Daňová evidence a účetnictví - Příbram a okolí

Také se neorientujete v pojmech jak je daňová evidence, mzdová agenda, daňové poradenství a podobně? V tom případě bude lepší spolupracovat v oblasti účetnictví s účetním poradcem.

Vzhledem k tomu, že účetnictví je značně komplikovaný obor vyžadující znalosti a zkušenosti, mnozí z nás se s vedením účetnictví raději obrací na zkušené účetnické firmy a účetní poradce. Jaké služby poskytuje účetní poradce?

Jaké jsou základní služby účetního poradce Příbram a okolí

Účetní poradce vám může pomoci s vedením účetnictví a daňové evidence. Účetní poradce má na starosti vyhotovování účetních dokladů, poté také sestavení účtového rozvrhu, účetní, ekonomické a organizační poradenství. Účetní poradci zpracovávají finanční analýzy, zpracovávají mzdy a vedou personální agendu. Účetní poradce vám může pomoci s provedením účetní uzávěrky a zpracováním účetní uzávěrky. A nakonec vám také zpracuje přiznání k dani z přidané hodnoty, k daním z příjmů fyzických a právnických osob a dalším daním (na tyto činnosti se však specializují spíše daňoví poradci).

Jak funguje účetnictví online Příbram a okolí

Účetnictví online je moderní a pružná forma externího vedení účetnictví. Klient i účetní poradce mají společný zabezpečený přístup na účetní server. Klient má přes internet online přístup do svých účetních dat a pracuje s nimi tak v aktuálním čase.

Online účetnictví má mnohé výhody. Pro klienta znamená nízké náklady na provoz ekonomického oddělení, klient má vždy online přístup ke svým datům, dále jsou zde také minimální náklady na specializovaný účetní software. Zodpovědnost je zde přenesena na účetní firmu. Nemusíte se obávat, že by účetnictví online nebylo dostatečně bezpečné. Naopak vyznačuje se vysokou formou bezpečí a zálohováním dat. Nespornou výhodou je také úspora času.

Kdo je to účetní poradce Příbram a okolí

Účetní poradci jsou odborníci, kteří pracují jako samostatně výdělečně činné osoby. Samostatně výdělečně činná osoba musí být držitelem živnostenského oprávnění na „činnost účetních poradců, vedení účetnictví“. Získáním tohoto oprávnění se potvrzuje odbornost a kompetence účetního poradce v oblasti účetnictví.

Účetnictví a daňová evidence Příbram a okolí

V České republice se do konce roku 2003 používal termín podvojné a jednoduché účetnictví. V současné době (přesněji od 1. 1. 2014) byl tento termín nahrazen pojmy účetnictví a daňová evidence. Účetnictví je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a daňovou evidenci upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Daňová evidence je určena především k zajištění hospodářského výsledku a daňovým povinnostem subjektu.

Na druhé straně účetnictví slouží k podrobnému popisu o hospodaření podniku. Účetnictví pak podává informace, které poslouží při rozhodování o vedení podniku z hlediska finančního či investičního.

Co zahrnuje účetnictví Příbram a okolí

Účetnictví vede záznamy o všech nákladech, výnosech, aktivech a pasivech daného subjektu. Účetnictví má funkci dokumentační, informační a kontrolní. Dokumentační a informační funkce účetnictví se zabývá sběrem ekonomických informací, záznamem ekonomických informací, hodnocením ekonomických informací a sdělováním ekonomických informací. Tímto získáme informace o majetku a financích. Funkce kontrolní má na starosti kontrolu stavu majetku, financí a hospodaření.

Účetnictví informuje podnikatele o nákupu, prodeji, vzniku pohledávek a závazků. Účetnictví pomáhá podnikateli při rozhodování a řízení podniku. Účetnictví poskytuje informace o podnikateli bankám, finančním úřadům, odběratelům, dodavatelům.

Kdo musí vést účetnictví Příbram a okolí

Povinnost vést účetnictví u nás mají právnické osoby sídlící na území České republiky. Dále fyzické osoby, které podnikají a jsou zapsány v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, které podnikají a jejich obrat je za předchozí kalendářní rok vyšší než 25 milionů korun. Účetnictví musí vést také ostatní fyzické osoby, které se buď rozhodly vést účetnictví dobrovolně, nebo jim to ukládá zvláštní předpis a zahraniční osoby, které podnikají na území České republiky.

Co zahrnuje daňová evidence Příbram a okolí

Daňová evidence má na starosti účtování týkající se příjmů, výdajů, majetku a závazků. Evidence příjmu a výdajů se zabývá vyčíslením hospodářského výsledku a následným stanovením daňové povinnosti na konci kalendářního roku.

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a dosahují příjmu z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (umělec, advokát, daňový poradce, tlumočník, příspěvkové organizace, jejichž roční objem výdajového rozpočtu nepřesahuje 500 000 Kč).

Soustava jednoduchého účetnictví zahrnuje vedení knih a deníků (jedná se např. o peněžní deník, knihu pohledávek a závazků, pomocné knihy a další). Nesmíme zapomenout zmínit také deník příjmu a výdajů. V těchto denících jsou zapsány všechny hospodářské operace na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů.

Jak vám pomůže účetní poradce Příbram a okolí

Účetní poradci spravují všechny doklady, jako jsou např. faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy apod. Na základě těchto dokladů se zaúčtovávají účetní skutečnosti do účetních knih nebo je evidují v daňové evidenci. Také mohou zpracovávat vedení evidence dlouhodobého majetku či drobného majetku, knih analytické evidence či zpracování vnitropodnikového účetnictví. Na konci každého účetního období je potřeba provádět uzávěrky a zpracovávat závěrky.

Jak se zpracovává mzdová a personální agenda Příbram a okolí

Účetní poradce má v oblasti mzdové agendy na starosti výpočet mezd, odměn, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Součástí mzdové agendy musí být také kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny, vyúčtování a odvod daní.

Náplní zpracování mezd je výpočet čisté a hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Mzdová agenda má také na starosti nahlásit každého nového zaměstnance Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Zaměstnavatel musí vést evidenční listy důchodového zabezpečení pro své zaměstnance. Mzdová agenda zpracovává měsíční přehledy pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Nutností je výpočet výše zdravotního a sociálního pojištění.

Mzdová agenda zahrnuje také srážení daní z platů zaměstnanců. Mzdová agenda se týká všech pracovních poměrů (hlavní i vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení činnosti a dohoda o provedení práce).

Na základě čeho vybrat účetní firmu Příbram a okolí

Jak sami vidíte oblast účetnictví je značně složitá a tak je lepší přenechat tuto problematiku v rukou odborníků. Ale na základě jakých kritérií vybrat tu nejlepší účetní firmu právě pro vás? Vždy vybírejte podle referencí, zeptejte se na zkušenosti vašich známých, projděte si také pečlivě internetové stránky. Udělejte si úzký výběr několika firem, které vás nejvíce zaujmou a poté si sjednejte osobní schůzku. Na osobní schůzce můžete získat první dojem, prohlédnout si zázemí firmy, zeptat se na otázky, které vás zajímají. Samozřejmě, že podstatnou roli pro vás bude hrát také finanční částka, kterou si bude firma účtovat. Důležité je, aby účetní firma našla vždy nejjednodušší řešení pro svého klienta a ne pro sebe. Účetní poradce by vám také měl vždy všechno srozumitelně vysvětlit a ujistit se, že dané problematice rozumíte.

S výběrem účetní firmy nespěchejte a vybírejte uvážlivě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32453 (ck#635)


Přidat komentář