Demoliční práce Velké Meziříčí a okolí

Zakoupili jste pozemek, na kterém plánujete vystavět rodinný domek, chatu, chalupu? Ovšem v současnosti na pozemku již stavba je, ale nevyhovuje Vašim představám? Častokrát se spíše vyplatí stavbu zdemolovat a nechat vystavit novou.

Než začne demolice, vymazání stavby z katastru

I když se chystáte zdemolovat, zbourat rodinný dům, chatu, chalupu, je zapotřebí postupovat podle jistých pravidel, kupříkladu vypracovat postup demolice, vyřídit si povolení, nechat si potvrdit následně od příslušného stavebního úřadu, že již příslušná stavba není, tj. neexistuje, dále zajít na příslušný katastrální úřad a nechat stavbu vymazat z katastru.

Před demolicí objektu je také nutné si vyřídit vyjádření k existujícím inženýrským sítím, jako je voda, elektrika, plyn.

Spolupráce s firmou zabývající se demolicí

Zajímá Vás, co vše Vás čeká, oslovíte-li profi firmu, která se zabývá demoličními pracemi? V prvé řadě si vyberete firmu, která se postará o zbourání Vašeho objektu. Následovat by měla konzultační schůzka, a to nejlépe na místě, kde bude probíhat demolice, aby mohl zástupce dané firmy obhlédnout terén a získat představu. Poté, po dohodnutí detailů, by Vám měla firma sdělit/zaslat cenovou nabídku. Odsouhlasíte-li si cenu, způsob a termín platby, domluvíte se na konkrétním termínu demoličních prací a v neposlední řadě sdělíte Vaši představu o postupu demolice.

S čím se můžete obrátit na demoliční firmu

Stěžejní část demoliční práce samozřejmě zahrnuje** bourání daného objektu**. Co však dalšího si můžete u firmy objednat, či co vše zahrnuje cena, kterou zaplatíte firmě za demoliční práci?

Dopředu se u Vámi vytipované firmy zajímejte, za co vše jim zaplatíte. Jsou firmy, které v rámci demolice zajišťují i** vyklizení objektu; samotnou demolici; vytřídění odpadu; předání příslušných odpadů jedincům/firmám, které mají oprávnění k další manipulaci s nimi; vytřídění stavební sutě; úprava pozemku pro následné práce (zemní, výkopové) aj.**

Možné způsoby provádění demolice

Při demoličních pracích firmy využívají různé způsoby samotného bourání. I když se povětšinou nejvíce používají bourací zemní stroje, kupříkladu s pneumatickým kladivem, nejsou výjimkou ani stroje se štípacími kleštěmi, a to na odolný materiál, jako je železo, beton. Při bourání je možné volit i ruční dem olici, a to, když si například klient vyžádá třídění odpadu, jako je zvlášť dřevo, zvlášť suť. Při strojovém bourání není možné takový odpad třídit. Kromě postupného rozebírání objektu a za použití strojů, se využívá i odstřel.

Demoliční bagry, nůžky, kladiva

Výše jsme již zmínili, jakou možnou techniku a nářadí firmy využívají. Kromě již uvedených se často používají demoliční bagry, demoliční nůžky, ale také bourací kladiva.

Bezpečnost při demoliční práci

Jak se říká, když se něco bourá, demoluje, tak lítají třísky, jak již to bývá. I když bude třeba stavba, kterou plánujete zbourat daleko od komunikace, sousedů apod., není nikdy opatrnosti nazbyt. Veškeré demoliční práce by měly být v souladu s BOZP, tj. s Bezpečností a ochranou zdraví při práci, a to nejen vzhledem k bezpečí samotných pracovníků, ale právě i případných kolemjdoucích, sousedů apod. každý prostor, kde má proběhnout demolice, by měl být ohraničen, a to k tomu určenými výstražními páskami. Také veškeré vstupy do příslušného objektu se výstražně označí a v neposlední řadě je důležité zajistit, aby nikdo do objektu nevstoupil, během doby bourání.

Probíhá-li demoliční práce v blízkosti jiného objektu, který je osídlen, je důležité informovat příslušné sousedy o době demolice a raději zajistit, aby v této době byli sousedi pryč. Nikdy totiž nevíte, zda náhodou, při demolici například vyššího objektu, nezasáhne suť i vedlejší objekt.

Z toho důvodu se při výběru firmy zajímejte, jak zajišťují, aby demoliční práce proběhly bezpečně, bez vzniku případného úrazu.

Likvidace sutě, odpadu z uskutečněné demolice

Po demolici nám na místě zůstane větší, či menší hromada sutě a odpadu. Co nyní s ním? Nebudete-li mít další plány se sutí, například s vytříděným dřevem apod., je vhodné si při výběru firmy, specializující se na demolici, vybrat takovou, která se postará právě i o již zmíněný odpad. V případě, že bychom oslovili firmu, která stavbu pouze zbourá, a tím její práce končí, budeme mít o starost více, ať už v podobě sehnání auta a následného odvozu odpadu svépomocí, nebo sehnání další firmy, která se o suť postará. A také bychom potřebovali vědět, kam suť, odpad odvézt. Rozhodně ne někam za pole, odlehlé místo, jak to bohužel sem tam vídáme. Nejenže tím ničíme naše životní prostředí, ale také můžeme počítat s nemalou pokutou a znehodnocujeme si naše okolí.

Při výběru firmy si tedy dopředu zjistěte, zda se o zbouraný materiál postarají. Pro zajímavost se i informujte, kam danou suť odvezou. Zajištěním odvozu sutě si ušetříte nejen čas, ale i starosti a další vynaložené finance.

Práce spojené s demolicí – zemní a výkopové práce

Kromě demoličních prací si u některé firmy, kterou oslovíte, můžete objednat i další práce, s bourací činnosti související. Především se jedná o zemní a výkopové práce.

Zemní práce  Velké Meziříčí

Původní stavba byla zbourána, suť a odpad odvezen, a co nyní? Chystáte-li na pozemku vystavit nový objekt a/nebo vybudovat okrasnou/užitkovou zahradu, je zapotřebí** zpracovat zeminu**. Oslovíte-li s Vaší poptávkou profi firmu, nabízející i zemní práce, můžete si u ní objednat kupříkladu naložení nevyhovující zeminy, přemístění zeminy, rozhrnutí zeminy, upravit terén, vybagrovat potřebnou velikost.

I když je možné si se zeminou poradit svépomocí, nemáme-li potřebnou mechaniku a nářadí, strávíme nad prací spoustu času, a také musíme vynaložit nemalou sílu. Kolikrát je lepší věnovat nějaké ty finance než si ničit záda, způsobit si mozoly apod. Ušetřený čas můžeme strávit určitě příjemnějším způsobem, kupříkladu relaxací apod.

Výkopové práce Velké Meziříčí a okolí

Rozhodneme-li se pro výstavbu ať už domu, chaty, chalupy, je zapotřebí postavit základy, pro které je nutné vyhloubit, vykopat potřebný prostor. I když je možné vzít si krumpáč, motyku, lopatu, rýč a pustit se hloubení, mnohem rychlejší a méně namáhavější bude, oslovíme-li s poptávkou příslušnou stavební firmu, pro kterou bude vyhloubení de facto hračkou, protože má potřebnou mechaniku, ale také zkušenosti.

Služby firmy využijeme také kupříkladu při stavbě bazénu.

Vyčištění rybníku, jezírka

Zakoupili jste si spolu s pozemkem jezírko, rybník? Rádi byste zjistili, jak je na tom s čistotou, tj. raději si ho** nechali vyčistit**? Sami však nemáte ani potřebnou techniku, ale také zkušenosti a možnosti? I s touto poptávkou se můžete obrátit na příslušnou firmu, která Vám uveden jezírko, rybník do pořádku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13087 (magazinpodnikani.cz#946)


Přidat komentář