Zemní práce - Ostrava

Potřebujete provést výkopové práce pro základy domu nebo pro bazén na vaší zahradě? Najděte si firmu, která se zabývá zemními prácemi a poté ji jednoduše kontaktujte. Zemní práce zahrnují širokou nabídku služeb.

V případě, že se na vašem pozemku nachází nepotřebná a stará budova, budete si muset najít firmu, která se zabývá demoličními pracemi. Poté co bez problému proběhne demolice a vy budete chtít vybudovat na volném pozemku novou stavbu, přichází čas na práce výkopové, kdy bude třeba vykopat základy pro nový dům nebo výkopy pro inženýrské sítě. Jak práce dZemní práceemoliční, tak práce výkopové a mnohé další vám může nabídnout firma Ostrava.

Bourací, demoliční práce na Ostravsku

Demolice nebo také zbourání objektu může být úplná nebo částečná. Během úplné demolice je zbourán celý objekt, během částečné pouze část objektu. Na začátku demoličních prací je vždy nutné zajistit bezpečnost. Všechny osoby, které demoliční práce vykonávají, musí být řádně proškoleny a dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Velmi důležité je také ohraničit prostor určený k demolici výstražnými páskami a zákazy vstupu.

Bourací práce

Demoliční práce můžeme rozdělit na několik základních druhů. Mezi základní demoliční práce se řadí demolice postupným rozebráním. Tyto práce se provádí ručně, používají se zde páčidla, krumpáče, sbíjecí a bourací kladiva. Dalším typem demoličních prací jsou práce odstřelem. Při demolici se také může používat těžká technika.

Jaký je postup při demolici

Před začátkem demolice je nutné odpojit všechny inženýrské sítě, prostor demolice musí být viditelně označen. Demolice pomocí těžké mechanizace se provádí směrem shora dolů. Během demoličních prací je kladen velký důraz na opatrnost. Nejdříve se bourají vnitřní konstrukce, pak obvodové zdi. Zdivo se rozebírá postupně. Prašnosti se dá zamezit pomocí kropení. Všechny materiály se během demolice mohou třídit a poté odvézt k recyklaci. Materiály, které nejdou recyklovat, se odvezou na skládky. Plocha, která zůstane po demolici, je dále zrekultivovaná a připravena pro další použití. Poté přichází na řadu stavební práce jako terénní úpravy a výkopy.

 

Jaký má demolice vliv na životní prostředí

Během demoličních prací dochází k přechodnému zatížení prostředí. Demolice se neobejde bez zvýšeného hluku, prašnosti a vibracím. Samozřejmostí během demolice je také velké množství dopadu. Zjistěte si, zda demoliční firma, kterou jste si objednali, zajistí recyklaci a odvoz zbylého odpadu. Při výběru demoliční firmy by vás také mělo zajímat, zda firma vyklízí objekt před demolicí, třídí odpad a stavení suť nebo upravuje pozemek.

Zemní práce, ruční a strojní Ostrava

Firma, která nabízí zemní práce, se zabývá těžbou hornin, jejich přemísťováním, zásypy a násypy, zpevňováním a dalšími úpravami povrchu. Zemní práce se mohou provádět ručně nebo pomocí strojní techniky. Mezi zemní práce se řadí např. vykopávky, hloubení jam, sejmutí ornice, přemístění výkopu, přeprava výkopu, násypy, zpevnění plochy, výkopy pro kabely a vodu, kanalizace, plynové potrubí, výkopy pro bazény, čističky, jímky, čištění vodních toků a stok, výkopy pro kanalizace a inženýrské sítě, výkopy pro základy rodinných domů a sklepů.

Strojní zemní práce

Strojní zemní práce na Ostravsku

Před tím, než se začnou provádět strojní zemní práce, je nutné, aby bylo místo označeno zákazem vstupu pro nepovolané osoby.  Pro osoby, které pracují na výkopech, jsou zřízeny bezpečné sestupy jako žebříky, schody nebo šikmé rampy. Při zemních pracích je někdy nutné použít těžké mechanické prostředky, jako jsou rypadla, traktorová rypadla, hydraulická rypadla, dozery, pásové buldozery, vibrační válce, vibrační desky, skalní frézy. Během zemních prací se také používá pracovní nářadí, jako lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma.

Před začátkem zemních prací jsou také nutné práce přípravné. Práce přípravné zahrnují následující aktivity: průzkum a hydrologické podmínky staveniště, vyznačení inženýrských sítí. Průzkum stanoviště je řešen v projektu stavby. Geologickými podmínkami na stavbě se bude zabývat inženýrsko-geologický průzkum. Na základě výsledků geologického průzkumu určí projektant třídu hornin a nutná opatření k bezpečnosti práce. Na staveništi je také nutné zjistit hladinu podzemní vody. Před začátkem zemních prací je dále také nutné vyznačit trasy podzemních vedení a inženýrských sítí. Všichni pracovníci se musí seznámit s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení.

Během zemních prací také často dochází k historickým, paleontologickým nebo geologickým nálezům. V takovém případě se musí dále postupovat podle stavebního zákona.

Pokládka zámkové dlažby v Ostravě a okolí

Zámková dlažba je velmi oblíbený způsob, pomocí kterého je možné zpevnit např. příjezdové cesty. Jednotlivé díly zámkové dlažby jsou vyrobeny z kvalitních betonových směsí, vzájemně do sebe zapadají a tak tvoří pevný zámek. A od způsobu pokládky také vznikl název této dlažby, tedy zámková dlažba. Tento typ dlažby si můžete vybrat v různých tvarech, zámková dlažba může mít čtvercový tvar nebo obdélníkový, zámková dlažba se také prodává v mnoha různých odstínech. Zámková dlažba se používá ke zpevnění ploch, jako jsou terasy, příjezdové cesty, plochy před obchodními centry nebo kancelářskými budovami. Tento typ dlažby si získal velkou oblibu na základě mnoha pozitivních vlastností, kterými se vyznačuje. Zmínit můžeme např. minimální nasákavost této dlažby, mrazuvzdornost, cenovou dostupnost, stabilitu, odolnost vůči opotřebení. Zámková dlažba je stálobarevná a velmi funkční. Zámková dlažba je mimo jiné také velmi estetickým řešením a je pro ni typická snadná údržba. Když si nejste úplně jisti s výběrem zámkové dlažby, firma, která se zabývá** pokládkou** této dlažby, vám určitě poskytne poradenství. Při výběru zámkové dlažby je nutné respektovat to, jak bude dlažba zatížena.Pokládka zámkové dlažby

Jak probíhá pokládka zámkové dlažby

Nejdůležitější pro pokládku zámkové dlažby je kvalitní podloží. Když máte kvalitní podloží, můžete si být jistí, že výsledná zámková dlažba bude mít dlouhou životnost, bude účelná a estetická. Před pokládkou zámkové dlažby jsou nutné výkopové práce, poté se položí štěrkový poklad, který musí být ohraničen obrubníky nebo palisádou. Zámkovou dlažbu je nutné pokládat v suchém a bezvětrném období, aby déšť nezpůsobil lepení jednotlivých vrstev a vítr do zámkové dlažby nezanesl semena trávy a plevele.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13892 (magazinpodnikani.cz#2866)


Přidat komentář