Stavební poradenství a odstranění vlhkosti staveb

S našimi plány nám před stavbou pomohou poradci, kteří nám řeknou i přibližnou cenu domu. Cenné rady nám poskytnou také v případě rekonstrukce. Dům potřebuje pravidelnou údržbu. Vhodným zateplením ušetříme.

Stavba, odborný stavební poradce

Stavba jakéhokoliv objektu je nákladnou investicí, a proto je nutné se před jejím započetím věnovat důkladné přípravě. Ta nám jednak může snížit její celkové náklady, ale rovněž zvýší bezpečnost a eliminuje technické nedostatky. Se stavebním poradcem můžeme doladit naše požadavky s možnostmi a zároveň zjistit předběžnou cenu stavby.

Stavební poradenství před stavbou, při rekonstrukci

Stavební poradenství využijeme nejen před stavbou objektu, ale také při jeho rekonstrukci či zjištění stavu stavby. Před samotným začátkem stavebních prací nám poradci poradí jak stavět a s postupem při záměru i samotné výstavby. Doporučí nám vhodné materiály a upozorní na rizika. Stavební poradci se zabývají také zjišťováním stavu objektu během prací podobně jako jeho kontrolou, revizí a inspekcí.Stavební projekt Postarají se nám také o stavební a finanční dozor a zajištění přebírky stavby bez poruch a vad. Řeší také smluvní a technické problémy s dodavateli. Při prodeji či koupi nemovitosti nám stavební poradci ohodnotí její stav, určí odhadní cenu, doporučí stavební úpravy nebo spočítají provozní náklady.

Vytvoření stavebního projektu, požadavky na stavbu

Stavbu začínáme vytvořením projektu. Domluvme si schůzku se stavebním projektantem. Při ní předložme naše požadavky na stavbu. Stavebních projektů máme několik druhů.** Architektonická studie** obsahuje základní informace o stavbě. K těm patří velikost plochy místností, zastavěná plocha, výška budovy, investor, obec nebo číslo parcely. Její součástí jsou také půdorysy jednotlivých podlaží, ze kterých je zjistíme rozmístění jednotlivých místností, tloušťky stěn, umístění umyvadel nebo dřezu nebo správné velikosti dveří a oken.

Rozpočet stavby, předběžný rozpočet, položkové rozpočty

Podobně jako u jiných nákladnějších věcí, tak také u stavby, hledáme nejekonomičtější řešení. K tomu nám slouží předběžný** rozpočet**. Ten se zpracovává ještě v předprojektové fázi stavby. Zahrnuje však pouze přibližné výsledky, protože pracuje s několika objemovými ukazateli, jako jsou například zastavěná plocha nebo délka trasy. Daleko podrobnější jsou** položkové rozpočty**. Ty vznikají až ve fázi projektu. Vychází z výkazů výměr stavby oceněných aktuálními ceníky. Obsahují tvorbu a správu firemní základny, ekonomickou rozvahu stavby na základě zpracování rozpočtových ukazatelů, obchodní harmonogram, položkový rozpočet založený na detailní kalkulaci využívající firemní kalkulační vzorce a metody a úpravu limitek na základě individuálních podmínek stavební firmy. V položkovém rozpočtu také najdeme poptávání subdodavatelů a vyhodnocení jejich nabídek, realizační harmonogram pro řízení stavby a evidenci provedení prací a jejich fakturaci. Pro výběrová řízení na dodavatele nebo subdodavatele se používají slepé rozpočty. Ty jsou shodné s položkovými, nemají však uvedeny ceny, které doplňují zájemci o zakázku. Následně jsou porovnány a na základě údajů v nich uvedených je vybrán vítěz. Podle skutečného provedení stavby se vypracovávají** kontrolní rozpočty**, které nám slouží k cenovému a obsahovému porovnání dodavatele se skutečností.

Podklady pro tvorbu rozpočtů

Pro vytvoření rozpočtu potřebujeme přesné podklady. Jedním z nich jsou směrné ceníky. Ty se nejvíce uplatňovaly v období plánovaného hospodářství, protože vycházely z předpokladu, že lze stanovit obvyklou cenu stavebních materiálů a práce. V současné době se stavební firmy zaměřují na tvorbu vlastních cen. Daleko přesnější jsou proto** tržní ceníky**. Ty zohledňují aktuální ceny materiálů a práce na současném trhu. Vychází ze skutečných dat pravidelně obměňovaných, které najdeme třeba na internetu. Tyto údaje se následně mezi sebou porovnávají a hledají se nejvhodnější možnosti.

Stavební dozor, dodržování bezpečnosti na stavbě, cenový dozor

Stavební dozorStavební dozor sleduje, zda je stavba realizována podle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zabývá se také dodržováním bezpečnosti a ochranou zdraví. Dbá rovněž na ochranu životního prostředí a ochranu veřejných zájmů. Cenový dozor pak průběh stavby kontroluje po finanční stránce. Sleduje dodržování sjednané ceny.

Rekonstrukce domů a bytů

Často zjišťujeme, že námi obývané byty či domy nám již nevyhovují a uvažujeme o jejich přestavbách. Rekonstruovat můžeme celý dům nebo byt nebo pouze jeho část například koupelnu. Předtím se však poraďme s odborníkem a nechme si podobně jako v případě stavby vypracovat rozpočet.

Revitalizace - snížení tepelných zrát, omezení tvorby plísní

Bytový fond je mnohde zanedbaný. Na jeho nápravu používáme** revitalizaci**. Ta nám sníží tepelné ztráty, omezí kondenzaci a tvorbu plísní a prodlouží životnost domu. Revitalizací se zlepší estetická úroveň domu a tím se zvýší jeho cena. Před samotnou úpravou si můžeme nechat udělat energetický audit. Ten obsahuje soubor vhodných úsporných opatření budovy a jejího technického zařízení. I když energetický audit není povinný, je nutný v případě žádosti na finanční prostředky z dotačních programů. Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument hodnotící objekt z hlediska potřeby všech energií. Tepelně izolační standart obálky budovy vycházející z průměrného postupu tepla obálkou budovy najdeme v energetickém štítku.

Sanace vlhkého zdiva, sanace sklepů

Sanace vlhkého zdiva patří mezi nejnáročnější stavební práce. Vlhká zdiva má na svědomí většinou** špatná izolace**. Na stěnách pak vznikají nevzhledné vlhké mapy, výkvěty solí a plísní. Postupně takto dochází k destrukci zdiva a k energetickým ztrátám a šíření zápachu. Kapilární vlhkost odstraňujeme pomocí chemických tlakových injektáží. Ty nám vyplní póry** injektážní hmotou**. Tím se zabrání přesunu vody v konstrukci. Vodorovná tlaková injektáž může být jedno nebo dvouřadá. Zdivo se navrtává vodorovně nad podlahou nebo okolním terénem. Takto omezíme průsaky vzlínající vlhkosti z podzákladí. Vrty mají mezi sebou 100 – 125 mm mezery. Tento způsob hydroizolace je vysoce komfortní a šetrný pro objekt. K** sanaci sklepních prostor** a Kontrola vlhké zdijiných místností umístěných pod úrovní okolního terénu používáme svislou hydroizolaci zdiva. Jednou z vhodných technologií je aplikace minerální stěrky. Před nánosem musíme odstranit nátěry, omítky, vápno a potěry.

Co zajistit před stavbou domu

Před samotnou stavbou zkonzultujme naše plány s některým ze stavebních poradců. Ti nám nejen poradí, ale můžeme se také podívat na naše nové bydlení v 3D animaci. Pak můžeme doladit detaily stavby.** Stavební poradci** nám také řeknou přibližnou cenu domu a poradí nám, na čem můžeme ušetřit. Jejich služeb využijeme i při rekonstrukcích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id13914 (magazinpodnikani.cz#2888)


Přidat komentář