Profesionální kominictví - Plzeň

Vzhledem k zákonné úpravě o kontrole komínů poptávka po kominických službách rapidně roste. Správný tah komínu ovlivňuje chod zapojených spotřebičů a jeho správnou údržbou například vyvložkováním zvýšíme jeho životnost.

Profesionální kominictví - Plzeň

Kominictví je souhrnný název pro veškeré práce spojené se správných chodem komínu. Mezi ně patří čistění, oprava a pravidelná údržba komínů a zařízení pro odvod zplodin spalování. V poslední době se však tyto základní** kominické služby** začínají rozšiřovat, například správným vyvložkováním lze prodloužit životnost starého komína a tím ušetřit za pořízení nového.

Komín - komínový průduch, komínový plášť, sopouch

Komín využíváme k odvodu spalin. Napojujeme na něj kamna, pece, krby nebo kotle. Protože spaliny v komíně mají nižší hustotu než okolní vzduch jsou vytlačovány tlakem směrem nahoru a na jejich místo je nasáván čerstvý vzduch. Tento tlak jinak též zvaný tah komína závisí na výši komínu a poměru vnitřního průměru k objemu spalin. Jeho správná činnost má velký vliv na funkci k němu připojených spotřebičů a její narušení může vést ke vzniku požáru. Dnešní komíny se skládají ze tří hlavních částí. Jeho průchozí částí je komínový průduch. Ten může mít kruhový, čtvercový nebo obdélníkový tvar průřezu.** Komínový plášť** je vnější část komínu. Sopouch je průtah mezi spotřebičem a komínem. Podle vyvložkování je můžeme rozdělit na jednovrstvé, které nejsou vložkovány a mají pouze komínový plášť a vícevrstvé, kde vložka obklopená izolační vrstvou tvoří komínový průduch.

Historie kominictví

Zpočátku se o komíny starali majitelé domů. První** kominíci** se objevili až v 16. století, kdy do Prahy přišli tzv. „Mestkomináří“ z území dnešní Itálie a Švýcarska. K nim patřil i Tomáš Moniga z Lucernu, který získal monopolní právo na vymetání všech komínů na území města Prahy. S ním začali pracovat i jeho příbuzní Bartoloměj a Martin de Martini. Druhý jmenovaný se později proslavil na dvoře císaře Rudolfa II, kde proslul zejména tím, že obstarával císaři zvláštní saze pro potřeby jeho alchymistů. První zmínky o cechu pražských kominíků máme z roku 1748. Z této doby máme dochovanou cechovní pokladnu, která je dnes exponátem Muzea hlavního města Prahy. V roce 1868 kominíci zakládají v Praze Jednotu kominických tovaryšů ke vzájemné podpoře. Tato organizace pod názvem Jednota kominíků existovala až do 50. let minulého století. Kromě krátké doby 60. a 70. let minulého století, kdy byla její činnost obnovena, její další fungování nastává až po společenských změnách v roce 1989. Za svého patrona si kominíci zvolili svatého Floriána. Dodnes jsou kominíci symbolem štěstí a při setkání s nimi se chytáme za knoflík nebo se jich snažíme dotknout a vůbec nám nevadí, že se umažeme.

Nabídka kominických firem Plzeň

Podívejme se blíže na nabídku kominických firem.

Vložkování komínu na Plzeňsku

Správným vyvložkováním komínu zajistíme jeho menší opotřebení a** lepší tah spalinových zplodin**. K vložkování používáme nejčastěji nerezové, keramické a plastové vložky. Dříve se využívaly i hliníkové komínové vložky, ale takové vložkování je dnes již z bezpečnostních důvodů zakázáno. Komínové průduchy určené k ventilaci se vložkovat nemusí, ale doporučuje se to.

Frézování komínu na Plzeňsku

Frézování volíme pokud chceme** zvětšit komínový průduch**. Tato situace může nastat, pokud budeme nově připojovat spotřebič, když musíme vyvložkovat komín a zachovat jeho původní průměr například kvůli jeho nedostatečné těsnosti anebo pro jeho nízkou účinnou výšku od spotřebiče po ústí komínu. Tuto** úpravu komínu** využijeme i při odstranění dehtu anebo zajištění účinné ventilace. Tato metoda je nejúčinnější metodou renovace komínů a správným vyfrézováním a vyvložkováním získá komín stejnou životnost jako nově postavený. Navíc tato úprava zabere pouze jeden den a není nutné omezit provoz objektu. Je to podstatně levnější metoda než zbourání nevyhovujícího komínu a následné postavení nového. Navíc se takto vyhnete stavebnímu řízení. Při frézování hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Řetízky z vysoce tvrzené oceli umístěné na obvodu rotoru frézy narážejí do zdiva komínu a přeměňují ho na jemný prach. Na délce řetízku závisí průměr komínového průduchu. Tato metoda je velice šetrná a neposouvají se při ní cihly, proto se hodí i na starší komínové zdivo. Prakticky všechny průřezy lze vyfrézovat – kruh, čtverec, obdélník stejně všechny materiály kromě vložek z plechu, glazurované keramiky a železobetonu. Průduch musí být průchozí a zajištěn k němu přístup shora. Komín lomený v úhlech o více než 15 ° není k frézováni vhodný.

Revize a kontroly komínů na Plzeňsku

Revize komínů a kouřových cest jsou dány vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky 111/81 Sb. jednou ročně. Ta obnáší kontrolu a čistění spalinových cest, výběr tuhých a znečisťujících kondenzátů a celkovou provozní revizi. U výkonu připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW je nutná i jeho kontrola. Firmy provádí i vstupní kontrolu a po zaregistrování v jejich databázi se už nemusíte bát, že propásnete termín následující povinné kontroly a kominík si to ohlídá a upozorní Vás na něj.

Autorizované měření emisí Plzeň a okolí

Tuto službu využijí především podnikatelé, protože jejich** měření je povinné u spotřebičů na tuhá paliva o výkonu nad 15 kW a u spotřebičů na kapalná a plynná paliva o výkonu nad 11 kW**. U nich máme povinnost provést měření účinnosti spalování pomocí měření vypouštěných látek každé dva roky a kontrolu spalinových látek v určených termínech. Po domluvě s kominickou firmou jí lze i plánování těchto kontrol přenechat podobně, jako je tomu u** povinných revizí komínů a kouřových cest**.

Připojení spotřebičů Plzeň

Vliv na správnou funkci spotřebičů má určitě taky jejich správné připojení ke kouřovým cestám. Zkušení kominíci Plzeň nám poradí s jejich výběrem a odborně zapojí tyto spotřebiče.

Co patří mezi základní kominické vybavení

Mezi základní kominické vybavení patří průtlačné kartáče, čistící zařízení, zednické náčiní a nástroje pro práci s plechy.

Kdy oslovit kominíka

Kominictví není rozhodně řemeslo, které by nemělo využití v dnešní době. Obzvlášť nyní, kdy je revize komínů a kouřových cest jednou ročně povinná ze zákona, je naopak nedostatek kominíků. Mnoho lidí se k této prací vrací a získává zpět svou popularitu i mezi mládeží. Ač kominictví lze najít i v menších obcích, bývají často čekací doby na provedení prací, proto je vhodné se dopředu domluvit a sjednat si požadovanou službu, abychom jsme se vyhli těmto nepříjemnostem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12987 (magazinpodnikani.cz#701)


Přidat komentář