Oceňování nemovitostí - Karviná, Český Těšín a okolí

Víte, jak si nechat ocenit nemovitost a jaké služby v oboru oceňování nemovitostí znalci vlastně nabízejí? Pokud potřebujete ocenění pro úřady nebo Vás ceny nemovitostí zajímají, přečtěte si následující článek.

V životě se můžeme snadno dostat do situace, kdy potřebujeme zjistit cenu nemovitosti, a rozhodně nemusí jít o případ, kdy chceme svoji nemovitost prodat. Podívejte se, jaké služby oceňování nemovitostí poskytují znalci a odhadci Karviná, Český Těšín a okolí, a kdy je budete potřebovat.

Co je oceňovaná nemovitost?

Nejprve je třeba si vyjasnit pojem oceňovaná nemovitost. Podle právních předpisů se za nemovitost považují veškeré pozemky a stavby, které jsou spojené se zemí pevným základem. Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který existuje bez ohledu na její stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Tedy i v případě, že je teprve ve stádiu výstavby. Za pozemek se považuje ta část povrchu země, která je hranicí oddělena od sousedních částí. Dalším termínem je parcela. Jedná se pozemek, který je zanesen v katastrální mapě, a který je označen parcelním číslem.

Kdy můžete potřebovat znalecký posudek?

Možná budete překvapeni, ale znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti můžete potřebovat mnohem dříve, než sami předpokládáte. Záleží na tom, do jaké životní situace se dostanete – ta se může snadno změnit. Ocenit nemovitost je nutné zejména pro potřeby úřadů, soudů, obchodních společností apod., například pro určení výše daně. Odhad slouží pro stanovení daně z převodu nemovitosti, ke stanovení daně darovací nebo stanovení daně dědické, pro potřeby restitucí nebo vypořádaní SJM (Společné jmění manželů) apod. Služby oceňování nemovitostí jsou zapotřebí také v případě, že jsou vkládány do majetku obchodních společností. Pokud se dotčená nemovitost stane součástí exekučního řízení, pak znalecký posudek slouží pro potřeby exekutorských úřadů nebo správců konkurzních podstat.

Jakým typem cen se nemovitosti určují?

Při** určování ceny nemovitosti** se používají různé typy cen, které se od sebe mohou lišit. Mezi nejznámější pojmy patří cena obvyklá, tržní a výchozí.

Výchozí cena nemovitosti

Výchozí cena se určuje pro cenu nové stavby, kdy se nezohledňuje odpočet opotřebení nemovitosti (jedná o cenu nákladovou). Pro úplnost - na cenu znehodnocení nemovitosti mají vliv faktory jako stáří nemovitosti, technický stav stavby a související životnost.

Obvyklá cena nemovitosti

Zjednodušeně lze říci, že cena obvyklá je tak vysoká, kolik by mohli být zájemci ochotni za odhadovanou nemovitost zaplatit. Cena obvyklá je tedy cena nemovitosti, která by byla dosažena při prodeji obdobného majetku v obvyklém obchodním styku. Odhadce v tomto případě zvažuje veškeré okolnosti, která mají na cenu vliv, mimo vlivu mimořádných okolností trhu. Cena obvyklá vzniká porovnáním s již realizovanými prodeji nebo koupěmi obdobných nemovitostí v daném místě a čase.

Tržní cena nemovitosti

Tržní cena nemovitosti se vytváří až při konkrétním prodeji či koupi dané nemovitostí. Tržní cena se může se od odhadu výrazně odlišovat. Existuje totiž pojem tržní cena v tísni. V podstatě to je cena, za jakou lze jistě nemovitost rychle prodat – to zajímá zejména banky. Z tohoto důvodu není možné tržní cenu stanovit zcela přesně.

Odhad nemovitostí pro banky

Zmiňovaný odhad tržní ceny může zpracovávat pouze osoba, kterou banka sama pověřila (jejich seznam je k nahlédnutí v každé bance). Pověřenou osobou pro vypracování odhadu tržní ceny nemovitosti může být samotný zaměstnanec banky, ale obvykle to je smluvní odhadce banky. Zajímavostí je, že při zpracovávání tohoto typu odhadu se znalec nezajímá o zastavěnou plochu, nepočítá metry a dokonce hodnotu nemovitosti nepočítá příliš přesně. Samozřejmě bere v potaz použitý stavební materiál i provedení stavby. Mnohem víc jej ale zajímá, jaká byla prodejní cena podobné nemovitosti ve stejné období v dané lokalitě.

Odhad cen nemovitosti při žádosti o hypotéku

Pokud jste žadatel o hypotéku, musíte bance předložit nejen potvrzení své bonity, ale doložit zástavu nemovitosti. A v tomto případě budete potřebovat znalecký posudek, tedy odhad hodnoty zastavované nemovitosti, který zpracuje smluvní znalec banky. Banka vám nabídne seznam odhadců zástav, z něhož můžete vybírat. Jako žadatel o úvěr pak musíte požádat o vyhotovení odhadu u odhadce působící ve stejném regionu, jako se nachází daná nemovitost.

Nemovitosti a příslušenství - oplocení, vodní plochy

V případě oceňování nemovitostí může jít také o celý soubor nemovitostí. Ten se může skládat z více parcel, staveb nebo trvalých porostů. Do ocenění spadají také přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, studně, oplocení, případně vodní plochy a další. V tomto případě se rozlišují stavby hlavní (mají přidělené číslo popisné) a stavby vedlejší, jenž mají pouze doplňkovou funkci. Tímto způsobem vznikají pojmy součást a příslušenství. Jde o to, že i příslušenství je samo o sobě nemovitostí, protože může existovat samostatně.

Příprava podkladů pro vypracování znaleckého posudku

Abyste ušetřili čas sobě i znalci, před jeho návštěvou je vhodné připravit si některé podklady (ale odhadce znalecký posudek zpracuje i bez mnohých z nich). Odhadce pro vypracování znaleckého posudku může potřebovat zejména list vlastnictví nemovitosti případně nájemní smlouvy, projektovou dokumentaci k nemovitosti, stavební povolení nebo ohlášení stavby a kolaudační rozhodnutí. Můžete si také připravit smlouvy omezující vlastnické právo, to znamená věcná břemena nebo zástavy. Mezi další dokumenty patří také další dokumentace ke stavbě (pokud existuje nebo ji vlastníte) jako je dokumentace k rekonstrukcím nebo energetický pas.

Jak se zpracování odhadu majetku realizuje?

Pokud budeme uvažovat, že odhad nemovitosti není zpracováván pro banku, pak znalec nemovitost navštíví, její rozměry vyčte z výkresů (nebo ji změří) a prozkoumá její stav. Oceňování majetku se provádí a vypočítá podle zákona a daných předpisů. Nutno dodat, že tato cena obvykle nemá s tržní cenou nemovitosti nic společného - odhad tržní ceny vyžaduje obvykle banka. Existují koeficienty, které snižují nebo zvyšují vypočtenou základní cenu. Znalec například upravuje cenu nemovitosti s ohledem na lokalitu, velikost města, stáří nemovitosti apod.

Nejen odhady domů, bytů a bytových jednotek

Jak je z článku zřejmé, odhadce oceňuje nejen nemovitosti jako garsoniéry, soukromé byty, vícegenerační domy, venkovská sídla, rezidence, chaty, chalupy nebo družstevní byty, ale také členské podíly. Nemusí se také jednat výhradně o nemovitosti, určené k bydlení. Oceňují také například garáže a dílny, technické budovy, prodejny či prodejní stánky a další nebytové prostory. Mezi nemovitosti patří také pole, louky, rybníky, lesy, zahrady nebo zemědělská půda.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id14175 (magazinpodnikani.cz#3152)


Přidat komentář