Daňová evidence a účetnictví - Mělník a okolí

Daňová evidence a účetnictví nám může snadno poplést hlavu. Řešením pro mnohé z nás je spolupráce s účetní firmou, popřípadě s daňovým poradcem. Přenechte tyto věci na odbornících, předejdete tak nesrovnalostem se zákonem.

K vedení vaší firmy je nezbytné spolupracovat se schopnou účetní. Účetnictví je obor značně složitý a vyžaduje dostatek znalostí a zkušeností. Pro laiky je vždy jednodušší spolupracovat s účetní firmou, která zajistí vše potřebné. Jak se orientovat ve výběru účetních firem a podle čeho vybrat tu nejlepší?

Co nabízí účetní firmy Mělník a okolí

Účetní firmy vám nabídnou pomoc v oblasti zpracování účetních dokladů a vedení zákonem stanovených knih a evidencí. Dále zajistí vyhotovení přehledů, zpracování daňového přiznání, zpracování dalších daní jako např. daň z příjmu, daň silniční, daň darovací. Dále se účetní firmy zabývají účetním poradenstvím, příprava podkladů ke kontrole a zastupováním na úřadech.

Jak vybrat účetní firmu Mělník a okolí

Ptáte se, podle jakých kritérií vybrat účetní firmu? Vždy myslete na důležitost referencí, zeptejte se vašich známých, projděte si internet. Po získání základních informací, vyberte několik firem, které osobně navštívíte. Osobní schůzka je vždy velmi přínosná. Zjistíte, jaký první dojem na vás firma udělá, seznámíte se se zázemím účetní firmy a můžete si připravit otázky, které vám v účetní firmě zodpoví. Samozřejmě, že se budete také zajímat o finanční stránku věci. Jednotlivé účetní firmy pak můžete snadno porovnat a vybrat tu, která přesně odpovídá vašim požadavkům. Odborník, který se orientuje v oblasti daňové evidence a účetnictví by měl vždy najít nejjednodušší řešení pro vás a vše vám vysvětlit srozumitelnou formou.

Co zahrnuje účetnictví Mělník a okolí

Zkusme si shrnout základní funkce účetnictví. Řadí se zde funkce dokumentační a funkce kontrolní. Dokumentační a informační funkce má na starosti sběr ekonomických informací, dále jejich záznam, hodnocení ekonomických informací a jejich sdělování. Na základě těchto zjištění máme dostatečné informace o majetku a financích.

Kontrolní funkce má na starosti kontrolu stavu majetku, financí a hospodaření. Účetnictví dává např. podnikatelům informace o nákupu, prodeji, vzniku pohledávek a závazků. Účetnictví tak pomáhá při rozhodování a řízení podniku. Na základě účetnictví mají banky, finanční úřady, odběratelé a dodavatelé informaci o firmách a podnikatelích.

Pro koho je účetnictví nezbytné Mělník a okolí

Účetnictví je nutné pro vlastníky, vždy musíte znát informace o zhodnocení svého majetku, výnosnosti a rizicích. Pro státní orgány je účetnictví důležité z hlediska kontroly daní a statistiky. Veřejnost využívá informace z účetnictví v otázkách pracovních možností a investování do podniků. Odběratelům poskytuje účetnictví informace o dodávkách. Dodavatelé pak potřebují informace o splácení. Konkurence na základě informací z účetnictví využívá jiné obchodní strategie. Manažeři mají lepší informace k řízení podniku. Zaměstnanci získají informace o svých platech.

Účetní soustava v České republice Mělník a okolí

Účetnictví je u nás ošetřené zákonem č. 563/1191 Sb. – Zákon o účetnictví. Dále je pro účetní nutná znalost vyhlášky č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy. Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví rozděluje dvě účetní soustavy. Patří zde vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) a vedení účetnictví (podvojné účetnictví).

Vedení účetnictví – podvojné účetnictví Mělník a okolí

Podvojné účetnictví je typ účetnictví určený pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku a dále všechny právnické osoby. Podvojné účetnictví má na starosti zachycení všech ekonomických jevů, složek majetku, pohledávek, závazků, nákladů a výnosů. Podvojné účetnictví rozdělujeme na finanční a manažerské.

Co je to finanční účetnictví Mělník a okolí

Finanční účetnictví má na starosti sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření. Informace, které poskytuje finanční účetnictví, nejsou příliš podrobné, ale nabízí celkový pohled na podnik. Finanční účetnictví dává důležité informace především pro vnější okolí, tedy dodavatele, odběratele a banky. Finanční účetnictví se musí řídit zákony a nařízením ministerstva financí. Tento typ účetnictví se více zabývá jevy v minulosti.

Co je to manažerské účetnictví Mělník a okolí

Dalším typem podvojného účetnictví je účetnictví manažerské. Tento typ účetnictví je důležitý pro vnitřní vedení podniku. Manažerské účetnictví zahrnuje rozpočetnictví, kalkulace, operativní evidenci a vnitropodnikové účetnictví. Rozpočetnictví se zabývá především budoucností, řeší se zde plánování úkolů a vnitropodnikové útvary. Stanovení nákladu na jednotky výroby má na starosti kalkulace. Účetnictví uvnitř podniku má na starosti zaznamenání hospodářské činnosti uvnitř útvarů podniku.

Co je to daňová evidence Mělník a okolí

Daňová evidence je určena pro fyzické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Tyto fyzické osoby mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, jako např. umělci, advokáti, daňový poradci, tlumočníci, příspěvkové organizace (jejichž roční objem výdajového rozpočtu nepřesahuje 500 000 Kč).

Jednoduché účetnictví tak zahrnuje vedení knih a deníků. Jedná se např. o peněžní deníky, knihy pohledávek a závazků, pomocné knihy a další. Pro daňovou evidenci je velmi důležitý deník příjmů a výdajů. V těchto denících jsou zapsány všechny hospodářské operace na základě pokladních dokladů a bankovních výpisů. Účetní závěrka je poté vytvořena výkazem o majetku a závazcích a výkazem o příjmech a výdajích.

Co zahrnuje vedení mzdové agendy Mělník a okolí

V případě, že máte zaměstnance, je mzdová agenda součástí vedení daňové evidence. Účetní, který zpracovává mzdovou agendu, má pak na starosti výpočet mezd, odměn, odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Mzdová agenda musí obsahovat kompletní zpracování mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí, zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení, zpracování přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny, vyúčtování a odvod daní.

Co se týká zpracování mezd, to zahrnuje výpočet čisté a hrubé mzdy, zdravotního a sociálního pojištění včetně daní. Mzdová agenda má také za povinnost nahlásit každého nového zaměstnance Správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Zaměstnavatel musí dále vést evidenční listy důchodového zabezpečení pro své zaměstnance. Mzdová agenda musí zpracovávat měsíční přehledy pro Správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. U každého zaměstnance je nutné spočítat výši zdravotního a sociálního pojištění. Mzdová agenda má na starosti také srážení daní z platů zaměstnanců. Mzdová agenda je součástí všech pracovních poměrů (hlavní i vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení činnosti a dohoda o provedení práce).

Co je to daňové poradenství Mělník a okolí

Účetní firmy nabízí svým klientům pomoc v oblasti daňového poradenství. Např. v případě, že zdědíte majetek nebo máte více zaměstnaneckých úvazků, může i vám být daňové poradenství velmi užitečné. Předejdete tak problémům, které by mohly vzniknout z neznalosti zákona.

Daňoví odborníci vám mohou zpracovat, sestavit a podat daňové přiznání (pro právnické i fyzické osoby). Dále vám mohou zajistit odklady termínů podání přiznání k dani z příjmu. Zajistí pomoc v případě potřeby řešení daňových problémů. Daňoví poradci dále zajistí detailní analýzu daňových rizik, řešení daňové optimalizace, komunikaci se správci daně ve smyslu zákona o správě daní a poplatků apod. a nakonec také školící a přednáškovou činnost v oblasti účetnictví a daní apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32414 (ck#634)


Přidat komentář