Daňová evidence a účetnictví - Česká Lípa a okolí

Mít v pořádku účetnictví či daňovou evidenci, podávat správně vypracované daňové přiznání či jiné úkony spjaté s touto finanční oblastí je povinností každého podnikatele. Pokud se on v dané oblasti neorientuje, musí se spolehnout na služby profesionála.

Kdo se někdy v životě setkal s nutností vést účetnictví, nebo jen podávat daňové přiznání či jinak přiznávat jiné daně (např. z nemovitosti) ví, jak rozsáhlé tyto oblasti jsou. Je totiž nutné nejen znát zákonem dané povinnosti a práva a neustále sledovat změny, ale především je nutné vše hlídat. Je třeba mít zkušenosti a dostatek času na průběžné a systematické zpracovávání podkladů. Proto mnoho podnikatelů, firem i fyzických osob využívá služeb, které v této sféře poskytují účetní specialisté a daňoví či finanční poradci. Tito profesionálové nám ušetří mnoho času a práce. Je ovšem nutné najít toho správného a spolehlivého poradce. Je mnoho těch, kteří se účetnictví věnují, ovšem ne každý vám poskytne spolehlivé služby.

Účetnictví a daňová evidence - nabídka Česká Lípa a okolí

Dané služby účetních poradců obsahují především poradenství a konzultace, také spolehlivé zpracování a vedení účetní agendy, řešení specifických účetních praktik, spolupráci při sestavování závěrek a sestavování daňových přiznání. Mějte na paměti, že poradci za vás sice vypracují tyto úkony, ovšem ne každý za případné chyby přebírá odpovědnost. Pokud máte k dispozici účetního, jde odpovědnost za vámi. Samozřejmě, že vy můžete účetnímu něco srazit nebo se s ním domluvit na pokutě, ovšem primárně po vás bude stát vyžadovat finanční náhradu. Pokud ale budete mít daňového poradce, je zodpovědný za veškerou agendu on.

Účetnictví Česká Lípa a okolí

Tato oblast je činností, která poukazuje na zjištění stavu, změn a zdrojů majetku podnikání. Zjišťuje se výsledek hospodaření za určité období. Je to jakási kontrola hospodaření a povinnost se vztahuje na právnické osoby, které mají sídlo na území české republiky nebo zahraniční osoby podnikající či jinou činnost taktéž na území naší republiky. Dále se povinnost vztahuje na fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé, ostatní fyzické osoby, které podnikají. Zde musí tyto osoby splnit podmínku, že jejich obrat přesáhne za dané období (rok) částku 25 miliónů korun. Dále se tento typ vedení účetnictví vztahuje na ostatní fyzické osoby, které se rozhodnou vést účetnictví z vlastní vůle, což lze. V oblasti zpracování účetních úkonů jsou totiž dvě možnosti – vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Zatímco menší podnikatelé si mohou vybrat, zda budou vést jedno či druhé, větší podnikatelé musí vést jen účetnictví.

Daňová evidence Česká Lípa a okolí

Daňovou evidenci si tedy vedou fyzické osoby, které nejsou povinny vést účetnictví, což především znamená, že jejich roční obrat je menší než 25 miliónů korun. Podstatou daňové evidence je evidence příjmů a výdajů, majetku a závazků. Při vedení této formy účetnictví máte možnost rozhodnout se, zda budete v daňovém přiznání uplatňovat skutečně vynaložené náklady či využijete možnost paušální platby částky odvozené daným procentem z příjmů. Pokud uplatníte výdaje tzv. paušálem, zůstane vám povinnost evidovat příjmy a pohledávky. Evidenci si vedete ve formě tabulky, kterou doplníte doklady k daňovému přiznání za dané období. Rozhodnutí je na vás. Pokud máte ovšem velké výdaje spojené s podnikáním (např. nákup materiálu), je lepší zvolit první možnost.

Daně – práva a povinnosti Česká Lípa a okolí

Téma není příliš oblíbené zejména proto, že daně jsou zákonem dané povinnosti odevzdávat část příjmů či hodnoty materiálních věcí státu. Daně platíme z příjmů, ať jsme zaměstnanci nebo podnikatelé. Daně se ovšem odvádí i z nemovitostí, různých právnických úkonů. Státem nařízené platby jsou následně použity na chod státu (náklady na obranu, opravy státního majetku, platby státním zaměstnancům) nebo na vyplácení důchodů či sociálních dávek. Výčet všech druhů daní by byl obsáhlý. S daněmi se setkáváme každý den, aniž si to uvědomujeme. I na nákupech platíme daně, na každý výrobek se vztahuje určitá daň, která navyšuje výslednou cenu. Říká se jí daň z přidané hodnoty neboli DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) Česká Lípa a okolí

Tato daň spadá do daní nepřímých. Plátci daně (fyzické nebo právnické osoby), které samostatně provádějí ekonomické činnosti, právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, ale uskutečňují ekonomické činnosti, stát včetně jeho organizačních složek musí odvádět tuto daň. Jednoduchý případ se vztahuje právě na ono nakupování. Podnikatel nakoupí dané zboží bez DPH, ve svém obchodě jej prodává o navýšenou částku vypočítanou dle DPH, kterou pak odvádí státu. Předmětem daně je dodání zboží za úplatu, poskytnutí služby za úplatu, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu a dovoz zboží s místem plnění v naší zemi. Běžný zákazník si může všimnout na účtenkách, že je zde uvedena cena s DPH a bez DPH. U podnikání povinnost platit DPH se nevztahuje na osoby, které mají sídlo v České republice a jejichž roční obrat nepřesáhne částku 1 milión korun.

Mzdová agenda Česká Lípa a okolí

Podstatná část podnikání, pokud máte zaměstnance. Mzdová agenda je povinně zpracovávána pro všechny druhy pracovního poměru (hlavní a vedlejší pracovní poměr, dohody o provedení činnosti, dohody o provedení práce). Vedení mzdové agendy obsahuje zejména úkony kompletní zpracování mezd. Zde se jedná nejen o celkové zpracování mezd, což je výpočet čisté, hrubé a superhrubé mzdy. Dále se vypočítává zdravotní a sociální pojištění. S úkony souvisí i vydávání výplatních pásek, obsahujících všechny zákonem stanovené náležitosti, zpracovávání plateb s případným důchodovým pojištěním, vypočítávání mezd v případě nemocenské, dovolené či jiné absenční situaci. Provádí se i přihlašování a odhlašování zaměstnanců u státních institucí (zdravotní a sociální), kdy zaměstnavatel dává najevo, že za své zaměstnance bude hradit pojistné. Dále se zpracovávají evidenční listy, zpracování měsíčních přehledů pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny (výpočet zdravotního a sociálního pojištění a jeho následné odvedení příslušným úřadům). Činnost se týká vyúčtování a odvod veškerých daní, což mohou být výpočty a odvody daňových srážek z mezd zaměstnanců. Odborník může i pomoci zaměstnancům, pokud si nebudou vědět s něčím rady.

Účetní či daňový poradce - výhody Česká Lípa a okolí

Odborníci v této oblasti se orientují ve svém oboru, a proto nám mohou ušetřit mnoho času i zbytečných plateb. Jednak pro nás najdou v zákonech výhody, a také nás upozorní na neoprávněné požadavky příslušných úřadů. Samozřejmě nás ochrání i od postihů za případné chyby v evidenci a přiznáních správným vedením účetnictvím. Také nám ušetří  spoustu času, který bychom sami strávili neustálým chozením a vyřizováním agendy na úřadech. Navíc se vyznají v dané oblasti a pomohou nám se zpracováním různých záležitostí, které se neustále změní, a které nemá laik možnost sledovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32465 (ck#651)


Přidat komentář