Profesionální kominictví - Most

Máte pochybnosti o tom, v jakém stavu je váš komín? Potřebuje nutnou opravu? A víte, že jako majitel objektu máte povinnost nechat pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat? Pojďme se na problematiku týkající se komínů podívat.

Je stav vašeho komínu v pořádku?

Lidé rádi na konci topné sezony zapomínají, že právě nyní je vhodná doba ke kontrole stavu komínu. Možná si myslíte, že pokud jste celou zimu neměli s odvodem zplodin žádný problém, že musí být váš komín v pořádku. Ale to je omyl. U dnešních moderních topidel jsou odváděné spaliny poměrně chladné. Tyto spaliny již nejsou tak horké jako v dobách, kdy se topilo do malých kamínek. Možná ještě pamatujete na různé nástavce na kouřovody, které se snažily horké spaliny ještě trochu využít. Nevyužitý horký kouř byl odváděn přímo do komína, kdy díky vysoké teplotě neměl takovou tendenci ke kondenzaci.

Kontrola a pravidelné čištění komínů Most

Dnešní moderní topidla jsou velmi ekonomická, umějí lépe využít také odváděné teplo. To má ale svoje úskalí. Spaliny jsou mnohem chladnější a komín je nadále vždy ještě ochlazuje. Z tohoto důvodu dochází ke zchlazení spalin pod jejich rosný bod a jejich kondenzaci ještě v komíně. Pro klasický typ letitého zděného komína to může mít až katastrofální důsledky. V dnešní době je nutné komín pravidelně čistit a odborně kontrolovat.

Jaké následky přinese zanesený komín

Pokud komín není pravidelně kontrolován a vyčištěn, postupem času zákonitě nastane:

  • zanesení komínu
  • průsak dehtu na vnější straně komínu
  • usazené saze mohou v komíně zahořet
  • dojde k poškození nebo **rozpadu komínu (nutná rekonstrukce komínu)
    **

Nenechte situaci dojít tak daleko. ** ** Nechte si raději komín včas zkontrolovat. Důkladnou kontrolu a čištění komínů odborně provádí profesionální kominictví. Vy sami nemáte šanci závadu na komíně odhalit. Veškeré problémy a závady na komínu zjistí kominík včas při pravidelné kontrole. Zabrání tak dalším škodám, které mohou při zanedbání kontroly komínu vzniknout.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Současná platná vyhláška hovoří o čištění a revizi komínů dvakrát až šestkrát ročně. Četnost závisí na příkonu topidla a také druhu používaného paliva. Dodržujte pravidelné kontroly, komíny se zanáší i tehdy, pokud topíte dřevem nebo plynem! Kominické služby a čištění komínů si zajišťuje každý majitel objektu sám. Dle vyhlášky MV ČR 111/81 Sb. je povinen vlastník, správce a uživatel budov zajistit čištění a kontrolu komínů prostřednictvím odborné firmy Most ve stanovených lhůtách. Pokud topíte v sezóně tuhými nebo kapalnými palivy, měli byste si pozvat kominickou firmu na kontrolu a čištění komínu dvakrát ročně. Pokud topíte plynovým spotřebičem, stačí kontrola jednou za rok.

Vložkování komínů na Mostecku

Vložkování komínu v praxi znamená vložení nového materiálu, komínové vložky, do stávajícího komínového průduchu.** Vyvložkováním komínu** dojde k zásadnímu snížení nebezpečí vzniku požáru. U některých spotřebičů je vyvložkování komínu podmínkou pro jejich provoz. Vyvložkování komínu by měla vždy provádět odborná kominická firma, která určí správný typ, průměr a materiál komínové vložky.

Proč měnit komínovou vložku?

Při pravidelné kontrole komína může kominík zjistit (např. komínovou kamerou), že je komínová vložka poškozena a je nutná její výměna. Pokud by se oprava komínové vložky neprovedla, spaliny budou unikat mimo určený prostor a může dojít k poškození komínového tělesa nebo dokonce k zahoření. Výměna komínové vložky může být provedena kdykoli, dokonce během topné sezony. Výměna komínové vložky totiž nezabere příliš času, je to otázka několika hodin práce.** **

Jaké komínové vložky se používají?

V ýměnu komínové vložky vám při pravidelné kontrole nabídne kominická firma. Existuje několik typů komínových vložek. Výběr toho správného typu záleží hlavně na tom, jaký spotřebič je na komínové vložce připojen. Každý spotřebič nebo topidlo totiž potřebuje odlišný typ komínové vložky a liší se také vhodným průměrem nebo typem paliva. V minulosti bylo nutné mít vybudováno několik komínů - pro každý spotřebič nebo topidlo zvlášť. V dnešní době vám může kominická firma nabídnout takovou komínovou vložku, do které mohou být připojeny spotřebiče na různá paliva.

Ohebné komínové vložky

Ohebné komínové vložky jsou naprosto univerzální a proto jsou také nejpoužívanější. Jsou vyráběny z korozivzdorné oceli. Ohebné komínové vložky dokáží odvést spaliny v podstatě z jakéhokoliv typu spotřebiče - plynového nebo na pevná paliva. Ohebné komínové vložky jsou vyráběny o průměrech od 100 do 200 milimetrů. Jejich maximální délka je 12 metrů.

Pevné komínové vložky

Pevné komínové vložky se používají výhradně k vyvložkování rovných komínů. Jsou vyrobeny v teleskopickém provedení. Montují se tak, že je konec jedné komínové vložku zasunut až po hrdlo další trubky. Tímto způsobem se nastavuje potřebná délka komínové vložky.

Plastové komínové vložky

Plastové komínové vložky nejsou zatím natolik rozšířené, přestože jsou s nimi vynikající zkušenosti. Plastové komínové vložky, mají velice dlouhou dobu životnost, jsou velmi odolné. Jsou určeny k odvodu spalin od spotřebičů na plynná paliva, kdy je teplota spalin poměrně nízká. Jejich výhodou je vysoká odolnost proti účinkům kondenzátů a nízká cena.

Správná péče o stav komínu Most

Aby komín správně plnil svoji funkci, je třeba o něj správně pečovat. Prvořadá je pravidelná kontrola kominickou firmou. Každý komín je také určen k určitému typu paliva, na které je spotřebič připojený. Může se jednat o plynové spotřebiče, topidla na tuhá paliva nebo topné oleje. Je nutné dodržovat tuto zásadu: používejte komínovou vložku k účelu, ke kterému byla navržena, určena a schválena. Proto není možné různé spotřebiče či topidla zaměňovat a odvádět jejich spaliny do stejné komínové vložky. V takovém případě dojde velmi brzy k** poškození komínové vložky**. Pokud takový stav bude přetrvávat delší dobu, může dojít i k** poškození samotného komínu**. Pak bude zřejmě nutné provést rekonstrukci komínového tělesa.** ** Pokud chcete odvádět zplodiny z více druhů paliv do jedné komínové vložky, požádejte kominickou firmu o rekonstrukci komínu.

Pozor na pálení mokrého dřeva

Možná ve svém topidle spalujete nedostatečně vyschlé dřevo a myslíte si: to nevadí, dřevo v kotli během topení uschne. Dřevu to opravdu nevadí, ale věřte že tímto způsobem můžete časem poškodit nebo dokonce zničit nejen komínovou vložku, ale i krb nebo kotel. Spalované nedostatečně vyschlé dřevo velmi dehtuje a zanáší komínovou vložku. Je nutné dodržet dobu vysychání dřeva, což činí několik let, v závislosti na druhu dřeva.

Jak zajistit správný stav komínu

Dbejte o správný technický stav komínu, je to ze zákona vaše povinnost**:
**

  • Komín nechte pravidelně kontrolovat a čistit kominickou firmou
  • Neskladujte vedle komínu žádné hořlavé materiály
  • Nepoužívejte poškozený komín
  • Potvrzení o prohlídce komínu uschovejte pro případ pojistné události

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12980 (magazinpodnikani.cz#689)


Přidat komentář