Profesionální kominictví - Příbram

Po určité době používání může komín vykazovat netěsnosti, při důkladnější prohlídce i praskliny a větší poškození. Nezbývá než se obrátit na odbornou firmu a komín zrekonstruovat nebo postavit zcela nový.

Profesionální kominictví - Příbram

Většinou již v průběhu topné sezony začínají s poškozeným komínem problémy. Spotřebiče, kterými dům vytápíme, se špatně zapalují, u krbů a kotlů na pevná paliva nám jde kouř do domu. Komín prostě netáhne. Mohou se dokonce tvořit na venkovních stěnách skvrny. Pokud máte podezření na možné poškození komínu, měli byste co nejdříve oslovit některou z profesionálních kominických firem Příbram. Ta provede kontrolu komína speciální kamerou, spočítá, jaký má komín tah, následně vyhodnotí jeho stav a nabídne možnosti odstranění závad. Doporučení bývá buď komín zrekonstruovat, nebo kompletně postavit znovu. Ve velké většině případů stačí komín pouze zrekonstruovat. Tedy vyfrézovat a následně osadit novou komínovou vložkou. Rekonstrukce komínu vyjde levněji než kompletní stavba nového komínu až o šedesát procent. Navíc vše lze zařídit bez bourání, ze střechy. Přičemž kvalita zrekonstruovaného komínu je stejná jako kvalita komínu nového.

Rekonstrukce komínu, profesionální kominická firma Příbram

Profesionální kominická firma provede měření tahu komína a potřeb spotřebičů. Moderní spotřebiče, stejně jako moderní kotle mají poměrně vysoké nároky na odtah spalin, nezávisle na používaném palivu. Jakmile bude znát všechna potřebná měření a výpočty, rozhodne o kolik je nutné stávající komín rozšířit a jaká bude nejvhodnější nová komínová vložka. Veškeré propočty a předpokládanou celkovou cenu předloží zadavateli. Po odsouhlasení a podepsání smlouvy o provedení kominických prací začne s rekonstrukcí. Rekonstrukce komínu se opravdu není třeba bát. Práce netrvají dlouho a vše se provádí ze střechy domu.

Frézování komínů na Příbramsku

frézování komínu se přistupuje, pokud průměr komínu neodpovídá požadavkům. Technologie frézování komínu spočívá v odebírání poškozeného a nadbytečného materiálu z vnitřní strany komína. Tak dochází ke zvětšování vnitřního průměru komínu bez nutnosti jakkoli zasahovat do venkovního pláště komínu. Tím, že se vnitřní komínový prostor zvětší, dosáhne se většího tahu komína a také možnosti vložení odpovídající nové komínové vložky.

Kromě asi deseti procent komínů, lze všechny ostatní vyfrézovat. Problémem není ani nerovný povrch vnitřních komínových stěn. Dokonce i velmi úzké komíny lze vyfrézovat. Fréza se do komína spouští ze střechy na hadici a kopíruje tvar stěn. Frézovací hlavička má deset centimetrů a dokáže vyfrézovat komínové stěny do standardních velikostí s průměry od 120 do 230 centimetrů. Pokud je to zapotřebí, poradí si fréza i s průměry většími.

Frézování vnitřních stěn komínu není omezeno jeho tvarem, ale materiálem, ze kterého je postaven. Frézovat nelze tyto materiály – cementové a betonové roury a také šamotová pouzdra. Naštěstí komínů postavených z těchto materiálů je pouze asi deset procent. Jsou tedy spíše výjimečné.

 

Výběr správné komínové vložky, vložkování komínů Příbram

Zde je nutné uvážit, jaké spotřebiče budou do komína připojeny a z jakého materiálu by vložka měla být.

Ohebné komínové vložky jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli. Jsou univerzální, a proto se mohou používat k odvodu spalin ze spotřebičů na plyn i pevná paliva.

Pevné nerezové komínové vložky se vyrábí v teleskopickém provedení, kdy lze vložku zasunout až po hrdlo další trubky a zároveň tak nastavit i požadovanou délku. Jejich užití je vhodné u spotřebičů na pevná paliva.

Plastové komínové vložky jsou velmi odolné a mají dlouhou životnost. Používají se pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva, kde je teplota spalin velmi nízká. Jejich využití najdeme u nízkoenergetických kotlů.

Pokud komínové vložky budeme hodnotit z hlediska životnosti, mají nejvyšší životnost keramické komínové vložky, které se používají u nových komínů. Nerezové vložky mají výrobcem udanou dobu životnosti deset let. Jejich skutečná životnost se však pohybuje kolem 25 až 30 let, často vydrží i déle. Životnost plastové komínové vložky zatím nelze posoudit. Přestože se předpokládá vysoká životnost, chybí zkušenosti, které by ji potvrdily.

Rekonstrukce nadstřešní části komínu Příbram

Pokud komín vyfrézujeme a nově vyvložkujeme, musíme zrekonstruovat i část komínu nad střechou. Tato část komínu bývá zásluhou působení povětrnostních podmínek a spalin často ve velmi špatném stavu. Někdy je nutné i celou tuto část znovu vyzdít. Právě proto by se rekonstrukce nadstřešní části komínu měla provádět za příznivého počasí.

Doklady provázející rekonstrukci komínu

Zrekonstruovaný komín musí splňovat platnou normu ČSN 73 4201. Doklad, který potvrzuje, že tato norma je splněna, se nazývá revizní zpráva. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné číslo certifikátu materiálu. Revizní zprávu musíme uschovat pro potřeby případné reklamace a pojistného plnění, pokud by vznikl požár.

Jaký vybrat nový komín?

Výběr komínů se odvíjí od spotřebičů, které do něho budou připojeny. V současné době jsou v nabídce dva druhy komínových systémů – univerzální a speciální komínový systém.

Speciální komínový systém se používá pro vybraná paliva nebo spotřebiče. Jeho užití je vhodné u bytových domů a všude, kde je zapotřebí připojit na jedno komínové těleso až deset spotřebičů. Univerzální komínový systém je vhodný pro rodinné domy. Je totiž vhodný pro všechny druhy paliv a umožňuje tak snadný přechod z jednoho paliva na jiné podle aktuálních potřeb obyvatelů domu. Univerzálnost tohoto komínového systému se vztahuje na různé typy paliv. Na různé spotřebiče se nevztahuje. To znamená, že kotel na tuhá paliva potřebuje komín s větším průduchem než kotel na plyn.

Komíny jsou konstruovány jako vícevrstvé, nejčastěji třívrstvé systémy. Mohou být postaveny jako monolit nebo jako stavebnice. Stavebnicový systém se těší daleko větší oblibě. Většinou jsou stavěny z betonových nebo cihelných tvárnic s vnitřní komínovou vložkou, která bývá nejčastěji z keramiky.

Komíny dále rozdělujeme podle způsobu výroby a montáže. Rozhodovat se lze mezi systémovými komíny a individuálními. Systémové komíny jsou dodávány jediným výrobcem, který také za ně nese plnou zodpovědnost. Jsou složeny z kompatibilních dílů fungujících jako stavebnice a mají bohaté příslušenství. Každý jednotlivý díl je podroben zkoušce, má certifikát a návod. Systémové komíny bývají kompaktnější a zásluhou toho vykazují méně chyb než komíny individuální. Individuální komíny jsou komíny postavené přímo na staveništi, z různých kompatibilních materiálů, dodaných různým výrobcem. Za stavbu individuálního komína nese odpovědnost vždy ten, kdo komín postavil, tedy stavitel. Je tedy velmi nutné dobře vybrat kominickou firmu, která komín postaví. Dnes se staví komíny i z materiálů, které korespondují se stavbou, ke které patří. Najdeme komíny plastové, keramické i nerezové.

Stavbu komínu upravuje provázaný systém vyhlášek, norem a směrnic. Po dokončení stavby komínu, je nutné provést zkušební zkoušky a majiteli předat revizní zprávu. Tou bude prokazovat, že je komín v bezvadném stavu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12981 (magazinpodnikani.cz#690)


Přidat komentář