Ekologické farmy

Řada ekologockých farem v naší republice spojila svůj život a každodenní práci na svých polích i péči o svá zvířata s výukou mladé generace. Navrací jim a vštěpují základní hodnoty a lákají děti do přírody. Spolupracují dokonce s celými školami.

Ekologické farmy

Co to je ekologické zemědělství - představuje zemědělský systém, který se snaží Vám, spotřebitelům, poskytovat čerstvé, chutné a autentické potraviny, a přitom respektovat přirozené přírodní cykly. Aby tomu tak skutečně bylo, jsou dána pravidla a principy i pro běžné postupy. Tak se zamezí negativnímu působení člověka na životní prostředí. Jaké to jsou postupy?

 • Rozsáhlé střídání plodin jako nezbytný předpoklad účinného využívání místních zdrojů.
 • Velmi přísné limity pro používání syntetických pesticidů a hnojiv a antibiotik u hospodářských zvířat, potravinových aditiv a pomocných látek při zpracování a používání jiných podobných vstupů.
 • Absolutní zákaz používání geneticky modifikovaných organismů.
 • Využívání místních zdrojů např. statkových hnojiv nebo krmiv vyprodukovaných přímo na farmě.
 • Výběr rostlinných a živočišných druhů rezistentních k chorobám a přizpůsobených místním podmínkám.
 • Chov hospodářských zvířat na pastvě, ve venkovních výbězích a krmení ekologickými krmivy.
 • Používáni chovatelských postupů odpovídajících různým druhům hospodářských zvířat.

Ekologická farma - zdravá půda, neužívání chemických herbicidů

je to místo, kde celý proces začíná. Čerstvé kvalitní výrobky, které kupujete v místním supermarketu, restauraci nebo na trhu, se rodí právě zde. Princip je v přístupu – ekologická farma ať už produkuje maso, mléko nebo plodiny – přírodu jen nevyužívá, ale je její součástí. Snaží se o přírodní koloběh. Jako příklad uvedeme zdravé půdní prostředí, díky používání chlévského hnoje a vysokému obsahu organických látek podporujících úrodnost, snižuje riziko eroze půdy a ztráty živin a vody. Kromě toho vstupy, jako je organické hnojivo a krmivo pro zvířata, bývají produkovány na stejné farmě nebo v jejím okolí. Dalším příkladem může být mechanické odstraňování plevelů místo používání herbicidů. Úcta k přírodě plyne ze:

 • Zodpovědného využívání energie a přírodních zdrojů
 • Péče o biologickou diverzitu
 • Péče o regionální ekologickou stabilitu
 • Zvýšení úrodnosti půdy
 • Péče o kvalitu vody
 • Péče o zdraví a pohodu zvířat
 • Uspokojování specifických potřeb zvířat

Krmivo pro zvířata ekologického původu

Zásady** ekologické produkce** platí také pro krmiva konzumovaná ekologicky chovanými hospodářskými zvířaty. Evropská nařízení o ekologickém zemědělství v současné době uvádí, od 1.ledna 2008 musí ekologičtí zemědělci poskytnout masnému a mléčnému skotu 100 % krmiv ekologického původu.

Kontroly ekologičnosti farem

Všichni ekologičtí zemědělci v EU se nejméně jednou ročně podrobují pravidelným kontrolám za účelem ověření dodržování zákonných požadavků, na základě kterých smí nabízet své výrobky jako ekologické a užívat logo EU nebo logo některého z členských států EU pro ekologické zemědělství.

Jaké podmínky musí mít zvířata chovaná pro maso?

Pro zvířata chovaná pro maso musí být vytvořeny životní kvalitní podmínky, čím toho dosáhnout?

 1. skvělá potrava
 2. pohodlný život
 3. dobrá zdravotní péče

Potrava pro chovaná zvířata - krmivo

Volná pastva by měla být jedním ze základních principů ekologické farmy. Zvířata mají mít stálý přístup na pastvu a k objemovému krmivu s tím, že krmiva by v každém stádiu vývoje zvířat měla odpovídat jejich nutričním požadavkům. Krmivo by mělo být vyprodukováno na stejné farmě, kde zvířata žijí. Které složky a látky jsou striktně zakázány?

 • Stimulátory růstu
 • Syntetické aminokyseliny
 • Geneticky modifikované organismy
 • Ostatní složky vyjmenované níže lze použít jen za určitých okolností:
 • Konvenční materiál rostlinného původu
 • Složky krmiv živočišného nebo minerálního původu
 • Krmná aditiva
 • Výživné doplňky na živočišné bázi, jako jsou enzymy a mikroorganizmy
 • Pomocné látky při zpracování

Bez stresový život zvířat na farmě

Ekologický zemědělec (ale obecně nejspíš každý zemědělec) by se měl snažit, aby jeho zvířata žila v prostředí, které vyhovuje danému druhu a dále měli zabezpečen

 • Stálý přístup k otevřeným prostranstvím
 • Vhodná pastva, která splňuje vyživovací a etologické potřeby
 • Zákaz trvalého uvazování nebo izolování zvířat
 • Vhodná podestýlka a stelivo
 • Nízké stavy zvířat
 • Snaha zkracovat dobu trvání přepravy
 • Všeobecný princip ekologického chovu dále zakazuje užívání roštových podlah v prostorách, ve kterých zvířata odpočívají
 • Mláďata jako např. telata nebo jehňata by měla být během raného vývoje krmena přirozeným mlékem - nejlépe od své matky
 • Drůbež by měla mít zajištěn čas klidu mezi jednotlivými snůškami vajec
 • Zabezpečovat prevenci proti nemocem
 • Metody porážky jsou zajištěné tak, aby byly rychlé a co nejvíce bezbolestné

Zákaz mrzačení zvířat

Ekologické zemědělství zakazuje odstraňování nebo zmenšování

 • Ocasů - ovcím, prasatům...
 • Zobáků - kuřatům, krůtám...
 • Rohů - skotu, ovcím ...

Ekologické potraviny na náš stůl

Z farmy na stůl - vyberte si svou vlastní dodavatelskou eko farmu a budete mít jistotu čerstvosti všech základních potravin, také odpadne mezičlánek v prodeji a tak tyto potraviny dostanete i levněji. Pochutnáte si na čerstvém mléku, jogurtu nebo sýru. Vajíčka z farmy budou krásně žlutá a tím kvalitnější i Vaše koláče nebo dortíky.

Produkce namátkově vybraných farem

Jako příklad uveďme:

Ekofarma Šumava

Produkty

 • Jateční jehňata
 • Vejce
 • Jateční drůbež – kachny a husy
 • Ovoce – třešně, hrušky, jablka a ořechy – přímo ze stromu

Služby

 • Sečení luk traktorem o síle 124 koní se sekačkou o záběru 5,5 metru
 • Sušení sena, nahrabování
 • Balení sena
 • Balení senáže
 • Ubytování na farmě
 • Jízda na koních
 • Možnost pro děti pohladit si kravku, ovci, pomoci s jejich krmením, ošetřováním, čištěním, atd.

Farma a občanské sdružení Kozodoj

Produkty

 • jateční jehňata
 • jateční kůzlata
 • jateční selata
 • kravské mléko

Služby

 • Environmentální výchova
 • Ekologické výukové programy
 • Besedy do škol
 • Exkurze a výlety
 • Letní tábory
 • Ustájení
 • Jízda na koni
 • Kroužek péče o koně
 • Praxe pro studenty SŠ a VŠ zemědělských
 • Na Kozodoji jsou k vidění téměř všechna v Evropě chovaná hospodářská zvířata a jejich celé zvířecí rodiny. Hospodářská zvířata, exotické lamy krotké i guanaco a různá hobby zvířata. Plemena ovcí, koz, vietnamská prasata, divočák, nejrůznější drůbež, lamy, oslíci, krávy a koně.

Biostatek Valeč

Produkty

 • jehněčí z kontrolovaného ekologického chovu
 • ovocné pálenky
 • med
 • vlněné výrobky
 • kožešinky
 • k odebrání ze dvora zelenina
 • samo sběr v sezoně třešně, jablka, hrušky
 • mošt

Služby

 • práce traktorem
 • kurzy environmentální výchovy
 • metoda zážitkové pedagogiky

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12616 (magazinpodnikani.cz#63)


Přidat komentář