Účetnictví Praha 4

Pokud podnikáte v jakékoliv oblasti služeb nebo výroby, musíte mít zajištěné vedení účetnictví, ať už finanční nebo mzdové. Kromě toho je třeba také myslet na povinnost každoročního odvodu daní.

Účetnictví je činnost, které každý z nás jistě příliš nerozumí. Přesto má podnikatel povinnost jej řádně vést. Pak má v podstatě na výběr ze tří možností. Vést si účetnictví sám, zaměstnat svoji vlastní účetní nebo využít služeb externí účetní firmy Praha 4. Taková firma pak smluvně zajišťuje účetní. Podívejme se, co všechno vlastně vedení účetnictví obnáší.

Jak vést účetnictví?

Vedení účetnictví znamená způsob prokazování příjmů a výdajů, spojené s podnikáním.  Pokud nemáte ze zákona povinnost vést účetnictví, je pro Vás mnohem výhodnější prokazovat příjmy a výdaje formou daňové evidence. Pokud má osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nízké výdaje, což se týká například tlumočníků, hudebníků, autorů apod., pak je nejlepší způsob stanovení výdajů paušálem. V tomto případě je OSVČ schopna si všechny povinné odvody spočítat sama. Pro živnostníky a podnikatele je ale účetní činnost většinou nad jejich síly a schopnosti. Živnostníkům se nevyplácí zaměstnávat svoji vlastní účetní. Nejlepším řešením je využít službu, nabízející externí účetní.

Jaké jsou principy účetnictví?

Právnické osoby musí vždy vést účetnictví ze zákona. Stejná povinnost platí pro fyzické osoby, jež jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku. Účetnictví je vždy podvojné. Hlavním principem podvojného účetnictví je princip podvojnosti, což znamená, že každá účetní operace vyvolává změnu alespoň na dvou účtech. Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí, je v tom, že účetnictví hovoří o nákladech i výnosech bez ohledu na zaplacení nebo přijetí finanční částky. V daňové evidenci se účtuje pouze o příjmech a výdajích. Daňová evidence nepracuje s výnosy ani náklady. Jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí, kterou upravuje zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb. v platném znění). Pro živnostníky a podnikatele, kteří nemají ze zákona povinnost vést účetnictví, je výhodnější využít možnosti prokazovat příjmy a výdaje formou daňové evidence.

Co je účetní období

Účetní období zákon definuje jako nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem a nebo se jedná o tzv. hospodářský rok. Ten začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Může se také jednat o kratší nebo delší dobu, například při přeměně společnosti.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Vést účetnictví jsou povinnVedení účetnictvíi:

  • právnické osoby se sídlem na území České republiky  ode dne svého vzniku až do dne svého zániku
  • zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů
  • fyzické osoby - podnikatelé, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku a výše jejich příjmů či výnosů (snížené o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun. A nebo, nebo pokud provozují živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona
  • fyzické osoby-podnikatelé, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun. Počítá se od prvního dne kalendářního roku – pokud je stanovený limit za uplynulý kalendářní rok splněn.
  • jestliže jeden z členů uzavřeného sdružení je** účetní jednotkou**, potom se stávají účetní jednotkou i všichni ostatní členové. Všichni účastníci sdružení se posuzují individuálně.
  • fyzická osoba na základě svého rozhodnutí, a to ihned po zahájení své činnosti nebo od prvního ledna následujícího roku. Měnit způsob prokazování příjmu a výdajů, tzn. přecházet z daňové evidence na účetnictví v průběhu roku, není možné.

Jaké služby spadají do vedení účetnictví?

Nabídka služeb vedení účetní a poradenství je opravdu velmi široká. Není možné vyjmenovat veškeré činnosti, které se účetnictví a účetního poradenství týkají. Na tomto místě je třeba podotknout, že zpracování finančního a mzdového účetnictví jsou dvě relativně samostatné oblasti, které je možné od sebe oddělit. Účetní firma pro Vás tedy může zpracovávat např. pouze mzdové účetnictví a finanční účetnictví bude zajišťovat jiný subjekt. Naopak personální účetnictví může zpracovávat externí účetní firma a finanční účetnictví přenecháte svému oblíbenému finančnímu poradci. Samozřejmě ideální situace nastane, pokud veškeré finanční záležitosti** svěříte** jedné účetní společnosti, která nabízí i daňové poradenství.

Zastupování před úřady Praha 4

Účetní firma Vás může zastupovat před úřady, které souvisí s účetní činností. Může se jednat o zastoupení před finančním úřadem, nebo zastoupení před úřadem správy sociálního zabezpečení. Zastupování ale také může probíhat v rámci běžných daňových povinností jako například registrace daně. Jedná se také o daň z příjmů, DPH, daň ze závislé činnosti nebo při plnění různých druhů oznamovacích povinností. Zastoupení je ale možné i v případě daňové kontroly, při místním šetření či při přípravě odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13069 (magazinpodnikani.cz#905)


Přidat komentář