Profesionální kominictví - Chrudim

Na jaře a na podzim, kdy ještě přitápíme, můžeme zavinit nevyčištěným komínem požár. Ohrožujeme nejen sebe a svůj majetek, ale i majetek a život okolních sousedů. K zajištění bezpečnosti přitom stačí pravidelná kontrola komínu.

Přestože zákon uvádí povinnost pravidelně kontrolovat komín, spousta lidí tuto povinnost vyplývající ze zákona nedodržuje. Ohrožují tak sebe i své okolí. Navíc si zřejmě neuvědomují, že pokud jsou pojištěni, tak v případě požáru od pojišťovny nedostanou proplacenou náhradu škody. I pojištění domu si dává za podmínku pravidelnou kontrolu komína a komínové vložky.

Co může způsobit ucpaný komín?

Dlouho nečištěný komín se zaplní sazemi a ty mohou vzplanout. Pokud je komín nový anebo opravdu dobře udělaný pak takové vzplanutí nemusí, kromě otřesů celkem nic způsobit. Ovšem i v novém komíně působí hoření zplodin a sazí hrůzostrašně. Většinou má člověk pocit, že se třese celý dům. Pokud má však komín své již za sebou, je starý a navíc nekontrolovaný ani nečištěný, může hoření sazí způsobit propálení a následný požár. Ucpaný komín znamená i nebezpečí otravy. Jedovaté plyny vznikající při hoření nemohou odcházet komínem ven a tak si najdou cestu do domu. Pokud to není včas zjištěno, a to se například v noci může lehce stát, dojde u osob v objektu k velmi vážné otravě nebo i ke smrti otravou. Ucpaný komín ohrožuje i okolní obydlí. Z komína totiž často vylétají hořící saze a ty mohou zapálit okolní pozemky a také domy.

Jak nehodám s komínem předejít?

Řešení je naprosto jednoduché.** Stačí správně topit, pravidelně si pozvat kominickou firmu na kontrolu komína a na jeho vyčištění.**

Kontrola komínu nezabere mnoho času. Trvá maximálně hodinu. Je sice možné provádět ji kdykoli v roce, nejlépe je však nechat kontrolu komína na měsíce, kdy se netopí. Naprosto nejvhodnější doba je před započetím topné sezony. Důvod je jednoduchý, pokud zkontrolujete a necháte vyčistit komín po skončení topné sezony, může do něho v létě něco spadnout – třeba hnízdící pták a znovu ho ucpat. Kominík zkontroluje stav komínu a komínové vložky, a pokud je potřeba, navrhne vám i vyčištění. Cena kontroly se pohybuje v rozmezí od tří set korun do pěti set korun. V případě kontroly komína kamerou je cena vyšší. Může být až jeden tisíc korun. Pokud využijete kontroly kominíka v době, kdy provádí kontrolu všech objektů v dané lokalitě, neplatíte dopravu. Pokud si kominíka objednáte sami, zaplatíte dopravné.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Podle nové vyhlášky, která platí od 1.1.2011 je zapotřebí** kontrola komínů u spotřebičů do 50 KW na pevná paliva 3 krát ročně a na plyn 1 krát ročně**. Pokud topíte tuhými palivy pouze v topné sezoně, stačí kontrola 2 krát ročně. Spalinovou cestu je nutné kontrolovat u kotlů na tuhá paliva i na plyn 1 krát ročně.

Kontrola, čištění a revize spalinové cesty Chrudim

Při kontrole spalinové cesty se vždy posuzuje bezpečné umístění kotle, materiál a konstrukční provedení spalinové cesty a také její správné připojení ke konečnému spotřebiči. Potom musí kominík zkontrolovat, zda je komín provozuschopný a zda je k němu také volný přístup. Nakonec musí zkontrolovat bezpečné odvádění spalin všemi konstrukcemi budovy. Tuto kontrolu smí provádět odborně způsobilá osoba, která vlastní živnostenský list v oboru kominictví.

Při čištění spalinové cesty se odstraní pevné usazeniny ve spalinové cestě a na lapači jisker.Potom se vyberou znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a také kondenzáty ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty by měl vždy provádět odborník – tedy** zkušený kominík Chrudim**.

Revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu a také po každé stavební úpravě komína. Revizi je nutné provést při změně paliva a před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv. Revizi spalinové cesty je nutné nechat provést i po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Pokud se při revizi najdou nějaké nedostatky, je možné domluvit se na jejich okamžitém odstranění. Pokud však není možné odstranit nedostatky na místě a jsou takového rázu, že bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví nebo život majitele, musí být tato skutečnost nahlášena. V případě technických nedostatků na stavební úřad a v případě nedostatků v požární bezpečnosti na orgán státního požárního dozoru. Všechny tyto nedostatky musejí být zaznamenány v revizní správě, zároveň i se všemi ostatními výsledky kontroly. Revizní kontrolu a vystavení revizní zprávy může provádět pouze kominík, který je zároveň i revizním technikem.

Co můžeme nechat vyčistit zároveň s komínem?

Pokud** kontrola komínu** prokáže nutnost čištění, neměli byste váhat a měli byste hned u kominíka, který komín kontroloval objednat čištění. Zároveň s čištěním komínu je dobré nechat zkontrolovat a také vyčistit spotřebiče, které jsou na komín napojeny. Mohou to být plynové spotřebiče i spotřebiče na tuhá paliva. Problém může být u obou typů spotřebičů. U plynových spotřebičů může docházet ke korozi. Vlivem špatného spalování pak hrozí otrava oxidem uhelnatým. U spotřebičů na pevná paliva se může stát, že připojení na komínovou vložku bude ucpáno. To hrozí zejména u spotřebičů, jako jsou krby s výměníkem. Zde je nutné každoroční vyčištění krbu odborníkem. Zkontrolovat by jste si měli nechat i připojení spotřebičů, jako je karma v koupelnách. U těch totiž dochází k nehodám nejčastěji.

Vystavení dokladu o provedené kontrole komína Chrudim

Vždy si nechte vystavit doklad o provedené práci. Ten je pak třeba uložit. Pokud by totiž došlo k požáru, je zapotřebí doložit pravidelné kontroly komínu. Vyžadovat ho po vás mohou požárníci, policie i pojišťovna.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12978 (magazinpodnikani.cz#686)


Přidat komentář