozvody bývají již z měděných kabelů, ale zejména o** nedostatečnost kapacity zásuvek**. Vzhledem k stále se navyšujícímu počtu spotřebičů v domácnostech se nezřídka stává, že je nedostatek zásuvek. To se řeší zakoupením různých prodlužovacích kabelů a rozboček, které většinou nemají odpovídající ampéry. To se projeví přehříváním zásuvek, což začne vypínat jednotlivé jističe, někdy dokonce i hlavní jistič. Dnes je možné toto odstranit použitím odpovídajících prodlužovacích kabelů, ale to je pouze dočasné řešení. V obou případech zastaralého a nedostatečného vedení byste si měli dát pozor na možnost vyhoření. Zásluhou nadměrného zahřívání kabelů může vzniknout požár. Nejlépe tedy uděláte, pokud se včas obrátíte na odborníka, který vám provede novou instalaci elektrických rozvodů, nebo ji alespoň zrekonstruuje podle platných norem.

Nová elektroinstalace, instalace nových rozvodů

Pokud se již jednou pustíte do nových elektrických rozvodů, měli byste pečlivě zvážit, jakou elektroinstalaci zvolíte. Na výběr máte klasickou elektroinstalaci nebo inteligentní. Základem obou elektroinstalací je** projekt**, který bude dostatečný vzhledem k zatížení spotřebiči v domě. Doporučuje se ho spíše předimenzovat, vzhledem ke stále narůstajícímu množství spotřebičů. Také** počet zásuvek** je dobré dostatečně navýšit. Vhodné je i pořízení zásuvkových lišt. S tím vám však odborně poradí zkušený elektrikář. Ten vám také kompletně nainstaluje elektrické rozvody a následně provede jejich přezkoušení, které popíše podrobně v** revizní zprávě**. Tu budete potřebovat pro připojení k síti zvoleného distributora.

Klasická elektroinstalace, minimální úspory za energie

Tato instalace je složena ze standardních spínačů, stmívačů, zásuvek, ochran a dalších prvků, které spolu ve většině případů nespolupracují. Zajišťují však spolehlivě základní fungování domu, ovládání světel, spotřebičů, při správném chránění proti přetížení a úrazy elektrickým proudem. Tato instalace elektrických rozvodů však nedosahuje celkem žádných větších úspor. Těch lze dosáhnout vypínáním spotřebičů a používáním úsporných druhů osvětlení. Celkově je však tato elektroinstalace mnohem vhodnější než ta stará. Již pro nové způsoby jejího jištění, pro dostatečný počet zásuvek a tím se zbavení nebezpečných všudy přítomných kabelů a roztrojek a také pro nový design zásuvek a vypínačů, který v interiéru vypadá velmi dobře.

Inteligentní elektroinstalace

Jde o elektrický systém, který v jediném společném systému elektroinstalace dokáže propojit řízení prakticky všech funkcí v domě. Pomocí něho lze ovládat například spínání a stmívání osvětlení, řízení vytápění, větrání, klimatizaci, ovládání libovolných spotřebičů a činností, žaluzií, rolet, markýz, střešních oken i vrat. Celý systém lze ovládat naprogramováním, telefonicky, pomocí SMS zpráv nebo internetu. Celá elektroinstalace je výborně zabezpečena a sama dokáže měřit a také postupně zobrazovat spotřebu energie. Tento nový způsob elektrické instalace je maximálně úsporný. Zásluhou programování a hlídání jednotlivých funkcí se sníží roční výdaje až o čtyřicet procent.

Instalace elektrických rozvodů

U obou typů elektroinstalací probíhá instalace rozvodů postupně. Nejdříve se do připravených drážek a ohebných plastových trubek instalují vodiče, následně se osazují a propojují vysoké krabice a až úplně nakonec, kdy jsou již všechny stěny pokryté omítkami a vymalované, se instalují zásuvky, vypínače a jednotlivá svítidla. Rozdíl mezi instalací mezi klasickou a inteligentní je v pokládání kabelů. Zatím co klasická elektroinstalace vede jednotlivé kabely podle určení buď v drážce, nebo v trubce, tak** inteligentní elektroinstalace** je rozvedena pomocí jednoho sběrnicového kabelu. Při realizaci rozvodů je třeba dbát na dodržení speciálních nároků na bezpečnost v koupelnách, prádelnách a také v kuchyních. Dodržovat speciální normy je nutné také u rozvodu elektrických kabelů ve venkovním prostředí a zejména u bazénu.

Jištění elektroinstalací

Klasicky je každá elektroinstalace jištěna v rozvodné skříni jističi. Ty musejí být pečlivě označeny podle jednotlivých okruhů. Jističe jsou také rozděleny podle napětí, které budete využívat. U jednofázové instalace, která odpovídá 250 voltům, se používají jističe do 25 ampér. U třífázové instalace, která odpovídá 400 voltům, je nutné použít větší jističe.

Proudové chrániče, ochrana před úrazem elektrických proudem

Jde o ochranu před úrazem elektrickým proudem. Každý proudový chránič přeruší dodávku proudu do svého okruhu, pokud zjistí, že proud uniká mimo síť. K odpojení dochází v řádu milisekund. Tyto chrániče by měly být všude, kde je vlhko a voda a také by měly chránit jednotlivé zásuvkové okruhy.

Chrániče přepětí, ochrana před vyhořením

Ty sice nejsou povinné, ale každý zkušený elektrikář vám je doporučí. Jejich instalace dokáže ochránit vaše elektrické spotřebiče připojené k elektrickým rozvodům a rozvody před vyhořením v případě zasažení domu bleskovým výbojem.

Revizní zpráva elektro

Tento doklad je povinný a musíte se s ním prokázat při připojování k elektrické přípojce zástupci vybrané distribuční sítě. Vyžadovat ho po vás bude také pojišťovna. Získáte ho po kontrole bezchybného provozu nové elektroinstalace a také při pravidelných kontrolách. Vystavit ho může pouze oprávněný elektrikář.

Vysoké napětí, revize vysokého napětí

Práce na vysokém napětí má svá specifická pravidla. Naprostým základem je celé zařízení odpojit od elektrické sítě. A to vždy. Je tedy jedno, zda se provádějí opravy, úpravy nebo pouze měření. Stejná pravidla platí i pro provádění revizí vysokého napětí. Instalace rozvodů vysokého napětí se dnes provádí jinak než dříve. Je mnohem bezpečnější, nedochází k tolika poruchám a provádět ji může pouze odborník, který projde pravidelnými školeními.

Jak zajistit bezpečí při elektroinstalaci

Elektroinstalaci by měl vždy provádět odborník. Vyplývá to již ze zákona, který říká, že: „** Elektroinstalaci mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.**“ Je třeba si uvědomit, že toto pravidlo je naprosto opodstatněné. Úrazy elektrickým proudem bývají často smrtelné. A tak kromě výměny žárovky raději přenechte veškeré opravy na elektrickém zařízení odborníkům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13309 (magazinpodnikani.cz#1447)


Přidat komentář