Daňové poradenství a účetnictví - Praha 10

Daňová evidence svým způsobem navozuje na jednoduché účetnictví. To bylo v ČR zrušeno počátkem roku 2004. Evidence slouží ke stanovení základu daně a je určena pro všechny podnikající fyzické osoby. Patříte mezi ně? Možná byste se rádi dozvěděli více.

Daňová evidence je nyní upravena zákonem o daních z příjmů tak, že ji smí vést pouze fyzické osoby, které dosahují příjmů ze svého podnikání a přitom nechtějí nebo nemusí vést účetnictví. Jedná se i osoby samostatně výdělečně činné, jako jsou umělci, advokáti, živnostníci a jiní.

Daně, daňové poradenství Praha 10

Otázka, kterou si alespoň jednou položil každý z nás - kam jdou naše peníze? Daně odvedené z našich výplat směřují k financování funkce státu a jeho zařízení. Obecně se přispívá na armádu a vojenské služby, k udržování veřejného pořádku, tvorbě a údržbě infrastruktury, na provoz veřejné správy a mimo jiné i na přerozdělování bohatství. Stát používá daně i při financování veřejných služeb jako jsou starobní důchody, zdravotnická péče, podpora v nezaměstnanosti, sociální péče, veřejná doprava a také ochrana přírody.

Stát samozřejmě ovlivňují pro rozdělování financí i určité parametry a faktory:

 • přerozdělování bohatství mezi různé sociální vrstvy obyvatelstva
 • chod makroekonomiky
 • spotřeba zboží a služeb
 • výhody a přínosy pro stát

Daně z příjmů, daně z nemovitosti, daně spotřební

Daně přímé jsou ty, které si platíme my, jako poplatníci sami na vlastní účet. Jsou to například: Daně z příjmů právnických a fyzických osob a daně z nemovitosti, silniční daň a dar z převodu nemovitosti (darovací daň). Daň nepřímá je ta, kterou platíme na účet poplatníka. Do této skupiny patří: Univerzální daň z přidané hodnoty, spotřební daň a ekologická daň.

Co tvoří základ daně z příjmů

Do základu daně nepočítáme příjmy osvobozené a zdaněné. Základ daně tvoří dílčí základy daně z příjmů ze závislé činnosti, z podnikání, ze samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu, z kapitálového majetku a z ostatním příjmů.

Tento základ musíme upravit, pokud přerušíme či ukončíme svou činnost, pokud přejdeme na podvojné účetnictví nebo pokud se rozhodneme pro uplatnění procentového výdaje. Musíme jej také upravit, pokud nám bude vrácen příjem a výdaj, který byl v předchozích letech zaevidován a byl nám vrácen.

Od daně z příjmu jsme osvobozeni v několika případech:

 • naše příjmy z činnosti nepřesáhly výdělek 20.000 Kč za rok
 • vyhráli jsme v loterii či v sázkách
 • prodali jsme dům či byt, ve kterém jsme ale minimálně dva roky před prodejem bydleli a celá řada dalších příjmů...

Každá osoba, se kterou ve společné domácnosti žije dítě, může uplatnit daňové zvýhodnění. Získat ho smíte, pokud je dítě nezletilé nebo zletilé, ale stále studuje. Poprvé si smíte o daňové zvýhodnění požádat už v měsíci, kdy se dítě narodilo nebo v měsíci, kdy začala jeho příprava na budoucí povolání. Na každé dítě, žijící ve společné domácnosti lze uplatnit daňovou výhodu až 967 Kč. Celková výše však není zákonem upravena a stanovena.

Vedení daňové evidence Praha 10

Evidence obsahuje všechny peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje. Musíte v ní vést příjmy obdržené hotově, fyzicky i bankovně, a to vždy za jeden celý rok. Dále by měla obsahovat daňově uznatelné výdaje, odpisy majetku, stravné při pracovních cestách a také výdaje za pracovní auto. Evidovat se smí podle své potřeby i hromadně. Důležitý je vždy správný kalendářní rok a seřazení.

Při daňové evidenci majetku a závazků nesmí chybět inventura majetku, přehled pohledávek a závazků. Za úvahu stojí několik typů počítačových programů a tabulek, které nám mohou v evidenci pomoci. Cílem evidence je zjistit základ naší daně, který se vyplňuje do přiznání k dani z příjmů. Díky ní také dává svému majiteli přehled o jeho přesných výdělcích a dluzích. Čili evidence obsahuje veškeré zpracování daní a na závěr i účetní uzávěrku.

Kdo nesmí vést daňovou evidenci?

Evidenci nesmějí vést právnické osoby, jež nemají své sídlo na území ČR. Dále je zakázána fyzickým osobám, které jsou v obchodním rejstříku zapsání jako podnikatelé, fyzickým osobám, jejíž obrat přesáhl za jeden rok 25 milionů korun a fyzickým osobám, které vedou dobrovolně podvojné účetnictví.

Daňová evidence a účetnictví Praha 10

Existuje několik důvodů, které řadí daňovou evidenci na vyšší příčku než účetnictví.

 • Nižší náklady - daňovou evidenci si můžete vést sami nebo pomocí externí účetní, což je oproti vedení celého účetnictví jistě levnější
 • Váš čas - vedení evidence není tolik vázáno legislativou, proto je zde hlavním cílem Vaše svobodná ruka, i rozsah evidence je menší než běžné účetnictví. Ušetříte čas i námahu a především složité přemýšlení.

Peněžní deník

Důležitým faktorem při daňové evidenci je tzv. peněžní deník. Musí obsahovat obsahovat všechny náležitosti obsažené v zákoně o účetnictví. Skládá se ze dvou částí. První část deníku eviduje příjmy a výdaje peněz, druhá část pak účely, na které byly peníze použity. Součástí deníku, která však není povinná, je také poznamenání zůstatku na našem účtu. To můžeme později i ocenit.

Kromě těchto dvou částí deník obsahuje také sloupce s čísly řádků,  faktur a dodatečným textem či poznámkou k účelu platby. Každý peněžní úkon musí být doložen dokladem o zaplacení nebo proplacení. Ten musí mj. obsahovat:

 • označení dokladu
 • popis účetního případu
 • označení obchodu - adresa, jméno, IČO
 • razítko a podpis společnosti
 • peněžní částku a údaj o množství
 • datum vyhotovení dokladu

Pomoc při vyplňování daňového přiznání Praha 10

Daňové přiznání můžete vyplnit sami. Můžete však využít i služeb zkušených účetních, které Vám k daňové evidenci i správně vyplní a odevzdají Vaše daňoví přiznání. Nezapomeňte, že máte svou povinnost toto přiznání vyplnit a odevzdat příslušnému finančnímu úřadu každý rok. Předmětem přiznání daní nejsou úvěry a půjčky! V daňovém přiznání uplatníme i ztrátu, kdy naše výdaje přesáhly příjmy. Pokud však ztrátu neuplatníme v roce jeho vzniku, můžeme ji uplatnit i v nejbližším dalším roce - nejdéle však pět let od přiznání ztráty. Přiznání můžete podat osobně, doporučeně poštou, elektronicky či přes svého poradce. Problematika týkající se daně z příjmů je stále velmi složitá a lidé se jí stále usilovně zabývají. Je dobré být s okolnostmi okolo placení daní obeznámen opravdu dokonale. Vyhnete se tak případným nepříjemným problémům s finančním úřadem.

Doporučujeme svěřit své daně a vše okolo nich do rukou odborníků. Nabízejí Vám bohaté zkušenosti s vedením daňových evidencí a mají plné znalosti v šíři daňové soustavy. Tak se nemusíte obávat o finanční ztráty z nedbalosti a můžete každou noc usínat s klidným svědomím, že je o Vaše daně dobře postaráno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13175 (magazinpodnikani.cz#1137)


Přidat komentář