Insolvenční poradenství a oddlužení Praha a okres Beroun

Někdy se dluhy kumulují a ať děláte, co děláte, tak není jak před nimi utéct ani jak je splatit. Právě pro tyto situace je zde insolvenční zákon, který pomáhá dlužníkům vymanit se z dluhové pasti způsobem oddlužení.

Zadlužení domácností stále roste. Mnohdy roste až tak, že se dostávají do dluhové pasti a nevědí, jak z ní uniknout. A ačkoli si každý myslí, že je jednoduché se této situaci vyhnout tak to vždy není pravda. Často se do problémů dostávají i lidé, kteří byli přesvědčeni, že vše mají pečlivě propočítané. Jenže nějak zapomenuli číst i ta drobně psaná sdělení a tak půjčka či úvěr náhle stoupla. A k těm, které již rodina měla, přibyla vyšší částka, než počítali. Problém byl na světě. Není však problému, který nelze řešit. Do neřešitelné situace se většinou dostává pouze ten, kdo dělá mrtvého brouka. Tedy nic neřeší anebo řešení odkládá až tak dlouho, že již žádné není. V tomto případě pak na řadu přichází exekutor a s ním exekuce. Chcete-li toto odvrátit, musíte začít situaci řešit hned v počátečních problémech. Můžete se do nejvhodnějšího řešení pustit sami, nebo s pomocí odborníků. Ti vám zajistí nejlepší možné řešení.

Pomoc s oddlužením v Praze a Středočeském kraji

Odborníci dnes nabízejí insolvenční poradenství, které je na vysoké úrovni. A přitom se nemusíte bát vysokých cen. Právě odborníkům, kteří pomáhají lidem s oddlužením, je jasné, že jde o rodiny s finančními problémy. A tudíž si počítají odpovídající, ale přiměřenou odměnu. Za tu vám poskytnou nejen rady, ale pomohou vám projít celým oddlužením a samozřejmě vás zastoupí u insolvenčního soudu. Tím dosáhnete podání žádosti zcela bez chyb a zároveň i maximálního možného úspěchu. Sjednat si insolvenční poradenství se vyplatí ve všech směrech. Týká se to zejména podávání některých nezbytných dokladů. Lhůty pro oddlužení a podání žádosti jsou zcela záměrně velmi krátké. A nelze je krátit ani prodlužovat. Je to z důvodu maximálního zrychlení projednávání. Laik velmi lehce některou z lhůt opomene, a problém je na světě. S odborníky se toto nikdy nestane. Naopak. Ti zařídí vše od podání žádosti, až po zastupování u soudu.

Oddlužení ano či ne?

Rozhodnutí, zda podat návrh na oddlužení by měla předcházet velmi podrobná a jasná úvaha. Každý dlužník by měl zvážit veškeré své možnosti, jak se z dané situace může dostat. Pokud totiž jednou podáte návrh na oddlužení, pak již není cesty zpět. Je tedy nezbytné zvážit všechny možnosti, ať již možné dohody nižších splátek, splátkové kalendáře, odložení některých splátek anebo pomoc rodinného přítele. Prostě každý dlužník by měl nejdříve projít všechna možná řešení. Pokud se na to necítí sám, pak může již o tuto službu požádat odborníky, kteří nabízejí insolvenční poradenství.

Co nabízí insolvenční poradenství?

Základem je přesné posouzení vaší situace a návrhy možného nebo možných řešení. Pokud žádný návrh není ve vašem případě reálný, pak následuje posouzení předpokladů dlužníka pro povolení oddlužení. Je-li oddlužení pomocí insolvenčního zákona reálné a dostatečně pozitivní pro vaši situaci, pak se sepíše insolvenční návrh dlužníka a začne se s kompletováním nutných příloh. Ty udává insolvenční zákon, ale pokud využijete poradenství odborníků, tak ti vám se vším pomohou a poradí. Mnohé vyřídí rovnou za vás. Samozřejmostí je i podání návrhu oddlužení k místně příslušnému insolvenčnímu soudu a následné zastupování dlužníka.

Proč využít insolvenční poradenství?

To, že podáte návrh na oddlužení, ještě neznamená, že bude insolvenčním soudem plně přijat. Může se stát, že návrh bude z nějakého důvodu zamítnut. Pak dlužníka čeká trnitá cesta, která má podobu jednání s exekutorem a exekucí majetku. Problém je totiž v tom, že v případě, kdy dlužník není schopen splácet své závazky, pak mu může být zabaven v exekuci veškerý jeho majetek nad rámec věcí, které nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny. Exekučně může být zabaven i byt či dům dlužníka, a to naprosto bez náhrady. Stejně jako mohou být zabaveny veškeré příjmy dlužníka mimo základní stanovené částky. Vše může jít až tak daleko, že dlužník pozbyde veškerého svého majetku a bude celoživotně splácet své dluhy. Proto je velmi vhodné využít v případě problémů se zadlužeností insolvenčního poradenství, které nejprve celou situaci zváží a pak podrobně vypracuje návrh na oddlužení. S poradcem je nejvyšší šance na úspěch.

Kdo může žádat o oddlužení?

O oddlužení žádá fyzická osoba, která není podnikatelem na základě žádného zákona. Jde tedy o zadluženou osobu, která není schopna splácet své závazky vůči věřitelům. Tato osoba může žádat insolvenční soud o oddlužení. Ten, pokud dlužník splňuje všechny podmínky, ustanoví, jak oddlužení provést.

Jak na oddlužení?

Oddlužení je možné provést prakticky dvěma způsoby. A to prodejem majetku dlužníka, anebo ustanovením splátkového kalendáře. Obojí musí zcela jasně ustanovit insolvenční soud.

  • Oddlužení prodejem majetku znamená prodej majetku, který dlužníkovi patřil až do okamžiku, kdy soud rozhodl o oddlužení prodejem majetkové podstaty. Majetek, který dlužník získá až po rozhodnutí insolvenčního soudu, již není možné zahrnout do vyrovnání dluhů.
  • Oddlužení pomocí splátkového kalendáře znamená důsledné splácení po dobu pěti let podle rozhodnutí insolvenčního soudu. Zde je nutné si uvědomit, že pokud věřitel má svou pohledávku jištěnu zástavním právem, pak soud nejspíše nařídí její prodej a vyrovnání se dlužníka s věřitelem touto cestou.

Povinnosti dlužníka u oddlužení splátkovým kalendářem

Povinnosti dlužníka jsou:

  • Vykonávat výdělečnou činnost a v případě, kdy přijde o zaměstnání aktivně usilovat o získání nového.
  • Hodnotné věci získané dědictvím či darem zpeněžit a získané finanční prostředky vyžít jako mimořádné splátky mimo splátkový kalendář.
  • Stejně tak i další nečekané příjmy je nutné vyžít pro mimořádné splátky mimo splátkový kalendář.
  • V nejkratší možné době oznámit každou změnu svého bydliště a zaměstnání insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci.
  • Ke každému 15. lednu a 15. červenci kalendářního roku, po celých pět let, předkládat insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.
  • V průběhu oddlužení na žádost insolvenčního soudu a insolvenčního správce předložit k nahlédnutí daňové přiznání.
  • Po celou dobu splátkového kalendáře není možné jakkoli zvýhodňovat žádného z věřitelů, a je zakázáno sjednávat nové závazky.

Vyplnění žádosti o oddlužení

Insolvenční zákon je možné najít na internetu. Stejně jako formulář s žádostí o oddlužení. Zákon je možné nastudovat, a formulář stáhnout, vyplnit, doplnit o další listiny a odeslat k insolvenčnímu soudu. Ovšem zde je nutné pamatovat na následující. Veškeré listiny je nutné ověřit a to přímo na úřadě. Znalecké posudky, které jsou odeslány v kopii, musí být taktéž úředně ověřeny. Samotný formulář s žádostí o oddlužení je velmi složitý. A právě zde dochází nejčastěji k chybám. Pokud tedy uděláte v jakékoli části chybu, pak vám po delším čase přijde vyrozumění, že řízení není možné zahájit v důsledku špatného podání žádaných podkladů. Všem těmto problémům se vyhnete s pomocí odborníků. Jen ti vám mohou zajistit rychlé a konečné řešení oddlužení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14150 (magazinpodnikani.cz#3127)


Přidat komentář