Bezpečnost práce - Příbram, Sedlčany

Bezpečnost práce je hlavní, a to při výkonu jakéhokoli povolání. Z toho důvodu je potřeba, aby byl každý zaměstnanec minimálně jednou proškolen v oblasti BOZP. Toto školení musí provádět pouze osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP.

Všichni z nás, kteří chodí do zaměstnání, museli projít školením o bezpečnosti práce, bez něhož nemohou pracovat. K tomu, aby bylo toto školení opravdu kompletní a dokonalé, je potřeba, aby jej vykonával profesionál.

Kdo smí provádět školení o bezpečnosti práce?

K tomu, abyste mohli vykonávat školení o bezpečnosti práce, musíte mít dostatečné odborné vzdělání, což je přinejmenším zkouška odborné způsobilosti, kterou je nutno složit po absolvování odborného kurzu. Dalším předpokladem je také nutnost dostatečné praxe, která je v tomto oboru více než vhodná. Pravdou však je, že je daleko lepší, má-li školící pracovník daleko více odborného vzdělání.

Kdy je potřeba školení provádět?

Prvním druh školení v oblasti bezpečnosti práce je ihned po nástupu do zaměstnání, a to je tzv. vstupní školení. Poté, co je zaměstnanec proškolen ve vstupním školení, je zapotřebí, aby bylo během trvání pracovního poměru provedeno také školení opakované. Nutnost opakovaného školení v oblasti bezpečnosti práce je dána výší rizika, kterou zaměstnanec při vykonávání práce podstupuje.

Vstupní školení

Vstupním školením je školení, které je prováděno ihned při nástupu zaměstnance. Tento druh školení má za úkol seznámit zaměstnance s pracovním řádem. Vstupní školení je prováděno pro všechny zaměstnance bez výjimek a provádí jej školitel, který je odborně způsobilý v oblasti BOZP. Po ukončení vstupního školení dostanou zaměstnanci doklad, který je uložen v osobní složce a má platnost po celou dobu trvání pracovního poměru. Pouze v případech, že měl zaměstnanec z nějakého důvodu ve výkonu zaměstnání pauzu v délce větší, než je lhůta pro opakované školení, musí tento vstupní školení podstoupit znovu.

Opakované školení

Opakované školení zajišťuje zaměstnavatel vždy, když to vyžaduje povaha rizika a závažnost vykonávané práce, což upravuje zákoník práce  v§ 103 odst. 3 z. č. 262/2006. Tento druh školení provádí nadřízený čili vedoucí zaměstnanců, mající osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance. Vedoucím zaměstnancům provádí opakované školení pouze osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP. Lhůty, ve kterých musí zaměstnanec opakované školení provést, určuje zaměstnavatel, přičemž obvykle se jedná o lhůtu 12 měsíců. Daná lhůta by neměla být delší než dva roky. Lhůty opakovaného školení jsou stanoveny zaměstnavatelem, který je zanese do vnitřních předpisů, kolektivní smlouvy či pracovního řádu.Jaké podoby má ověření znalostí v BOZP? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id25017 (topprodukt.cz#2403)