Čištění kanalizací, odpadů a septiků - Zlín a okolí

S ucpanými odpady se po kratším nebo delším užívání domácnosti setkal snad každý z nás. Umyvadlo začne odtékat stále pomaleji nebo přestane odtékat úplně. Pokud nepomáhají základní nástroje a přípravky, obraťte se na odborníky.

Vnitřní kanalizace, vnější kanalizace, kanalizační přípojka

Na základě platných předpisů je nutné, aby všechny budovy a pozemky, které k těmto budovám patří, byly odvodněny a musí z nich být bezpečně odvedeny i všechny splašky, tedy je nutné, aby byly opatřené kanalizací. Pod pojmem vnitřní kanalizace se rozumí taková kanalizace, která vede odpad od zařizovacích předmětů pryč z budovy, následně se napojí na kanalizační přípojku na veřejnou kanalizaci. Je dobré vědět, že jak vnitřní, tak i vnější kanalizace se provádí na náklady vlastníka domu, objektu či pozemku a teprve poté, co dojde k ukončení montáže vnitřní kanalizace, se provede kanalizační přípojka. Vnější kanalizace musí být uložena ve skonu alespoň 3% ve směru k veřejné kanalizaci. Je nutné, aby kanalizace byla provedena tak, aby byla řádně těsná, v důsledku čehož nebude unikat zápach. Proto profesionálové přes montáže a čištění kanalizace montují mezi zařizovací předměty a potrubí zápachové uzávěry. Vnitřní kanalizace ve většině případů vede v podlaze přízemí. Může se stát, že kanalizace bude mít svody vedené buď kotelnou, nebo dalšími prostorami, kde je zvýšená teplota. Svody je proto nutné tepelně zaizolovat, aby se potrubí nepoškozovalo v důsledku změn teplot a nedošlo k uvolňování spojů a splašků, které se přichytávají na stěnách potrubí.

Čištění kanalizace Zlín a okolí**

**

K čištění kanalizace může docházet několika způsoby. Velmi často se využívá k vyčištění kanalizace stroj a to zpravidla u bytové, domovní, dešťové a venkovní ležaté kanalizace. Stroj na čištění kanalizace funguje tak, že se v něm otáčí spirála s vyměnitelnými koncovkami a to podle typu kanalizace a způsobu jejího ucpání. Spirály se dají nastavit na různý dosah až po několik desítek metrů. Výhodou čištění kanalizace strojem je, že takové stroje jsou snadno dostupné, a díky nim může dojít k frézování stoupaček nebo frézování kořenů.

Dalším možným způsobem čištění kanalizace je tlakovou vodou. Takové čištění je prováděno pomocí vysokotlakového čerpadla, kdy toto čerpadlo dodává tlak až o síle několika set atmosfér. Na tyto atmosféry je napojena hadice, která je zakončená vyměnitelnou tryskou. Čištění kanalizace tlakovou vodou se používá k čištění silně zaneseného potrubí, k čištění zatukované kanalizace nebo vytěžování písku nebo kamenů.

Čištění odpadů ve Zlíně a okolí

Čištění odpadů ve Zlíně je možné opět stejně jako u kanalizace provádět buď strojem nebo tlakovou vodou. Čištění odpadů přichází na řadu zpravidla tehdy, pokud se Vám ucpou odpady, neodtéká umyvadlo, WC, vana, nebo máte-li ucpané domovní či venkovní a dešťové odpady.

Mezi odpady možné čistit spadají převážně domovní odpady, venkovní ležaté odpady, dešťové odpady. Pokud se při čištění odpadů zjistí závada nebo porucha odpadů, je možné k jejímu zjištění použít kameru na revizi kanalizace a tato už zjistí příčinu problému.

Jaké práce mohou spadat pod termín čištění odpadů? Tak patří sem čištění odpadů od umyvadel, van a sprch, dále čištění odpadů od WC, čištění zatukovaných odpadů od kuchyní, čištění odpadů ležatých i svislých, dále se provádí revize odpadů kamerou a rekonstrukce odpadů.

Využití kamery k revizi kanalizace na Zlínsku

K revizi kanalizace dochází především v těch případech, když je opakovaně ucpaná kanalizace, ale také při preventivních prohlídkách kanalizace a při hledání závad v kanalizaci a kdy je nutné kanalizaci prohlédnout a problém vyřešit.  Kamera, která se do kanalizace zavede, zachytí videozáznam na DVD. Takový záznam pořízený kanalizační kamerou se zaznamená do pc boxu, z něhož se následně dá celá pořízená nahrávka vpálit na DVD a záznam celkového stavu kanalizace je pak k dispozici majiteli kanalizace. Za pomocí kamery se provádí revize stoupaček, ležatých rozvodů, dešťových kanalizací nebo venkovních rozvodů. Prohlídka kanalizace kamerou má však jednu podmínku a to takovou, že potrubí nesmí být zaplněné vodou, protože ve vodě kamera vůbec nic nevidí. V takovém případě se používá zároveň i čištění kanalizace, kdy dojde k odstranění ucpávky a dále již prohlídce kanalizace za pomocí kamery nic nebrání. Pokud se rozhodnete provést revizi kanalizace preventivně, je to jen a jen dobré rozhodnutí, protože díky zjištění stavu kanalizace se může včasným odhalením problému zabránit ucpání kanalizace a následné havárii, která může způsobit nemalé škody.

Zlín čištění septiku

Septikem se rozumí vícekomorová zakrytá nádrž, která je umístěná v zemi a slouží na sedimentaci splašků. Prostor nádrže se dělí přepážkami a to buď na dvě nebo tři postupně průtokové komory. V těchto komorách se usazuje kal. Voda, která ze septiku vytéká, hodně zapáchá a není možné ji vypouštět bez dalšího stupně čištění. Účinnost čištění septiků může být u rodinných domů zvýšena tím, že fekálie se shromažďují v bezodtokové žumpě a ostatní odpadní vody z Vašeho domu vedou přímo do septiku. Velmi vhodným řešením může být i zavedení odpadu ze záchodu do první komory septiku. Septik je nenároční na čištění. Je nutné, aby byl strop septiku vždy zakrytý pevným víkem a vnitřní prostory byly odvětrány stejně jako u žumpy. Každou komoru septiku je nutné zpřístupnit, aby z ní mohl být vybírán usazený kal. Výhodou septiku je, že na provoz nepotřebuje elektrickou energii. K tomu, aby spolehlivě fungoval, vyžaduje pouze pravidelné vybírání kalu. A právě proto, že je jeho údržba tak snadná a nenáročná, často dochází k tomu, že jej majitel po mnoho let neudržuje a tím dochází ke zvyšujícímu znečištění životního prostředí. Septik je vhodné využívat při větších čistírnách odpadních vod, kde může sloužit jako prví stupeň čištění.

Ať už potřebujete vyčistit kanalizace, odpady nebo septik, vždy se obraťte na odborníka, který je pro tyto práce náležitě proškolen a má požadované znalosti a zkušenosti. Jen tak si můžete být jistí, že Vám bude kanalizace spolu s odpady sloužit dlouho a nedojde k žádné havárii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13656 (magazinpodnikani.cz#2293)


Přidat komentář