Daňové poradenství a evidence - Ostrava a okolí

Každý, kdo si někdy podával daňové přiznání, sám ví, jak hodně je tato problematika složitá. Vyznat se ve všech potřebných předpisech a omezeních vyžaduje notnou dávku znalostí. Pokud nechceme tápat, můžeme se obrátit na daňové poradce.

Platit zákonem stanovené daně je povinné pro nás pro všechny. Této povinnosti se nedá vyhnout bez trestu a finančních postihů. V případě právnických osob a fyzických osob, které podnikají, je tedy třeba řádně a podle všech stanovených pravidel sledovat a evidovat veškeré stavy a pohyby majetku, ať už se jedná o majetek finanční, hmotný či nehmotný a po skončení zdaňovacího období podat přiznání k dani z příjmů, DPH a podobně. Tento proces je velice zdlouhavý, vyžaduje pečlivost a soustavnost evidence a především je třeba perfektně zvládat jak účetní, tak i daňovou problematiku. Dokonalá znalost nám může ušetřit spoustu výdajů, ke kterým by mohlo dojít při špatně vypočítané daňové povinnosti. Už z tohoto důvodu si mnoho plátců daní najímá specialisty na daňové otázky.

Daňové poradenství a evidence - Ostrava a okolí

Ať už jsme fyzickými osobami, které jsou zaměstnanci firem, či fyzickými osobami podnikajícími anebo právnickými osobami, daně musíme platit všichni. Platbu některých daní si někdy ani neuvědomíme. Například u daně z přidané hodnoty (DPH), která je automaticky přičítána k ceně zboží a služeb. Kdykoli tedy jdeme na nákup potravin, oblečení nebo si třeba necháme vylepšit účet u kadeřníka, už platíme daně.

Daňový systém je velmi složitý, mnohé daně spolu často souvisejí či na sebe dokonce navazují. Je proto nevyhnutelně nutné vést evidenci soustavně a v přesném časovém sledu událostí, aby nedocházelo k chybám. Ke všem operacím a pohybům jsme povinni dokládat, evidovat a archivovat veškeré účetní doklady. Soustavnost je u evidence důležitá. Jen těžko si totiž na konci roku vzpomeneme jen na základě nějaké účtenky, za co jsme např. v březnu daného roku peníze vynaložili. Proto je lepší, každý doklad vložit do** evidence** pokud možno okamžitě a pokud na něm není uvedeno přesně, za co byl doklad vystaven, pak si na něj můžeme třeba obyčejnou tužkou na zadní straně udělat poznámku, o co se přesně jednalo. To nám následně ušetří mnoho trápení při sestavování účetní závěrky atd.

Daně z příjmů, podání daňového přiznání, pomoc s daňovým přiznáním Ostrava

Jsou jednou z daní, které se v** daňové soustavě** řadí mezi daně přímé. Každý z nás je státu odvádí přímo ze svého příjmu.

Pokud jsme zaměstnanci firem Jako zaměstnanci firmy máme při placení daně z příjmu jistou výhodu. Pokud totiž nemáme kromě tohoto příjmu už žádný jiný, zálohy na daň za nás automaticky odvádí a daňové přiznání podává zaměstnavatel. Zálohy na daň z příjmů se odvádí každý měsíc a po skončení roku se v daňovém přiznání vyúčtují, čímž zjistíme nedoplatek nebo případný přeplatek na dani z příjmů fyzických osob. Pokud jsme na zálohách daňovou povinnost přeplatili, vrátí nám přeplatek zase zaměstnavatel přičtením k nejbližší výplatě, kterou dostaneme po skončení zákonného termínu pro podání daňového přiznání a naopak. Pokud nám vznikne nedoplatek na dani, potom nám ji ze zmíněné výplaty strhne a odvede za nás. V tomto případě se tedy nemusíme sami o nic starat, stačí jen vypracované daňové přiznání podepsat.

Pokud ale máme k výplatě od zaměstnavatele ještě příjmy z jiné činnosti anebo si chceme při vyúčtování daně uplatnit některé z nezdanitelných částí základu daně, potom si musíme daňové přiznání podat u příslušného daňového úřadu sami.

Co jsou nezdanitelné části základu daně?

Nezdanitelné části základu daně jsou finančně vyjádřené položky, které jsme prokazatelně vynaložili na zákonem stanovený účel. Tyto částky si při podávání daňového přiznání k dani z příjmů můžeme odečíst od vypočteného základu daně. Tímto účelem jsou:

  • Dary – od základu daně si můžeme odečíst hodnotu darů, které jsme poskytli přesně stanoveným subjektům v případě, že minimální hodnota darů za zdaňovací období činí minimálně 1000Kč anebo přesáhne 2% z vypočítaného základu daně, nejvýše však do výše 10% základu daně. Za dar se pro daňové účely považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve. Hodnota jednoho dárcovství krve je stanovena na 2000Kč.
  • Úroky – je možné si odečíst úroky, které jsme během zdaňovacího období zaplatili za úvěr ze stavebního spoření nebo hypoteční úvěr, přičemž finanční prostředky z těchto úvěrů musely být použity k uspokojení bytových potřeb. Potvrzení o zaplacených úrocích nám pošle banka nebo spořitelna automaticky poštou, nemusíme se tedy o něj jakkoli připomínat.
  • Penzijní připojištění – od základu daně si taktéž můžeme odečíst naše příspěvky na penzijní připojištění. Částku, kterou si můžeme odečíst dostaneme, když od celkové částky, kterou jsme zaplatili na penzijní připojištění za celý rok odečteme 6000Kč. Nejvíce si však můžeme odečíst 12000Kč. Potvrzení nám pojišťovna pošle také sama od sebe.
  • Životní pojištěnímaximální částka, kterou si můžeme od daňového základu odečíst za zdaňovací období činí v úhrnu 12000Kč. Potvrzení obdržíme poštou.
  • Odborové příspěvky – pokud jsme členem odborové organizace a platíme jí příspěvky, potom si i tyto můžeme od daně odečíst a to do výše 1,5% zdanitelných příjmů, nejvýše však 3000Kč za rok.
  • Další vzdělávání – pokud jsme prokazatelně zaplatili za zkoušky ověřující výsledky našeho dalšího vzdělávání, můžeme si tuto částku taktéž odečíst od základu daně. Tato částka může činit maximálně 10000Kč u osoby bez zdravotního postižení.
  • Výzkum a vývoj – je možné si odečíst 100% výdajů, které byly vynaloženy na při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Služby daňových poradců Ostrava a okolí

Celá daňová problematika je velice obsáhlá. K jejímu zvládnutí je třeba detailně znát daňové zákony týkající se dotčené oblasti. Pro běžného občana či malého podnikatele je tato problematika jen velice těžce zvládnutelná. Proto mnoho z nás volí snadnější a jistější cestu, jak se s daněmi vypořádat. Využíváme služby daňových specialistů Neratovice. Profesionálů, pro něž je oblast daní každodenní rutinou a snadno se v ní orientují. Často nám pomohou ušetřit nemalou částku peněz, kterou by jsme při nedostatečné znalosti daňových zákonů a možností, které poskytují, vynaložili zcela zbytečně. Pomoc daňových odborníků je neocenitelná. Stačí jim jen dodat veškeré doklady a oni se už o vše ostatní postarají sami. Jejich služby většinou začínají zpracováváním účetnictví, z něhož následně vycházejí daňové povinnosti a končí zpracováním daňového přiznání. Velice často za nás dokonce toto přiznání na daňový úřad sami doručí a zbaví nás i této povinnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13395 (magazinpodnikani.cz#1637)


Přidat komentář