Razítka na papíry - druhy

Razítka ani s postupem času neztrácejí na významu. I v dnešní moderní elektronické době mají stále široké uplatnění. Pomocí nich ověřujeme dokumenty, vyznačujeme platnosti jízdenek a ta turistická nám slouží jako vzpomínka.

Razítka nás provázejí po celý život. Jako děti jsme je dostávali do slovníčku coby pochvalu, v pozdějším věku se s nimi setkáváme při veškeré úřední administrativě. Mnozí z nás je používají ve svém zaměstnání. V současnosti se můžeme setkat s mnoha typy a provedeními jednotlivých razítek.

Vývoj razítek

V dřívější době jsme používala razítka, která jsme museli namáčet do polštářku s barvou. Měla většinou mohutnou rukojeť ze smrkového nebo dubového dřeva. Dnes využíváme spíše plasty, které jsou snadněji omyvatelné při potřísnění razítkovací barvou. Některá razítka mají kovové tělo. Jejich pracovní část tvoří gumové nebo polymerové štočky, na kterých je zrcadlově umístěn text nebo jiné grafické prvky. Toto se nejčastěji provádí leptáním a tvrzením polymeru nebo gravírováním do gumy.

Využití razítek

Razítka mají široké využití. Označujeme jimi pravost a autenticitu listiny nebo potvrzení či vyznačení akce. Můžeme je také využít při opakujícím se textu a jiné grafiky například obrázků.

Razítka na papíry - druhy

Máme několik typů razítek. Podívejme se aspoň na některé základní z nich.

Razítka na papíry - druhy - RAFO, s.r.o.Rozdělení razítek podle funkce

Podle funkce dělíme razítka na:

Razítka se statickým obsahem

Slouží nám k tištění opakujícího se stejného textu, obrázku nebo orámování.

Razítka s proměnitelným ručně nastavitelným obsahem

Příkladem mohou být datumová nebo jiná číselná razítka s oběžnými gumovými pásy.

Sestavitelná razítka

Podobně jako v klasické tiskařské sazbě se zde vkládají štočky jednotlivých prvků například písmen nebo obrázků, vkládají do kolejniček. Známé jsou třeba z dětských písmenkových tiskárniček.

Razítka kombinující statický a proměnlivý obsah

Příkladem může být poštovní razítko, kde lokalita tvoří statickou část a datum a čas pohyblivou složku.

Paginovací razítka

Používají se k průběžnému automatickému mechanickému číslování třeba stránek. Odtud jejich název pagina = stránka.

Elektronická razítka

Jsou dokonalejšími typy razítek. Jedná se o malé digitální tiskárny, které dokážou tisknou text a aktuální datum, čas či jiné číselné posloupně obměňované údaje.

Razítkovací stroje

Mezi ně řadíme frankotypy, označovací a odbavovací strojky a pokladní nebo počítací stroje.

Rozdělení razítek podle tvaru

Čtyřúhelníková, kulatá, eliptická a jiná.

Rozdělení razítek podle technologie tisku:

Podle technologie tisku dělíme razítka na:

Klasická razítka

Jsou nejstarší užívaným druhem razítek dnes už takřka nepoužívaným. Mají povětšinou mohutnou dřevěnou rukojeť. Jejich nezbytnou součástí je externí polštářek s razítkovací barvou. Jejich obsluha byla namáhavá a rovněž jejich údržba byla náročná, protože vyžadovala častou výměnu razítkovací barvy, která v externím polštářku často vysychala.

Samobarvící razítka

Tyto už mají polštářek s barvou vestavěný ve své konstrukci stejně jako mechanismus pro samočinné otáčení textové desky. V klidu je textová deska natočena ve směru polštářku tak, aby se na ni mohla nanést razítková barva pro další otisk. Polštářek je snadno vyměnitelný, má zpravidla několik vrstev a je napuštěn nevysychající razítkovací barvou. Slouží k jednobarevnému i vícebarevnému tisku.

Přebarvená razítka

Tato razítka mají textovou desku již přímo napuštěnou razítkovací barvou. Jejich nevýhodou je nemožnost datového otisku a nízká životnost.

Elektronická razítka

Používají moderní ink-jet technologii.

Slepotisková razítka

Jsou někdy označována taky pojmem reliéfní. Nahrazují původní pečeť, neboť obsahují mechanicky prolisovaný papír. Jejich trojrozměrný otisk zaručuje vyšší ochranu dokumentu proti padělání. Mohou být kombinována s barevným potiskem.

Základní funkce razítek

Základními funkcemi razítek jsou:

Opakovaný tisk razítek

Prostá pomůcka opakování textu nebo obrázku. Šetří nám čas a námahu.

Ozdobný nebo doplňující tisk razítek

Slouží jako doplněk podpisu, používaný nejčastěji právnickými osobami a zároveň jako neoficiální autentizační prostředek.

Ověřovací tisk razítek

K němu nám slouží úřední razítka potvrzující věrohodnost dokumentu a to buď samotným razítkem nebo jeho otiskem přes ceninu.

Rozlišovací tisk razítek

Ten využíváme pro rozlišení zboží nebo materiálu. Pomocí něj tiskneme druh zboží, jeho šarži, data výroby a spotřeby, informace o výrobku jako napřiklad jeho složení či podmínky skladování. Kromě otisku na papír je používáme taky na skořápky při označování vajec či dřeva v řezu při značkování dřevní kulatiny.

Informativní tisk razítek

Ten nám poskytuje informace o provedené kontrole, určité fázi zpracování nebo přijetí a odeslání dokumentu. Příkladem mohou být poštovní razítka, která zároveň mohou mít i funkci znehodnocující jako je například otisk na poštovní známce. Podobně je tomu u kolků a jiných cenin.

Potvrzující tisk razítek

Potvrzuje nám účast při různých turistických a jiných akcích, návštěvu míst kupříkladu muzeí nebo zdolání vrcholků hor. Podobně je tomu i s návštěvami různých kurzů či úřadů, kde se za pomocí razítka potvrzuje účast či splnění daného školení nebo lekce.

Znehodnocující tisk razítek

Toho využíváme při znehodnocení dokumentu, čímž ukončujeme nebo omezujeme jeho platnost. Příkladem může být razítkování jízdenek nebo turistických víz, čímž se zamezuje jejím neoprávněným opětovným využitím. Pro zneužití vzorku používáme otisk Specimen, známý třeba z oblasti notafílie, kde promoční série nových bankovek je takto značena a u sběratelů velmi vyhledávána. Tím se zamezuje uvedení těchto bankovek do peněžního oběhu.

Jiná využití razítek

Ačkoliv z právního hlediska není nutno opatřovat listiny právnických osob razítkem, je to dnes vžitá praxe a dodává to nejrůznějším smlouvám na věrohodnosti. Otiskem firemního razítka kromě názvu společnosti sdělujeme i jiné důležité údaje kupříkladu adresu provozovny, telefon, e-mailový kontakt, identifikační číslo anebo DIČ. Do razítka lze také vhodně zakomponovat firemní logo (firemní vizitka) nebo krátký reklamní slogan. Otiskem obrázku můžeme také rozlišit věci svým dětem, pokud ještě nedokážou číst. Takto označené penále, sešity a jiné školní věci budou snadněji rozpoznatelné Vašimi dětmi a zamezí se tak časté jejich záměně se spolužáky ve školkách a při prvních krůčcích na základní škole. Obrázkové a písmenkové tiskárničky tříbí intelekt Vašeho potomka a pomáhají mu při obrazotvornosti a výuce čtení.

Razítka v úředním styku

Specifický účel mají razítka v úředním styku. Zákonem daná úprava přikazuje užití státního znaku České republiky, kruhový tvar a průměr 20, 25 nebo 36 mm. Na obvodu razítka je umístěno označení oprávněné osoby, případně organizačního celku a sídla. Pokud tato osoba je oprávněna používat více úředních razítek, musí být ony opatřeny pořadovými čísly. Otisk musí být jednobarevný, výběr barvy je libovolný. Razítka samosprávných celků mohou používat obce, městské obvody nebo městské části, pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním znakem. Toto razítko obsahuje znak statutárního města, městského obvodu nebo městské části. Tvar ani jejich barva nejsou zákonem ustanoveny.

Tvorba vizitek na míru

Důležité je, aby vizitka celým svým vzhledem odrážela charakter a zaměření společnosti, popřípadě jejího držitele.
Je vhodné na vizitce udat dostatečné informace, aby vás nový partner, či zákazník mohl snadno kontaktovat.
Klasické informace udávané na vizitce jsou:

  • jméno a příjmení, firma, pozice
  • adresa sídla nebo pobočky firmy
  • telefonní číslo (čísla), fax
  • e-mailová adresa
  • adresa www stránek

Tiskové služby

Pro úspěšný provoz a rozvoj vaší firmy je jistě zapotřebí profesionální prezentace vámi nabízených výrobků či služeb. Neodmyslitelným prvkem podpory prodeje z oblasti tisku je bezesporu vaše vizitka, dále to jsou všelijaké tiskoviny jako např. letáky, katalogy, prezentační desky, plakáty či samolepy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id12820 (magazinpodnikani.cz#370)


Přidat komentář